Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr LXVII/996/14 Rady Miasta Opola

z dnia 6 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu Street Workout Parku w Opolu przy ul. Wrocławskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się regulamin korzystania z obiektu Street Workout Parku w Opolu przy ul. Wrocławskiej, zarządzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu.

2. Regulamin Street Workout Parku stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Roman Ciasnocha


Załącznik do uchwały Nr LXVII/996/14
Rady Miasta Opola
z dnia 6 listopada 2014 r.

REGULAMIN STREET WORKOUT PARKU
(trening kalisteniczny)

1. Street Workout Park na świeżym powietrzu w Opolu przy ulicy Wrocławskiej jest ogólnodostępnym obiektem Miasta Opola, administrowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

2. Warunkiem korzystania ze Street Workout Parku na świeżym powietrzu jest zapoznanie się z poniższym Regulaminem oraz stosowanie się do jego postanowień.

3. Każda osoba korzystająca pierwszy raz z urządzeń ma obowiązek zapoznać się z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzenia i sposobem wykonywania ćwiczeń, zamieszczonym na każdym urządzeniu.

4. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan techniczny urządzenia - ewentualne usterki należy zgłaszać administratorowi Street Workout Parku pod numerem telefonu 77 454 32 66.

5. Street Workout Park na świeżym powietrzu jest ogólnie dostępny, otwarty od poniedziałku do niedzieli od godziny 6:00 do godziny 22:00.

6. Street Workout Park udostępniony jest nieodpłatnie.

7. Osoby poniżej 14 roku życia mogą korzystać ze Street Workout Parku wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

8. Osoby korzystające z urządzeń ćwiczą na własną odpowiedzialność.

9. Osoby niepełnosprawne wymagające opieki mogą korzystać z urządzeń wyłącznie pod nadzorem opiekuna.

10. Osoby znajdujące się w pogorszonym stanie zdrowia, sprawności lub samopoczucia oraz kobiety w ciąży, powinny korzystać ze Street Workout Parku ze szczególną ostrożnością, stosownie do aktualnego stanu zdrowia.

11. Osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu Street Workout Parku, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczeniach.

12. Osoby korzystające z urządzeń Street Workout Parku nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

13. Na teren Street Workout Parku zabrania się wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, środków odurzających i substancji psychotropowych.

14. Na terenie Street Workout Parku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywania napoi alkoholowych oraz innych środków odurzających.

15. Na terenie Street Workout Parku nie można zachowywać się głośno, nieprzyzwoicie, używać wulgaryzmów.

16. Po zakończeniu ćwiczeń urządzenie z którego korzysta osoba ćwicząca winno być pozostawione w należytym stanie technicznym, a jego otoczenie powinno być czyste.

17. Osoby korzystające ze Street Workout Parku ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone MOSiR-owi i osobom trzecim.

18. Za szkody wyrządzone przez małoletniego do lat 13 odpowiada jego opiekun, natomiast za szkody wyrządzone przez osoby korzystające ze Street Workout Parku w zorganizowanej grupie, odpowiedzialność ponosi organizator zajęć.

19. Rzeczy pozostawione na terenie Street Workout Parku będą z niego usuwane.

20. Znalezione na terenie obiektu rzeczy wartościowe, dokumenty, klucze itp. nie będą przechowywane. Administrator zobowiązuje się w takich przypadkach do pośredniczenia
w nawiązaniu kontaktu między znalazcą a osobą, która zgłosi się po odbiór rzeczy.

21. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych klientów w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, szkoły i klubu wyłącznie do celów promocyjnych (strona internetowa, foldery, ulotki, zdjęcia pamiątkowe itp.) i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

22. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu.

23. Skargi i wnioski dotyczące niniejszego Regulaminu i funkcjonowania Street Workout Parku można zgłaszać w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 14.00 w siedzibie MOSiR przy ul. Barlickiego 13.

24. Dyrektor MOSiR przyjmuje skargi i wnioski w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 15.00 w Opolu przy ul. Barlickiego 13.

25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor MOSiR.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe