Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr LIII/494/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz.379, poz. 1072) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz.938, poz.1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/392/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się budżet po stronie dochodów w kwocie 544 320 zł

w tym:

Dział 600 Transport i łączność w kwocie 504 320 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 504 320 zł

Dochody majątkowe w kwocie 504 320 zł

w tym:

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w kwocie 504 320 zł

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 40 000 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 40 000 zł

Dochody bieżące w kwocie 40 000 zł

w tym:

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 000 zł

2) zwiększa się budżet po stronie dochodów w kwocie 544 320 zł

w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 29 150 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 29 150 zł

Dochody bieżące w kwocie 2 000 zł

w tym:

§ 0920 Pozostałe odsetki w kwocie 2 000 zł

Dochody majątkowe w kwocie 27 150 zł

w tym:

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 27 150 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 479

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) w kwocie 479

Dochody bieżące w kwocie 479

w tym:

§ 0920 Pozostałe odsetki w kwocie 479

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem w kwocie 514 691 zł

w tym:

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 364 691 zł

Dochody bieżące w kwocie 364 691zł

w tym:

§ 0310 Podatek od nieruchomości w kwocie 364 691 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 150 000 zł

Dochody bieżące w kwocie 150 000 zł

w tym:

§ 0310 Podatek od nieruchomości w kwocie 150 000 zł

3) zmniejsza się budżet po stronie przychodów w kwocie 4 682 000

w tym:

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 682 000

4) zwiększa się budżet po stronie przychodów w kwocie 4 682 000

w tym:

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217.ust.2. pkt 6 ustawy w kwocie 4 682 000

6) dokonuje się zmiany w załączniku nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2014r. w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie


Franciszek Holeczek


Załącznik do Uchwały Nr LIII/494/2014
Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia 12 listopada 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2014r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

7 628 951

1.

Kredyty

§ 952

0

2.

Pożyczki

§ 952

2 946 951

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

0

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

0

5.

Prywatyzacja majątku j.s.t.

§ 944

0

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

0

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

0

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

4 682 000

Rozchody ogółem:

2 100 000

1.

Spłaty kredytów

§ 992

1 500 000

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

600 000

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

0

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

0

5.

Lokaty

§ 994

0

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

0

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

0

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe