Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXIII.249.2014 Rady Gminy Domaszowice

z dnia 6 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, zm. 2014 r. poz. 40) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465), art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 894) Rada Gminy Domaszowice uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VI.34.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2011 nr 70 poz. 889, zm. 2012 poz. 641) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.Inkasentami podatków określonych w § 1 będą wymienione niżej osoby:

1) Roman Bednarczuk - sołectwo Domaszowice;

2) Eugeniusz Mazur - sołectwo Dziedzice;

3) Anna Sobas - sołectwo Gręboszów;

4) Władysław Konarski - sołectwo Nowa Wieś;

5) Mirosław Kołbuc - sołectwo Polkowskie;

6) Piotr Łącki- sołectwo Siemysłów;

7) Teresa Gabeńska - sołectwo Strzelce;

8) Mariusz Niezgoda - sołectwo Wielołęka

9) Monika Siepak - sołectwo Włochy;

10) Józef Kleczyński - sołectwo Woskowice Górne;

11) Jolanta Karońska - sołectwo Zofijówka.".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Nowak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe