Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLII/256/2014 Rady Gminy Skoroszyce

z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r. Dz.U.poz.594 z poźn.zm.) i art.211,212,217 ust.2,pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(tekst jednolity Dz.U. z 2013r.poz.885 z późn. zm.) Rada GminySkoroszyce uchwala, co nastepuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę........................................................................20 000,00 w tym:

1) dochody bieżące o kwotę...........................................................................................................20 000,00

- zgodnie z załącznikiem nr1;tabela 1 do niniejszej uchwały,

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę........................................................................20 000,00 w tym:

1) dochody bieżące o kwotę...........................................................................................................20 000,00

- zgodnie z załącznikiem nr 1; tabela 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. 1. Zmiejsza się plan wydatków budżetu o kwote...............................................................................5 000,00 w tym:

1) wydatki bieżące o kwote...............................................................................................................5 000,00

2. Zwieksza się plan wydatków budżetu o kwotę.........................................................................5 000,00 w tym:

1) wydatki majątkowe o kwotę..........................................................................................................5 000,00

- zgodnie z załącznikiem nr 2; tabele 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale nr XXX/202/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok wprowadza sie nastepuijące zmiany:

1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załaczniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po wprowadzeniu zmian budzet na rok 2014 wynosi:

1. Dochody:.........................................................................................................................16 302 596,00 w tym:

- dochody bieżące w wysokości...............................................................................................16 184 347,00

- dochody majątkowe w wysokości...................................................................................118 249,00 z tego: dotacje na zadania zlecone :..........................................................................................2 446 150,00

2. Przychody:.........................................................................................................................1 227 717,00

3. Wydatki:...........................................................................................................................16 630 313,00

- wydatki bieżace w wysokości:...............................................................................................16 173 331,00

- wydatki majątkowe w wysokości................................................................................................456 982,00 z tego: wydatki na zadania zlecone...........................................................................................2 446 150,00

4. Rozchody:......................................................................................................................... 900 000,00

§ 5. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Skoroszyce


Henryk Sokołowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/256/
Rady Gminy Skoroszyce
z dnia 30 października 2014 r.

Plan dochodów Gminy Skoroszyce na rok 2014

Zmniejszenia w złotych:

Dz.

Rozdz.

§

N a z w a

Kwota

I Dochody bieżące

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

20 000,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych

5 000,00

0320

Podatek rolny

5 000,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków lokalnych i opłat lokalnych od osób fizycznych

15 000,00

0340

Podatek od środków transportowych

5 000,00

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

10 000,00

Razem dochody bieżące

20 000,00

Tabela Nr 2

Zwiększenia w złotych

Dz.

Rozdz.

§

N a z w a

Kwota

I Dochody bieżące

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 200,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 200,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

500,00

0920

Pozostałe odsetki

700,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

15 500,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków lokalnych i opłat lokalnych od osób fizycznych

15 500,00

0320

Podatek rolny

10 000,00

0360

Podatek od spadków i darowizn

4 500,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1 000,00

758

Różne rozliczenia

1 500,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

1 500,00

0920

Pozostałe odsetki

1 500,00

852

Pomoc społeczna

1 800,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1 800,00

0830

Wpływy z usług

1 800,00

Razem dochody bieżące

20 000,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/256/2014
Rady Gminy Skoroszyce
z dnia 30 października 2014 r.

Wydatki budżetu Gminy Skoroszyce na rok 2014

Zmniejszenia wydatków bieżących ( w złotych)

Tabela Nr 1

I. Wydatki bieżące na rok 2014
Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan na 2014 r. (5+8+9+10+11+12)

z tego wyodrębnia się:

wydatki jednostek budżetowych
(6+7)

w tym:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

wydatki na programy finansowane
z udziałem środków art..5 ust.1
pkt 2 i 3

wydatki
z tytułu poręczeń
i gwarancji

wydatki na obsługę długu

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki
wraz z odpisem na fundusz socjalny

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

4 400,00

4 400,00

0,00

4 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75414

Obrona cywilna

600,00

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem zmniejszenia wydatków bieżących

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tabela Nr 2

Zwiększenia wydatków majątkowych ( w złotych)

I. Wydatki majątkowe na rok 2014

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan
na 2014 r.
(5+7+8+9)

z tego wyodrębnia się:

wydatki na inwestycje

w tym:

wydatki na zakupy inwestycyjne

wydatki na zakup
i objęcie akcji i udziałów

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Dotacje na zakupy
i zadania inwestycyjne

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5 000,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

5 000,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

Razem zwiększenia wydatków majątkowych

5 000,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/256/2014
Rady Gminy Skoroszyce
z dnia 30 października 2014 r.

Plan zadań i zakupów inwestycyjnych Gminy Skoroszyce realizowanych w 2014 roku, ze wskazaniem źródeł finansowania

Lp.

Nazwa inwestycji, programu- projektu lub rodzaj zakupów inwestycyjnych

Środki budżetowe
2014 w złotych

Pożyczka/
kredyt

Uwagi
(Montaż finansowy)

1.

2.

3.

4.

5.

1.


Inwestycje w rozdziale 60016

59 990

1.1

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej ulicy Szkolnej w Chróścinie wraz z parkingiem
i przebudową kanalizacji sanitarnej w tej drodze.


31 488

1.2

Wykonanie łącznika drogi gminnej z drogą wojewódzką
W miejscowości Stary Grodków


16 502

1.3

Wykonanie projektu technicznego budowy sieci kanalizacyjnej w ulicy Słonecznej i Cichej w Chróścinie wraz z przepompownią


12 000

2.


Inwestycje w rozdziale 70005


10 000

2.1


Zakup działek do zasobu gminnego


10 000


3.


Inwestycje w rozdziale 75095


12 220


3.1

Projekt w ramach konkursu MRR pn." Rozwój miast poprzez wzmacnianie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpraca z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"


12 220


4.


Inwestycje w rozdziale 75412


110 000


4.1


Zakup samochodu pożarniczego-średniego dla jednostki OSP w Makowicach


105 000

4.2

Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki
OSP w Starym Grodkowie

5 000


5.

Inwestycje w rozdziale 90002

35 904


5.1


Rekultywacja gminnego składowiska odpadów


20 000


5.2


Wyposażenie stanowisk w sprzęt komputerowy


10 000

5.3

Projekt-Rewitalizacja stawu i parku pałacowego w m. Skoroszyce

5 904


6.

Inwestycje w rozdziale 90015

49 138


6.1

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa nowej linii oświetlenia ulicznego ulica Róź w Chróścinie


30 000

6.2


Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa nowej linii oświetlenia ulicznego; w miejscowości Makowice.


19 138


7.

Inwestycje w rozdziale 90017

171 730

7.1

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK)

155 880

7.2

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzeziny

15 850

8.


Inwestycje w rozdziale 92105

8 000

8.1

Wymiana pieca c.o. wraz z osprzętem w budynku świetlicy wiejskiej w Makowicach

8 000


Razem


456 982,00


Informacje uzupełniające : Jednostką organizacyjną realizującą programy lub koordynującą ich
wykonanie jest Urząd Gminy Skoroszyce,

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe