Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLIX/359/2014 Rady Powiatu w Głubczycach

z dnia 7 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 211, 212, 222, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpienia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 50.590,- zł.

Dział

Rozdział

Treść

Kwota

801

Oświata i wychowanie

22.000, -

80120

Licea ogólnokształcące

22.000,-

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

22.000,-

852

Pomoc społeczna

15.400,-

85204

Rodziny zastępcze

15.400,-

Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych

400,-

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

15.000,-

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

13.190,-

85403

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

13.190,-

Wpływy z różnych opłat

380,-

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2.280,-

Wpływy z usług

10.500,-

Pozostałe odsetki

30,-

§ 2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 221.900,- zł.

Dział

Rozdział

Treść

Kwota

757

Obsługa długu publicznego

100.000,-

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

100.000,-

wydatki bieżace, w tym na:
obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

100.000,-
100.000,-

852

Pomoc społeczna

121.900,-

85202

Domy pomocy społecznej

121.900,-

wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

121.900,-
121.900,-
121.900,-

§ 3. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 150.590,- zł.

Dział

Rozdział

Treść

Kwota

758

Różne rozliczenia

48.600,-

75818

Rezerwy ogólne i celowe

48.600,-

wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (rezerwa ogólna)

48.600,-
48.600,-
48.600,-

801

Oświata i wychowanie

64.000,-

80120

Licea ogólnokształcące

37.000,-

wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

37.000,-
37.000,-
37.000,-

80130

Szkoły zawodowe

27.000,-

wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

27.000,-
27.000,-
27.000,-

852

Pomoc społeczna

6.800,-

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

6.800,-

wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6.800,-
6.800,-
6.800,-

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

31.190,-

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

13.190,-

wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

13.190,-
13.190,-
13.190,-

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

15.000,-

wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

15.000,-
15.000,-
15.000,-

85410

Internaty i busy szkolne

3.000,-

wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3.000,-
3.000,-
3.000,-

§ 4. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 121.900,- zł.

Dział

Rozdział

Treść

Kwota

852

Pomoc społeczna

121.900,-

85202

Domy pomocy społecznej

121.900,-

wydatki majątkowe, w tym na:
inwestycje i zakupy inwestycyjne

121.900,-
121.900,-

§ 5. Uchyla sie załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/355/2014 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2014 rok, w miejsce w/w załącznika wprowadza się załącznik do niniejszej uchwały, w nowym brzmieniu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głubczycach.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Stanisław Krzaczkowski


Załącznik do Uchwały Nr XLIX/359/2014
Rady Powiatu w Głubczycach
z dnia 7 listopada 2014 r.

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA 2014 ROK

L.p.

Nazwa zadania
inwestycyjnego

Jednostka organizacyjna
realizująca zadanie

Dział

Rozdział
§

Łączne nakłady finansowe w zł.

Wysokość wydatków w roku 2014 w zł.

Źródła finansowania w zł.

budżet powiatu

inne źródła

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

Modernizacja drogi na odcinku Ściborzyce Wlk. - Hnevosice

Starostwo Powiatowe w Głubczycach

600
60014
§ 6057
§ 6059

658.506,-

61.490,-


9.223,-


52.267,-

2.

Wykonanie oświetlenia ulicznego - dotacja celowa

Starostwo Powiatowe w Głubczycach

600
60014
§ 6610

100.000,-

100.000,-


100.000,-


-

3.

Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych

Starostwo Powiatowe w Głubczycach

600
60014
§ 6050

166.000,-

166.000,-


166.000,-


-

4.

Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji drogi na odcinku Nowe Gołuszowice - Krzyżowice

Starostwo Powiatowe w Głubczycach

600
60014
§ 6050

7.000,-

7.000,-


7.000,-


-

5.

Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji drogi na odcinku Ściborzyce Wlk - granica państwa Sudice

Starostwo Powiatowe w Głubczycach


600
60014
§ 6050

13.000,-

13.000,-

13.000,-


-


6.
Budowa sygnalizacji świetlnej - dotacja celowa

Starostwo Powiatowe w Głubczycach

600
60014
§ 6610

11.000,-

11.000,-

11.000,-


-

7.

Wznowienie znaków granicznych na odcinku Księżo Pole - Kietrz w związku z planowaną inwestycją związaną z przebudową drogi relacji Czerwonków - Kietrz

Starostwo Powiatowe w Głubczycach

600
60014
§ 6050

19.000,-

19.000,-

19.000,--

8.

Modernizacja drogi na odcinku Nowe Gołuszowice-Krzyżowice

Starostwo Powiatowe w Głubczycach

600
60014
§ 6050

895.494,-

895.494,-

450.000,-


445.494,-

9.

Modernizacja drogi na odcinku Ściborzyce Wlk- Sudice

Starostwo Powiatowe w Głubczycach

600
60014
§ 6050

838.000,-

838.000,-

420.476,-


417.524,-

10.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219 0 na odcinku Bogdanowice Kolonia - Zubrzyce

Starostwo Powiatowe w Głubczycach

600
60014
§ 6050

12.300,-

12.300,-

12.300,-


-

11.

Rozbudowa z przebudową budynku zaplecza technicznego KPPSP w Głubczycach

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach

754
75411
§ 6050


1.970.000,-


1.200.000,-


-


1.200.000,-

12.

Zakup i wymiana pieca c.o.

Starostwo Powiatowe w Głubczycach

750
75020
§ 6060


15.000,-


15.000,-


15.000,-


-

13.

Wykonanie dokumentów projektów - wykonanie analizy obszaru - dotacja celowa

Starostwo Powiatowe w Głubczycach

750
75095
§ 6610

158.062,-12.212,-12.212,--

14.

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Starostwo Powiatowe w Głubczycach

750
75020
§ 6067
§ 6069284.100,-


280.600,-


42.114,-


238.486,-

15.

Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku ZSO oraz internatu i hali sportowej przy ZSM w Głubczycach

Starostwo Powiatowe w Głubczycach

801
80120
§ 6057
§ 6059


2.390.613,-


2.205.000,-


475.638,-


1.729.362,-

900
90095
§ 6059


155.000,-


155.000,-


-

16.

Zakup aparatu USG

Starostwo Powiatowe w Głubczycach

851
85111
§ 6220

45.000,-

45.000,-

-

45.000,-

17.

Zakup kardiotokografu na potrzeby oddziału położniczego

Starostwo Powiatowe w Głubczycach

851
85111
§ 6220

10.000,-

10.000,-

-

10.000,-

18.

Ochrona powietrza regionu opolskiego poprzez zakup i montaż pompy ciepła wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynku DPS w Klisinie

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie

852
85202
§ 6057
§ 6059


1.089.299,-


1.075.400,-


154.963,-


920.437,-

19.

Zakup samochodu Skoda Roomster

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie

852
85202
§ 6060

46.000,-

46.000,-

46.000,-

-

20.

Zakup kotła warzelnego

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie

852
85202
§ 6060

10.000,-

10.000,-

10.000,-

-

21.

Zakup pieca kuchennego konwekcyjno- parowego

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie

852
85202
§ 6060

80.000,-

80.000,-

80.000,-

-

22.

Zakup samochodu osobowo-
dostawczego

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie

852
85202
§ 6060

121.000,-

49.000,-

49.000,-

-

23.

Zakup patelni elektrycznej

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie

852
85202
§ 6060

6.900,-

6.900,-

6.900,-

-

24.

Dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na demontażu konstrukcji budowlanych zawierających azbest - dotacje celowe

Starostwo Powiatowe w Głubczycach

900
90095
§ 6230

16.610,-

16.610,-

16.610,-

-

Ogółem:

8.962.884,-

7.330.006,-

2.271.436,-

5.058.570,-

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe