Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLVII/379/14 Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny zbycia udziału w gruncie przylegającym do budynku mieszkalnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 68 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym, będącymi właścicielami lokali mieszkalnych których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego lub prawo własności, od należnej Gminie Grodków do zapłaty kwoty z tytułu nabycia prawa własności udziału w gruncie nieruchomości przylegającej do budynku mieszkalnego w wysokości 10 %.

2. Bonifikata, o której mowa w ust. 1 ma zastosowanie jedynie do nieruchomości zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi i tylko w odniesieniu do udziałów w gruncie związanych z odrębną własnością lokali mieszkalnych wykorzystywanych wyłącznie na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

3. Zastrzega się możliwość podejmowania decyzji w kwestii wykazania działki do zbycia, podziału działki i ustalenia jej części zbycia - ze względu na uwarunkowania techniczne działki w terenie, sposób jej dotychczasowego wykorzystywania, infrastrukturę techniczną i istniejącą na niej komunikację.

§ 2. Bonifikata, o której mowa w § 1, udziela się, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) właściciel lokalu mieszkalnego występując z żądaniem nabycia udziału w gruncie przyległym do budynku, złoży wniosek o udzielenie bonifikaty;

2) właściciel lokalu mieszkalnego występując z żądaniem nabycia udziału w gruncie przyległym do budynku, nie zalega w dniu spisania aktu notarialnego z żadnymi zobowiązaniami pieniężnymi wobec Gminy Grodków;

3) właściciel lokalu mieszkalnego występując z żądaniem nabycia udziału w gruncie przyległym do budynku, zobowiąże do określenia sposobu uiszczenia należnej Gminie Grodków kwoty z tytułu nabycia udziału w gruncie przyległym do budynku;

4) właściciel lokalu mieszkalnego występując z żądaniem nabycia udziału w gruncie przyległym do budynku, poniesie wszystkie koszty związane z nabyciem udziału w gruncie, w tym koszty wyliczenia należnej Gminie Grodków zapłaty przez Rzeczoznawcę Majątkowego, chyba, że wystąpią okoliczności wymienione w § 1 ust. 3 uchwały.

§ 3. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, do zbycia udziału w gruncie przyległym do budynku, stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.


§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grodkowie oraz zamieszczeniu jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grodkowie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczacy Rady


Dariusz Gajewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe