Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXVII/324/2014 Rady Gminy Pokój

z dnia 7 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/303/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pokój oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.) oraz art. 15 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5 poz.13 z późn.zm.) Rada Gminy Pokój uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIII/303/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pokój oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków zmienia się w całości treść załącznika nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Gosławski


Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/324/2014
Rady Gminy Pokój
z dnia 7 listopada 2014 r.

Przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pokój, udostępnione dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych

Lp.

Nr drogi

Miejscowość

Ulica

Lokalizacja

1

1352 O -powiatowa

Krzywa Góra

bez nazwy

w centrum wsi

2

1352 O -powiatowa

Krzywa Góra

bez nazwy

kierunek Okoły

3

101623 O - gminna

Pokój

1 Maja

przy Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej

4

101621 O - gminna

Pokój

Sienkiewicza

przy Publicznym Przedszkolu

5

okolice drogi wojewódzkiej

Pokój

1 Maja

zatoczka autobusowa przy rondzie

6

101623 O - gminna

Pokój

1 Maja

przy Banku Spółdzielczym

7

454 - wojewódzka

Pokój

Opolska

przy wjeździe w ul. Winna Góra

8

454 - wojewódzka

Pokój

Namysłowska

przy stacji PKP

9

454 - wojewódzka

Zieleniec

bez nazwy

w centum wsi

10

454 - wojewódzka

Zieleniec

bez nazwy

przy byłej Szkole Podstawowej

11

1016120 O - gminna

Krogulna

Średnia

przy sklepie

12

454 - wojewódzka

Krogulna

Namysłowska

przy Gospodarstwie Rybackim

13

454 - wojewódzka

Krogulna

Namysłowska

przy Gospodarstwie Rybackim

14

454 - wojewódzka

Krogulna

Namysłowska

przy wyjeździe w kierunku Namysłowa

15

101613 O - gminna

Siedlice

bez nazwy

przy wjeździe do Siedlic

16

1348 O - powiatowa

Jagienna

bez nazwy

w centrum wsi

17

1132 O - powiatowa

Jagienna

bez nazwy

przy wyjeździe w kierunku Domaradza

18

1132 O - powiatowa

Kozuby

bez nazwy

przy wyjeździe w kierunku Domaradza

19

1348 O - powiatowa

Kozuby

bez nazwy

przy wyjeździe w kierunku Paryża

20

1348 O - powiatowa

Paryż

bez nazwy

przy wjeździe od strony Kozub

21

1348 O - powiatowa

Paryż

bez nazwy

przy wyjeździe w kierunku Domaradzkiej Kuźni

22

101619 O - gminna

Świercowskie

bez nazwy

w centrum wsi

23

1348 O - powiatowa

Domaradz

bez nazwy

w centrum wsi

24

1348 O - powiatowa

Domaradz

bez nazwy

przy Szkole Podstawowej

25

1349 O - powiatowa

Fałkowice

bez nazwy

przy remizie OSP

26

1349 O - powiatowa

Fałkowice

bez nazwy

przy wyjeździe w kierunku Lubnowa

27

1349 O - powiatowa

Lubnów

Szkolna

w centrum wsi

28

1348 O - powiatowa

Lubnów

Opolska

przy wyjeździe w kierunku Kopaliny

29

1348 O - powiatowa

Kopalina

Opolska

w centrum wsi

30

1325 O - powiatowa

Zawiść

Odrodzenia Polski

przy świetlicy wiejskiej

31

1325 O - powiatowa

Zawiść

Odrodzenia Polski

za rzeką

32

1353 O - powiatowa

Dąbrówka Dolna

Święcińska

przy wyjeździe w kierunku Święcin

33

1353 O - powiatowa

Dąbrówka Dolna

Szkolna

przy OHP

34

1348 O - powiatowa

Domaradzka Kuźnia

Opolska

przy wjeździe od strony Lubnowa

35

1348 O - powiatowa

Domaradzka Kuźnia

Opolska

przy sklepie

36

454 - wojewódzka

Ładza

Powstańców

przy skrzyżowaniu w kierunku Popielowa

37

1150 O - powiatowa

Ładza

Wolności

w centrum wsi

38

1150 O - powiatowa

Ładza

Wolności

przy leśniczówce

39

101619 O - gminna

Świercowskie

bez nazwy

przy wjeździe do posesji P. Zązel

40

1349 O - powiatowa

Fałkowice

bez nazwy

przy dwóch ostatnich posesjach, przy wyjeździe z Fałkowic

41

1348 O - powiatowa

Domaradzka Kuźnia

Opolska

przy wyjeździe w kierunku Paryża

42

1348 O - powiatowa

Kopalina

Opolska

przy wjeździe od strony Zawiści, wjazd do posesji P.Lisonia

43

1348 O - powiatowa

Kopalina

Opolska

przy wjeździe na ul.Wiejską

44

101605 O - gminna

Paryż

bez nazwy

przy wjeździe od strony Domaradza

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe