Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr LIII/491/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy ul. Klasztornej 2 w Kamieniu Śląskim

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014r. poz. 379, poz.1072), Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy ul. Klasztornej 2 w Kamieniu Śląskim w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie


Franciszek Holeczek


Załącznik do Uchwały Nr LIII/491/2014
Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia 12 listopada 2014 r.

Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy ul. Klasztornej 2 w Kamieniu Śląskim

§ 1. 1. Boisko wielofunkcyjne przy ul. Klasztornej 2 w Kamieniu Śląskim zarządzane jest Urząd Miejski w Gogolinie (zwany dalej Zarządcą).

2. Boisko wielofunkcyjne jest obiektem ogólnodostępnym. Korzystanie z niego jest nieodpłatne.

§ 2. 1. Boisko czynne jest we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 8.00 do 20.00.

2. W dni nauki szkolnej, w godzinach od 8.00 do 15.00 boisko wykorzystywane jest na sportowe zajęcia dydaktyczne dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieniu Śląskim.

3. Z boiska mogą korzystać dzieci z przedszkoli, uczniowie szkół, członkowie klubów sportowych i osoby fizyczne. Pierwszeństwo mają grupy zorganizowane, które dokonały rezerwacji u Zarządcy.

§ 3. Dzieci, poza godzinami lekcyjnymi, przebywać mogą na boisku wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

§ 4. 1. Korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz obuwia sportowego.

2. Wyposażenie i osprzęt sportowy boiska należy wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem.

3. Wszystkich użytkowników boiska obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów bhp oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.

§ 5. Zabrania się zachowań sprowadzających ryzyko dla boiska i jego użytkowników, w tym w szczególności:

1) wprowadzania i użytkowania sprzętu sportowego niezgodnego z przeznaczeniem boiska typu rowery, motorowery, rolki, deskorolki, wszelkie pojazdy mechaniczne itp.;

2) niszczenia płyty sportowej i osprzętu boiska;

3) wchodzenia na urządzenia sportowe i ogrodzenie boiska;

4) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i rozpalania ognisk na terenie boiska;

5) zaśmiecania i wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;

6) przeszkadzania w zajęciach lub grze innym użytkownikom boiska;

7) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;

8) wprowadzania zwierząt;

9) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia;

10) brudzenia nawierzchni błotem, gumą do żucia itp.;

11) ustawiania na nawierzchni boiska ławek, krzeseł, stołów i innych urządzeń wywierających duże naciski jednostkowe;

12) gry w piłkę ręczną w czasie, gdy na boisku zamontowany jest osprzęt do gry w piłkę siatkową.

§ 6. 1. Uwagi dotyczące funkcjonowania oraz rezerwacji boiska należy zgłaszać do zarządcy: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14:30 pod numeren 77 40 76 814

2. Zarządca boiska ma prawo do odwołania zarezerwowanych wcześniej zajęć na obiekcie w celu przeprowadzenia imprez sportowo - rekreacyjnych lub widowiskowych.

3. Korzystający i przebywający na terenie boiska zobowiązani są do przestrzegania zaleceń zawartych w niniejszym regulaminie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe