Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXIII.251.2014 Rady Gminy Domaszowice

z dnia 6 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz.1072), art. 211 i art. 212 art. 214, art. 215, art. 221, art. 235, art. 236 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379 i poz. 911 i poz. 1146), Rada Gminy Domaszowice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII.204.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2014 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII.213.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 6 lutego 2014 r., Uchwałą Nr XXIX.220.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 14 marca 2014 r., Uchwałą Nr XXX.231.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 maja 2014 r., Uchwałą Nr XXXI.240.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 czerwca 2014 r. oraz Uchwałą Nr XXXII.244.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 14 sierpnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu na 2014 rok zwiększa się, w zakresie dochodów bieżących, o kwotę 120 690,00 zł, z czego:

1) w dziale 600 - Transport i łączność, z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego, zwiększa się o kwotę 1 290,00 zł;

2) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, z tytułu wpływów z różnych dochodów, zwiększa się o kwotę 1 850,00 zł;

3) w dziale 750 - Administracja publiczna, z tytułu wpływów z najmu sali narad, zwiększa się o kwotę 5 970,00 zł;

4) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tytułu wpływów z opłat za koncesje i licencje, zwiększa się o kwotę 14 360,00 zł;

5) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tytułu wpływów z różnych dochodów, zwiększa się o kwotę 97 220,00 zł.

2. Wydatki budżetu na 2014 rok zwiększa się, o kwotę 258 054,00 zł, z czego:

1) w zakresie wydatków bieżących, zwiększa się o kwotę 241 554,00 zł, z czego:

a) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł.

b) w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się o kwotę 134 000,00 zł, z czego:

- w zakresie wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 130 000,00 zł;

- w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł;

c) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę 63 000,00 zł, z czego:

- w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 39 000,00 zł, w tym w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych - 6 000,00 zł, w zakresie wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 28 000,00 zł oraz w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych - 5 000,00 zł;

- w rozdziale 80110 - Gimnazja, zwiększa się o kwotę 24 000,00 zł w tym w zakresie wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19 000,00 zł oraz w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych - 5 000,00 zł;

d) dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększa się o kwotę 37 000,00 zł, z czego:

- w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł;

- w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, w zakresie wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 32 000,00 zł;

e) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, zwiększa się o kwotę 4 554,00 zł;

2) w zakresie wydatków majątkowych, zwiększa się o kwotę 16 500,00 zł, z czego:

a) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę 16 500,00 zł, z czego:

- w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód przenosi się kwotę 101 700,00 z zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gręboszowie II etap", na następujące zadania: "Budowa tranzytu ścieków sanitarnych z terenu Gminy Domaszowice do oczyszczalni w Namysłowie", kwota 60 000,00 zł; Zmiana projektu na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Domaszowice, kwota 41 700,00 zł;

- w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę 16 500,00 zł;

3. Przychody budżetu zwiększa się w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 137 364,00 zł;

4. Określony w § 11 załącznik Nr 8 "Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Nowak


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII.251.2014
Rady Gminy Domaszowice
z dnia 6 listopada 2014 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 rok

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Wartość kosztorysowa

Nakłady do wykonaniaw 2014r.

Źródła finansowania

Uwagi

środki własne gminy

kredyt/ pożyczka

inne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

710

71004

Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego pod budowę farm wiatrowych

69 000,00

69 000,00

69 000,00

0,00

0,00

2

710

71004

Zmiana studium pod budowę farm wiatrowych (zakończenie prac)

32 000,00

32 000,00

32 000,00

0,00

0,00

3

750

75023

Zakup wyposażenia, oprogramowania i sprzętu biurowego dla Urzędu Gminy

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

4

754

75412

Zakup samochodu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszowicach

30 115,00

30 115,00

30 115,00

0,00

0,00

Realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego

5

754

75412

Zakup bramy do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach

9 000,00

9 000,00

9 000,00

0,00

0,00

Realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego (5 000,00 zł)

6

754

75412

Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Domaszowice

80 000,00

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

7

754

75412

Wykonanie prac wykończeniowych poddasza budynku OSP w Siemysłowie

65 000,00

65 000,00

65 000,00

0,00

0,00

8

754

75412

Rozbudowa strażnicy OSP w Strzelach - I etap (przygotowanie dokumentacji projektowej)

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

9

801

80103

Zakup sprzętu i wyposażenia oddziału przedszkolnego oraz placu zabaw w Szkole Podstawowej w Polkowskiem w ramach realziacji projektu "Wszystkie przedszkolaki nasze są"

30 500,00

30 500,00

0,00

0,00

30 500,00

finansowanie z POKL

10

900

90001

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gręboszowie - II etap

208 300,00

148 300,00

148 300,00

0,00

0,00

11

900

90001

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Strzelcach

4 125 438,00

1 650 616,00

983 699,00

0,00

666 917,00

finansowanie z PROW

12

900

90001

Budowa tranzytu ścieków sanitarnych z terenu Gminy Domaszowice do oczyszczalni w Namysłowie (opracowanie dokumentacji projektowej)

60 000,00

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

13

900

90001

Opracowanie zmiany projektu na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Domaszowice

110 700,00

110 700,00

110 700,00

0,00

0,00

14

900

90002

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (przygotowanie dokumentacji projektowej i terenu pod budowę)

25 500,00

25 500,00

25 500,00

0,00

0,00

15

900

90004

Zakup kosiarki - traktorka dla sołectwa Gręboszów

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

Realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego

16

900

90004

Utworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywnej turystyki ruchowej w Domaszowicach

50 192,00

50 192,00

25 192,00

0,00

25 000,00

finansowanie z PROW (Małe projekty)

17

900

90004

Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji we wsi Domaszowice

83 586,00

81 086,00

35 858,00

0,00

45 228,00

finansowanie z PROW (Odnowa wsi)

18

900

90015

Budowa odcinków oświetlenia drogowego

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

19

900

90095

Ochrona, promocja i rozwój zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych obszaru Stobrawskiej Strefy (przygotowanie dokumentacji projektowej)

13 668,00

13 668,00

13 668,00

0,00

0,00

20

900

90095

Adaptacja wiaty na altanę w Zofijówce

7 935,00

7 935,00

7 935,00

0,00

0,00

Realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego

Ogółem:

5 106 934,00

2 569 612,00

1 801 967,00

0,00

767 645,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe