Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr LIII/492/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Gminnego Miejsca Rekreacji i Wypoczynku „Ekomuzeum” w Kamieniu Śląskim

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014r. poz. 379, poz.1072), Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z Gminnego Miejsca Rekreacji i Wypoczynku "Ekomuzeum" w Kamieniu Śląskim w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie


Franciszek Holeczek


Załącznik do Uchwały Nr LIII/492/2014
Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia 12 listopada 2014 r.

Regulamin
korzystania z Gminnego Miejsca Rekreacji i Wypoczynku "Ekomuzeum"
w Kamieniu Śląskim

§ 1. 1. Administratorem Gminnego Miejsca Rekreacji i Wypoczynku "Ekomuzeum" w Kamieniu Śląskim (zwanym dalej Ekomuzeum) jest Urząd Miejski w Gogolinie (zwany dalej Administratorem).

2. Ekomuzeum jest obiektem ogólnodostępnym. Korzystanie z niego jest nieodpłatne.

§ 2. Ekomuzeum czynne jest we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 8.00 do 22.00.

§ 3. W celu zachowania walorów wypoczynkowo- rekreacyjnych Ekomuzeum, zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa, wszystkich przebywających na jego terenie zobowiązuje się do:

1) zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób;

2) przestrzegania porządku i czystości;

3) poszanowania istniejących urządzeń oraz wyposażenia;

4) parkowania pojazdów mechanicznych, ustawiania urządzeń grillowych i innych sprzętów rekreacyjnych jedynie w miejscach wyraźnie do tego wyznaczonych;

5) sprzątnięcia zajmowanego przez siebie miejsca przed opuszczeniem terenu.

§ 4. 1. Uwagi dotyczące funkcjonowania oraz rezerwacji Ekomuzeum należy zgłaszać Administratorowi:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14:30. pod numerem tel. 77 4076 814

2. Korzystający i przebywający na terenie Ekomuzeum zobowiązani są do przestrzegania zaleceń zawartych w niniejszym regulaminie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe