Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLVII/380/14 Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 4 ust. 7 pkt 2 i ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83), Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym, będącymi właścicielami lokali mieszkalnych których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego, od należnej Gminie Grodków opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w wysokości 30 %.

2. Bonifilata, o której mowa w ust. 1 ma zastosowanie jedynie do nieruchomości zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi i tylko w odniesieniu do udziałów w gruncie związanych z odrębną własnością lokali mieszkalnych wykorzystywanych wyłącznie na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

§ 2. Bonifikata, o której mowa w § 1, udziela się, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) użytkownik wieczysty występując z żądaniem przekształcenia, złoży wniosek o udzielenie bonifikaty;

2) użytkownik wieczysty występując z żądaniem przekształcenia nie zalega w dniu wydania decyzji z żadnymi zobowiązaniami pieniężnymi wobec Gminy Grodków;

3) użytkownik wieczysty występując z żądaniem przekształcenia zobowiąże się do jednorazowego uiszczenia całej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

4) użytkownik wieczysty występując z żądaniem przekształcenia poniesie wszystkie koszty przekształcenia, w tym koszty wyliczenia opłaty przez Rzeczoznawcę Majątkowego.

§ 3. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, do ostatecznej decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grodkowie oraz zamieszczeniu jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grodkowie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczacy Rady


Dariusz Gajewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe