Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr LXVII/997/14 Rady Miasta Opola

z dnia 6 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu Centrum Sportu w Opolu przy ul. Wandy Rutkiewicz 10

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się regulamin korzystania z obiektu Centrum Sportu w Opolu przy ul. Wandy Rutkiewicz 10, zarządzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu.

2. Regulamin Centrum Sportu stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Roman Ciasnocha


Załącznik do uchwały Nr LXVII/997/14
Rady Miasta Opola
z dnia 6 listopada 2014 r.

REGULAMIN CENTRUM SPORTU

1. Centrum Sportu w Opolu przy ul. Wandy Rutkiewicz 10 jest obiektem Miasta Opola, zarządzanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu.

2. Obiekt czynny jest codziennie w godz. 8:00 - 22:00. Przebywanie na terenie obiektu poza godzinami otwarcia jest zabronione.

3. Czas otwarcia obiektu może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych lub niezależnych od zarządcy (imprezy sportowe, święta, przerwy technologiczne, awarie).

4. Przed wejściem na obiekt należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz stosować się do jego postanowień.

5. Osoby przebywające na terenie obiektu podczas trwania imprezy masowej podlegają ogólnie obowiązującym przepisom, a w szczególności przepisom:

- ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (t.j. Dz. U. 2013 poz. 611 z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą,

- właściwym dla charakteru imprezy, organizacji i związków, w tym związków sportowych,

- niniejszego Regulaminu.

6. Wynająć obiekt i korzystać z niego mogą grupy zorganizowane i osoby indywidualne, które uzyskały zgodę zarządcy i zapoznały się z niniejszym Regulaminem.

7. MOSiR nie odpowiada za bezpieczeństwo osób przebywających i korzystających z obiektu niezgodnie z Regulaminem.

8. Za rzeczy pozostawione w szatni zarządca nie ponosi odpowiedzialności.

9. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

10. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, za wyjątkiem niskoprocentowego (do 3,5 proc. zawartości alkoholu) piwa podawanego w wyznaczonych miejscach w miękkich opakowaniach. Wyjątek ten nie ma zastosowania w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka.

11. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia środków odurzających, substancji psychotropowych oraz wprowadzania zwierząt.

12. Wprowadza się zakaz korzystania z obiektu przez osoby i grupy, które nie uzyskały zgody zarządcy oraz przebywania kogokolwiek na płycie boiska w czasie kiedy obiekt jest zamknięty.

13. Obiekt jest miejscem, na którym organizowane są treningi i mecze piłki nożnej, oraz inne imprezy sportowe i kulturalne.

14. Za organizację imprezy i jej przeprowadzenie odpowiada organizator.

15. Wszystkie imprezy, w tym mecze piłki nożnej odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami właściwymi dla charakteru imprezy.

16. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna w tym transmisje, nagrania radiowe telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na obiekcie może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą zarządcy obiektu, a podczas imprez masowych po uzgodnieniu z organizatorem imprezy.

17. Dla bezpieczeństwa użytkowników teren obiektu jest monitorowany.

18. Umieszczanie reklam, transparentów i plansz na terenie obiektu i na jego ogrodzeniu bez zgody MOSiR-u jest zabronione.

19. Przebywać na obiekcie oraz korzystać z jego urządzeń mogą tylko osoby uprawnione przez MOSiR i organizatorów imprez.

20. Organizator imprez lub podmiot przez niego uprawniony, podczas sprzedaży biletów wstępu, może zażądać od kupującego okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

21. Sposób korzystania z obiektu podczas trwania imprezy masowej będzie regulował odrębny regulamin przygotowany przez organizatora imprezy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

22. Organizator imprezy podczas jej trwania odpowiada za niewpuszczanie na teren obiektu lub wydalenie z terenu obiektu osoby, która nie spełnia wymogów określonych w Ustawie.

23. Wszystkie osoby przebywające na obiekcie zobowiązane są do:

- zachowania się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego,

- korzystania z urządzeń znajdujących się na obiekcie zgodnie z ich przeznaczeniem,

- nieprzebywania w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

- nie umieszczania napisów na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania,

- powiadomienia właściwych służb na obiekcie w przypadku ujawnienia zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,

- zgłaszania wszystkich wypadków oraz zauważonych szkód bezpośrednio kierownikowi obiektu lub za pośrednictwem pracowników Centrum Sportu,

- wszystkie osoby przebywające na obiekcie zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom służb porządkowych i pracowników MOSiR-u w Opolu.

24. Zabrania się:

- zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu,

- rzucania wszelkimi przedmiotami,

- śmiecenia oraz niszczenia mienia stanowiącego wyposażenie obiektu,

- zachowania sprzecznego z przyjętymi zasadami zachowania w miejscach publicznych,

- sprzedawania towarów lub kart wstępu bez zezwolenia, rozdawania druków, przeprowadzania zbiórek bez zgody Dyrektora MOSiR-u w Opolu,

- wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczalne dla widzów (pomieszczenia służbowe), wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego użytku, tj. płoty, mury, ogrodzenia boiska, maszty oświetleniowe, drzewa, wnoszenia na obiekt następujących przedmiotów: broni wszelkiego rodzaju, przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski, pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących, butelek, kubków, dzbanków lub puszek wykonanych z kruchego lub szczególnie twardego materiału, przedmiotów o dużych rozmiarach, przedmiotów pirotechnicznych, drzewców do flag i transparentów.

25. Osoby zakłócające porządek określony Regulaminem będą zmuszone do opuszczenia obiektu przez organizatora imprezy lub przez zarządcę obiektu.

26. Osobom usuniętym przez służby porządkowe lub policję z miejsca przeprowadzania imprezy masowej nie przysługuje zwrot kosztów za nabyty bilet wstępu.

27. W razie zagrożenia należy bezzwłocznie kierować się w stronę wyjść ewakuacyjnych.

28. Szczegółowe zasady zachowania się osób na obiekcie podczas trwania imprez masowych z zachowaniem zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie oraz rozdziale 2 i 3 Ustawy,
określają organizatorzy tych imprez w regulaminach imprez.

29. Zasady korzystania z sauny określa instrukcja stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu.

30. Zasady korzystania z sali do ćwiczeń siłowych określa odrębny Regulamin stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

31. Użytkownicy obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone
MOSiR-owi i osobom trzecim.

32. Za szkody wyrządzone przez małoletniego do lat 13 odpowiada jego opiekun, natomiast za szkody wyrządzone przez osoby korzystające z obiektu w zorganizowanej grupie odpowiedzialność ponosi organizator zajęć.

33. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu będą przechowywane przez 48 godzin, a następnie usuwane.

34. Znalezione na terenie obiektu rzeczy wartościowe, dokumenty, klucze itp. nie będą przechowywane. MOSiR zobowiązuje się w takich przypadkach do pośredniczenia w nawiązaniu kontaktu między znalazcą a osobą, która zgłosi się po odbiór rzeczy.

35. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych klientów w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, szkoły i klubu wyłącznie do celów promocyjnych (strona internetowa, foldery, ulotki, zdjęcia pamiątkowe itp.) i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

36. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu.

37. Skargi i wnioski dotyczące niniejszego Regulaminu i funkcjonowania Centrum Sportu można zgłaszać w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 14.00 w administracji obiektu.

38. Dyrektor MOSiR przyjmuje skargi i wnioski w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 15.00 w Opolu przy ulicy Barlickiego 13.

39. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor MOSiR.


Załącznik nr 1

do Regulaminu Centrum Sportu

w Opolu

Instrukcja użytkowania sauny

1. Przy korzystaniu z sauny obowiązuje Regulamin Centrum Sportu w Opolu.

2. Sauna jest obiektem dostępnym pod warunkiem wykupienia usługi.

3. Małoletni do lat 13 mogą korzystać z sauny wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

4. Ze względu na wysoką temperaturę w saunie, osoby leczące się, winny skonsultować korzystanie z sauny z lekarzem.

5. Korzystający z kąpieli w saunie mają obowiązek używania własnego ręcznika.

6. Jednorazowo w saunie może przebywać 8 osób.

7. Przed wejściem do sauny zmyć z ciała wszelkie kosmetyki oraz zanieczyszczenia, a następnie wytrzeć ciało do sucha.

8. Zaleca się:

- przed wejściem do sauny zdjąć biżuterię, okulary itp.,

- korzystać z sauny w strojach kąpielowych przystosowanych do temperatury panującej w saunie,

- sprawdzić, czy temperatura w saunie jest odpowiednia dla klienta.

9. W przypadku pogorszenia samopoczucia należy natychmiast opuścić saunę i zgłosić ten fakt obsłudze obiektu.

10. Po opuszczeniu sauny należy schłodzić ciało pod prysznicem, odpocząć przed dalszymi czynnościami.

11. Zabrania się:

- Użytkowania sauny, jeżeli występują jakiekolwiek zagrożenia, sauna jest wyłączona
z użytkowania lub niesprawna.

- Wnoszenia do sauny jakichkolwiek płynów, substancji zapachowych, przedmiotów łatwo nagrzewających się, łatwopalnych, nieodpornych na temperatury panujące w saunie.

- Regulowania parametrów sauny, manipulowania włącznikami, oświetleniem itp.

Uwaga! Sauna nie jest pod ciągłą, bezpośrednią obserwacją pracownika obsługi!


Załącznik nr 2

do Regulaminu Centrum Sportu

w Opolu

Regulamin korzystania z sali do ćwiczeń siłowych

1. Sala do ćwiczeń siłowych znajduje się w obiekcie Centrum Sportu przy ul. Wandy Rutkiewicz 10, zarządzanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu.

2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki klientów Sali do ćwiczeń siłowych.

3. Sala jest czynna w dniach i godzinach otwarcia obiektu Centrum Sportu. Przebywanie na jej terenie poza godzinami otwarcia jest zabronione.

4. Czas otwarcia Sali do ćwiczeń siłowych może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych lub niezależnych od zarządcy (imprezy sportowe, święta, przerwy technologiczne, awarie).

5. Przed wejściem na salę do ćwiczeń należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz stosować się do jego postanowień.

6. Za egzekwowanie przestrzegania niniejszego Regulaminu odpowiada dyżurujący pracownik.

7. Nieprzestrzeganie porządku publicznego lub przepisów niniejszego Regulaminu przez osoby korzystające z sali ćwiczeń, może skutkować usunięciem z niej oraz z terenu obiektu.

8. Z sali ćwiczeń mają prawo korzystać osoby pełnoletnie. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, może korzystać z usług za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.

9. Osoby korzystające z usług sali do ćwiczeń nie mogą mieć przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych jak również oświadczają, iż ćwiczą na sali na własną odpowiedzialność.

10. Korzystający z usług sali do ćwiczeń są zobowiązani do wykupienia w administracji obiektu biletu jednorazowego wejścia lub wybranej karty wielokrotnego wejścia (karnetu) - zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku zagubienia karnetu Klient zobowiązany jest powiadomić pracowników administracji obiektu. Nowa karta będzie wydana po ustaleniu danych osobowych i numeru karty Klienta. Wykupienie jednorazowego wejścia lub karnetu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

11. Zarządca nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet - niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.

12. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. Ważność karnetu rozpoczyna się od dnia pierwszego skorzystania z usług sali do ćwiczeń - nie od dnia jego zakupu. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karnecie i nie podlega przesunięciu na inny termin (wyjątek stanowią sytuacje losowe). Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Udostępnienie karty wstępu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i będzie skutkować anulowaniem karnetu bez możliwości zwrotu pieniędzy.

13. Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningów zamykać swoje rzeczy osobiste w szafce. Za przedmioty oraz ubrania pozostawione w szatni lub na terenie sali do ćwiczeń (poza szafką), zarządca nie ponosi odpowiedzialności.

14. W trakcie ćwiczeń bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne - z czystą podeszwą oraz strój sportowy. Dodatkowo każdy ćwiczący w sali siłowej zobowiązany jest posiadać ręcznik (należy położyć go na siedzisku przyrządu przed przystąpieniem do ćwiczeń).

15. W pomieszczeniu Sali do ćwiczeń obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków, przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.

16. Użytkowanie sali i urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku
w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia obiektu.

17. Wykupienie biletu wstępu/karnetu jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku przeciwwskazań do korzystania obiektu i znajdujących się w nim urządzeń.

18. Za szkody wyrządzone przez małoletniego do lat 13 odpowiada jego opiekun, natomiast za szkody wyrządzone przez osoby korzystające z sali w zorganizowanej grupie, organizator zajęć.

19. Rzeczy pozostawione na terenie Sali do ćwiczeń są przechowywane przez 48 godzin, a następnie usuwane.

20. Znalezione na terenie sali do ćwiczeń rzeczy wartościowe, dokumenty, klucze itp. nie będą przechowywane. MOSiR zobowiązuje się w takich przypadkach do pośredniczenia w nawiązaniu kontaktu między znalazcą a osobą, która zgłosi się po odbiór rzeczy.

21. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu.

22. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych klientów w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, szkoły i klubu wyłącznie do celów promocyjnych (strona internetowa, foldery, ulotki, zdjęcia pamiątkowe itp.) i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

23. Skargi i wnioski dotyczące niniejszego Regulaminu i funkcjonowania sali do ćwiczeń siłowych można zgłaszać w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 14.00 w administracji obiektu.

24. Dyrektor MOSiR przyjmuje skargi i wnioski w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 15.00 w Opolu przy ulicy Barlickiego 13.

25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor MOSiR.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe