Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLIX/395/14 Rady Gminy Branice

z dnia 3 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały zmieniającej budżet gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 235 oraz art. 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.(Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Branice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/383/14 Rady Gminy Branice z dnia 5 września 2014 r. zmienia się treść załącznika nr 1 nadając mu nowe brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 5 września 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach.

Przewodniczący Rady Gminy Branice


Marek Szyhyński


Załącznik do Uchwały Nr XLIX/395/14
Rady Gminy Branice
z dnia 3 listopada 2014 r.

Wydatki majątkowe

IZmniejszenia

Dział

Rozdz

Treść

Kwota ogółem

W tym

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dotacje na inwestycje

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

700000

700000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

700000

700000

Wydatki majątkowe zmniejszenia

700000

700000

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe