Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXVI.295.2014 Rady Gminy Chrząstowice

z dnia 5 listopada 2014 r.

o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 68 ust. 1 pkt 7 i 10 i ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 518, zm. poz. 659, 805 i 906) Rada Gminy Chrząstowice uchwala, co następuje:

§ 1.

Paragraf 7 uchwały nr XVII/106/99 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami, otrzymuje brzmienie:

Udziela się bonifikaty w wysokości 30% wartości lokalu mieszkalnego i udziału w prawie własności gruntu, w przypadku jego sprzedaży w trybie bezprzetargowym, przy zapłacie ceny jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

2. Udziela się bonifikaty w wysokosci 30% wartości nieruchomości dla osób nabywających nieruchomości w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej jeżeli jest ona przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.".

§ 2.

Pozostałe zapisy przedmiotowej uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzastowice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wilibald Niesłony

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe