Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLVI/336/2014 Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 6 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2014 Nr XXXVIII/288/2013 Rady Powiatu w Kluczborku

Tekst pierwotny

Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, z późn.zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1241 z 2009 r. z późn.zm.) oraz art.12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595 z późn.zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 713.320 zł w tym:

1) zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 706.131 zł;

2) zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 7.189 zł zgodnie w załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 713.320 zł w tym:

1) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 611.195 zł;

2) zwiększenie wydatków majątkowych jednostek budżetowych w kwocie 102.125 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. Wprowadza się do uchwały budżetowej następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Powiatu w Kluczborku

Władysław Zawadzki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/336/2014
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 6 listopada 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/336/2014
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 6 listopada 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/336/2014
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 6 listopada 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/336/2014
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 6 listopada 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4.1 do Uchwały Nr XLVI/336/2014
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 6 listopada 2014 r.
Zalacznik4.1.pdf


Uzasadnienie

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest siódmą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2014 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz z czterech załączników stanowiących integralną część uchwały.

Załącznik Nr 1- Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2014 rok o kwotę 713.320 zł

Zwiększenia:

1) 950 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z tytułu usług transportowych

2) 130.413 z ł - zwiększenie dochodów z tytułu odzyskanego podatku Vat oraz z z tytułu kosztów zastępstwa procesowego

3) 72.597 zł - zwiększenie dochodów w związku z otrzymanie informacji z dnia 29 września 2014r. Nr DOP-790- 5/14 o kwocie dotacji na zadania związane z przygotowaniem wyborów do Rady Powiatu zarządzonych na dzień 16 listopada

4) 2.149 zł - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Opolskiego Nr FBC.I.3111.1.62.2014.AS z dnia 31.10.2014 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych przeprowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 16 maja do 6 czerwca 2014 r.

5) 2.000 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych

6) 50.000 zł - zwiększenie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych

7) 31.140 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących z tytułu dochodów z najmu pomieszczeń oraz innych dochodów wypracowanych ponad plan.

8) 173.808 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKU z tytułu sprzedaży tokarki i złomu oraz innych wpływów , Dyrektora Szkół Ponadgimnazajalnych nr 1 z tytułu sprzedaży żywności , Dyrektora Zespołu Szkół Licealno- Technicznych z tytułu darowizny celowej z ubezpieczenia NW młodzieży

9) 86.770 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego z tytułu kursów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych

10) 17.812 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokształcania Nauczycieli z tytułu najmu pomieszczeń i innych dochodów

11) 11.128 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokształcania Nauczycieli w związku ze zmianami w realizacji programu "Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli powiatu kluczborskiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

12) 99.646 zł - zwiększenie dochodów w związku zawarciem umowy na realizację programu dla Projektu " Step by step w stronę europejskiego wymiaru szkoły" w ramach programu ERASMUS +

13) 71.539 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Centrum Obsługi Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z tytułu darowizn , Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy z tytułu odpłatności od rodzin biologicznych oraz zwrotu kosztów od gmin za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

14) 46.446 zł - zwiększenie dochodów zwrotu kosztów od gmin za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych

15) 118 zł - zwiększenie dochodów Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy z tytułu różnych opłat

16) 253 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

17) 17.620 zł -zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego z tytułu darowizny

18) 9.424 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury z tytułu najmu i usług

19) 39.290 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego z tytułu najmu pomieszczeń , organizacji szkoleń , wyżywienia , zakwaterowania.

20) 4.500 zł - zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zmniejszenie

1) 22.850 zł - zmniejszenie dochodów w jednostkach oświatowych w związku z przesunięciem pomiędzy paragrafami w Zespole szkól Ponadgimnazjalnych nr 1 oraz w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli

2) 131.433 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji otrzymywanych z innych powiatów na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych w związku z zabraniem z tych ośrodków

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2014 rok o kwotę 713 .320 zł

Zwiększenia:

1) 1.476 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na przekwalifikowanie zalesionych gruntów rolnych

2) 30.000 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości na wydatki z tytułu energii elektrycznej oraz zakupu gazu w budynku przy.ul.Moniuszki

3) 2.950 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków zlokalizowanych przy drogach powiatowych

4) 48.100 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym z "Remont i przebudowa części warsztatów szkolnych ZSP nr 2 CKU" oraz wydatków bieżących z tytułu energii

5) 53.942 zł- zwiększenie wydatków na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn." Zakup modułów do oprogramowania Geo-Info oraz urządzenia do reprodukcji i wielkoformatowych map"

6) 20.413 zł - zwiększenie wydatków bieżących z tytułu kosztów zastępstwa procesowego i wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym

7) 72.597 zł - zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymanie informacji z dnia 29 września 2014r. Nr DOP-790- 5/14 o kwocie dotacji na zadania związane z przygotowaniem wyborów do Rady Powiatu zarządzonych na dzień 16 listopada

8) 2.149 zł - zwiększenie wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Opolskiego Nr FBC.I.3111.1.62.2014.AS z dnia 31.10.2014 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych przeprowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 16 maja do 6 czerwca 2014 r.

9) 1.016.528 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kluczborku na wynagrodzenia nauczycieli oraz modernizację pomieszczeń szkolnych , Dyrektora Zespołu Szkól Licealno- Technicznych na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz zakup energii w szkole, w Zespole Szkól Ogólnokształcących na wynagrodzenia oraz zakupy bieżące , a także na realizację programu dla Projektu " Step by step w stronę europejskiego wymiaru szkoły" w ramach programu ERASMUS + , w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego na wynagrodzenia nauczycieli i zakup żywności , w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli z przeznaczeniem na realizację projektu "Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli powiatu kluczborskiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz na wydatki bieżące w jednostce

10) 38.774 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Centrum Obsługi Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na wydatki bieżące związane z funkcjonowanie placówki oraz z tytułu dotacji dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych

11) 253 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczenie na wynagrodzenia

12) 401.885 zł -zwiększenie wydatków Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego na wynagrodzenia i zakup żywności , Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury z przeznaczeniem na wydatki bieżące

Zmniejszenia:

1) 53.942 - przesunięcie pomiędzy paragrafami bieżącymi a inwestycyjnymi na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn." Zakup modułów do oprogramowania Geo-Info oraz urządzenia do reprodukcji i wielkoformatowych map"

2) 174.832 zł - zmniejszenie wydatków z tytułu wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym w Kluczborku

3) 174.678 zł - zmniejszenie wydatków z tytułu rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli

3) 207.000 zł - zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji dla szkól niepublicznych działających na terenie powiatu kluczborskiego w związku z oszczędnościami wynikającymi ze zmniejszenia liczby uczniów w tych szkołach

4) 296.831 zł - zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych poza powiatem kluczborskim , a także z tytułu świadczeń społecznych w ramach pieczy zastępczej w związku ze zmniejszeniem liczebności .

5) 68.464 zł - zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem ich do innych rozdziałów w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym.

Załącznik Nr 3- Plan Wydatków Inwestycyjnych na 2014 rok

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne:

- "Zakup modułów do oprogramowania Geo-Info oraz urządzenia do reprodukcji i wielkoformatowych map"

- "Modernizacja pomieszczeń szkolnych"

Zwiększono wydatki na zadaniu inwestycyjnym:

- "Remont i przebudowa części warsztatów szkolnych ZSP nr 2 CKU"

Załącznik Nr 4 - Plan dotacji na 2014 rok - Zaktualizowano załącznik wprowadzając poprawne kwoty wydatków na poszczególnych zadaniach.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe