| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 231/XXXV/2014 Rady Gminy Radłów

z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 181/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. art. 211 i 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale 181/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014, wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 - Dochody budżetu gminy

- zwiększa się plan w następujących działach i paragrafach łącznie o kwotę 6.000,00 zł

Dochody bieżące

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,

gaz i wodę5.000,00 zł

§ 0690. - Wpływy z różnych opłat 5.000,00 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem1.000,00 zł

§ 0340. - Podatek od środków transportowych500,00 zł

§ 0910. - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 zł

2) w załączniku Nr 2 - Wydatki budżetu gminy

a) zwiększa się plan w następującym dziale i rozdziale łącznie o kwotę 6.000,00 zł

Wydatki bieżące

Dział 801 - Oświata i wychowanie6.000,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja6.000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane6.000,00 zł

b) dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami i rozdziałami

klasyfikacji budżetowej łącznie o kwotę 59.000,00 zł

Zmniejszenia

Wydatki bieżące

Dział 600- Transport i łączność14.000,00 zł

Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne14.000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań14.000,00 zł


Wydatki majątkowe

Dział 600- Transport i łączność45.000,00 zł

Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne35.000,00 zł

1) inwestycje35.000,00 zł

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne10.000,00 zł

1) inwestycje10.000,00 zł

Zwiększenia

Wydatki bieżące

Dział 600- Transport i łączność10.000,00 zł

Rozdział 60017-Drogi wewnętrzne10.000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań10.000,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia30.000,00 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe30.000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań30.000,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego4.000,00 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4.000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane1.000,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań3.000,00 zł

Wydatki majątkowe

Dział 600- Transport i łączność15.000,00 zł

Rozdział 60017-Drogi wewnętrzne15.000,00 zł

1) inwestycje15.000,00 zł

3) w załączniku nr 8 - Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu gminy Radłów w roku 2014

- zmniejsza się plan o kwotę 45.000,00 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 15.000,00 zł


Lp.

Dział, Rozdział, Paragraf

Zakres rzeczowy inwestycji

Kwota w

ZMNIEJSZENIA

1.

600,60016,6050

1. Budowa drogi gminnej Nowe Karmonki - Chałupki,
2. Projekt drogi Kościeliska - Skrońsko

20.000,00
15.000,00

2.

600,60017,6050

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ligota k/SKR

10.000,00

RAZEM:

45.000,00

ZWIĘKSZENIA

1.

600,60017,6050

Projekt na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kościeliska - Skrońsko

15.000,00

RAZEM:

15.000,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Radłów


Irena Czubaj-Zając

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »