| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLI-292/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się następujące zmiany w Uchwale Nr XXXIII-234/13 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.

§ 2.

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 71.668 zł, jak niżej:

1. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 19.000

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - 19.000

Dochody bieżące - 3.547

z tego:

.§ 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 3.547

Dochody majątkowe - 15.453

z tego:

.§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 15.453

2. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 52.668

Rozdział 80104 Przedszkola - 52.668

Dochody bieżące - 52.668

z tego:

.§ 0830 Wpływy z usług - 52.668

§ 3.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 35.835,46 zł, jak niżej:

1. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 10.600

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 4.600

Wydatki bieżące - 4.600

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.300

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 300

Rozdział 75023 Urzędy gmin - 6.000

Wydatki bieżące - 6.000

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6.000

2. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 6.000

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - 6.000

Wydatki bieżące - 6.000

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.000

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.000

3. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 600

Rozdział 92195 Pozostała działalność - 600

Wydatki bieżące - 600

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 600

4. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 18.635,46

Rozdział 80110 Gimnazja - 14.792,71

Wydatki bieżące - 14.792,71

z tego:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 14.792,71

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 3.842,75

Wydatki bieżące - 3.842,75

z tego:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 3.842,75

§ 4.

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 89.180,04 zł, jak niżej:

1. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 10.300

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 4.300

Wydatki bieżące - 4.300

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.300

Rozdział 75095 Pozostała działalność - 6.000

Wydatki bieżące - 6.000

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.000

2. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 23.153

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 23.153

Wydatki bieżące - 6.800

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6.800

Wydatki majątkowe - 16.353

z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 16.353

3. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 52.980,04

Rozdział 80104 Przedszkola - 52.668

Wydatki bieżące - 52.668

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 52.668

Rozdział 80110 Gimnazja - 311,92

Wydatki bieżące - 311,92

z tego:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 311,92

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 0,12

Wydatki bieżące - 0,12

z tego:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 0,12

4. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 2.747

Rozdział 92195 Pozostała działalność - 2.747

Wydatki bieżące - 2.747

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.747

§ 5.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 18.323,42 zł, jak niżej:

1. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 18.323,42

Rozdział 80110 Gimnazja - 14.480,79

Dochody bieżące - 14.480,79

z tego:

.§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 12.308,67

.§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 2.172,12

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 3.842,63

Dochody bieżące - 3.842,63

z tego:

.§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 3.266,24

.§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 576,39

§ 6.

1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 23.705.753,07 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości - 19.041.803,06 zł

- dochody majątkowe w wysokości - 4.663.950,01 zł

2. Plan przychodów po zmianach wynosi - 4.623.974,37 zł

3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 23.690.006,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 17.750.274,54 zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 5.939.731,90 zł

4. Plan rozchodów po zmianach wynosi - 4.639.721 zł.

§ 7.

1. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 3 "Planowane zadania inwestycyjne na rok 2014", który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 "Planowane zadania remontowe na rok 2014", który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Rajmund Kinder


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI-292/14
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 12 listopada 2014 r.

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2014

Lp.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne nakłady finansowe

Planowane nakłady w 2014 r.

Źródła finansowania

Limit wydatków

Jednostka odpowiedzialna

1

900

90001

6050

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chudoba i Wędrynia

6.297.442

2.084.240

środki własne

691.677

Urząd Gminy

pożyczka płatnicza z WFOŚiGW - PROW

1.195.513

pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW

197.050

2

900

90001

6050

Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice

3.842.500

112.000

środki własne

112.000

Urząd Gminy

pożyczka WFOŚiGW

3

900

90001

6050

Budowa kanalizacji grupowej zlewni "Trzebiszyn" we wsi Jasienie

4.695.045

100.000

środki własne

100.000

Urząd Gminy

4

600

60016

6050

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jasienie

920.000

870.000

środki własne

511.500

Urząd Gminy

Urząd Marszałkowski

358.500

5

600

60016

6050

Remont drogi gminnej nr 101439O łączącej miejscowości Gronowice-Ciarka

924.371

880.000

środki własne

418.074

Urząd Gminy

Starostwo PowiatoweKluczbork

40.000

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

421.926

6

926

92601

6050

Przebudowa i rozbudowa istniejącej szatni na pawilon sportowo-świetlicowy w Chocianowicach

620.400

595.200

środki własne

175.200

Urząd Gminy

Europejski Fundusz Rybacki

420.000

7

754

75412

6050

Rozbudowa remizy strażackiej OSP Chudoba wraz ze świetlicą wiejską i infrastrukturą zewnętrzną

665.602

634.300

środki własne

413.765

Urząd Gminy

PROW

220.535

8

900

90015

6050

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Szumirad - dz. nr 213/123, 274/126, 214/123 km 1

42.000

38.000

środki własne

38.000

Urząd Gminy

9

900

90015

6050

Opracowanie dokumentacji i budowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Jasienie- dz. nr 542/220, 559/220, 558/221, 562/226, 565/241, 571/262, 574/265, 498/280 km. 2

47.000

47.000

środki własne

47.000

Urząd Gminy

10

900

90015

6050

Opracowanie dokumentacji i budowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Chudoba - dz. nr 79/4, 79/5, 79/6 km. 2 oraz 140/5, 106 km. 4

65.000

65.000

środki własne

65.000

Urząd Gminy

11

900

90015

6050

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie rozbudowy sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Lasowice Małe - dz. nr 161, 58/1 km. 4

15.000

15.000

środki własne

15.000

Urząd Gminy

12

010

01010

6050

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lasowice Wielkie

172.800

162.800

środki własne

96.853

Urząd Gminy

PROW

65.947

13

600

60016

6050

Budowa drogi manewrowej, miejsc postojowych i ciągu pieszego w miejscowości Lasowice Wielkie dz .83/2 k. świetlicy wiejskiej

89.000

89.000

środki własne

89.000

Urząd Gminy

14

754

75412

6060

Zakup bramy garażowej - budynek remizy w Lasowicach Małych

9.000

9.000

środki własne

9.000

Urząd Gminy

15

754

75412

6050

Wykostkowanie wjazdu do strażnicy w Laskowicach

26.000

26.000

środki własne

26.000

Urząd Gminy

16

600

60016

6060

Zakup wiat przystankowych - 2 szt.

12.000

12.000

środki własne

12.000

Urząd Gminy

17

921

92109

6050

Wymiana pieca c.o w sali w Ciarce

25.100

25.100

środki własne

25.100

Urząd Gminy

18

700

70005

6050

Opracowanie dokumentacji i wykonanie parkingu na działce gminnej w Jasieniu

35.000

35.000

środki własne

35.000

Urząd Gminy(sołectwo Jasienie)

19

754

75412

6230

Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Lasowice Małe

9.000

9.000

środki własne

9.000

Urząd Gminy(sołectwo Lasowice Małe)

20

600

60016

6050

Budowa drogi transportu rolnego w Chocianowicach na działkach 171/70, 393/64, 402/64, 404/64, 406/65, 168/1, 190/65, 206/65, 210/1 km 4 i 326/1, 169/27 km 5 - opracowanie dokumentacji

860.000

30.000

środki własne

30.000

Urząd Gminy

21

700

70005

6050

Budowa ogrodzenia działki gminnej nr 83/2 km 4 w Lasowicach Wielkich

16.408,56

10.938,38

środki własne

10.938,38

Urząd Gminy/sołectwo Lasowice Wielkie/

22

700

70005

6050

Budowa ogrodzenia działki gminnej nr 201/1 km 5 w Tułach

13.800,52

13.800,52

środki własne

13.800,52

Urząd Gminy/sołectwo Tuły/

23

900

90002

6050

Doprowadzenie energii elektrycznej i wody do PSZOK-u w Trzebiszynie

30.000

30.000

środki własne

30.000

Urząd Gminy

24

754

75412

6230

Dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych wraz z osprzętem dla OSP Ciarka

10.000

10.000

środki własne

10.000

Urząd Gminy

25

801

80101

6050

Wymiana pieca c.o do SP Jasienie

20.000

20.000

środki własne

20.000

ZGSP Chocianowice

26

700

70005

6050

Wykonanie siłowni zewnętrznej w Lasowicach Wielkich

11.453

11.453

Województwo Opolskie

11.453

Urząd Gminy

27

700

70005

6050

Wykonanie siłowni zewnętrznej w Chudobie

4.900

4.900

środki własne

900

Urząd Gminy

Województwo Opolskie

4.000

R A Z E M

19.478.822,08

5.939.731,90

środki własne

3.004.807,90

pożyczka płatnicza z WFOŚiGW- PROW

1.195.513

pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW

197.050

Urząd Marszałkowski

358.500

Starostwo PowiatoweKluczbork

40.000

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

421.926

Europejski Fundusz Rybacki

420.000

PROW

286.482

Województwo Opolskie

15.453


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI-292/14
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 12 listopada 2014 r.

PLANOWANE ZADANIA REMONTOWE NA ROK 2014

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Łączne nakłady finansowe

Planowane nakłady w 2014 r.

Źródła finansowania

Limit wydatków

Jednostka odpowiedzialna

1.

754

75412

Remont wieży (wymiana 3 okien wraz z zamurowaniem pozostałych wnęk) - strażnica Lasowice Wielkie

5.000

5.000

środki własne

5.000

Urząd Gminy

2.

754

75412

Remont wieży (wymiana okien wraz z zamurowaniem wnęk) - strażnica Gronowice

5.000

5.000

środki własne

5.000

Urząd Gminy

3.

700

70005

Remont budynku w miejscowości Lasowice Małe - wymiana witryny okiennej

4.000

4.000

środki własne

4.000

Urząd Gminy

4.

750

75023

Remont budynku Urzędu Gminy - wymiana drzwi zewnętrznych

4.000

4.000

środki własne

4.000

Urząd Gminy

5.

700

70005

Remont obiektu gminnego w Wędrynii

3.000

3.000

środki własne

3.000

Urząd Gminy(fundusz sołecki)

6

801

80101

Malowanie klas - SP Chocianowice

9.686

9.686

środki własne

9.686

ZGSP Chocianowice

7

801

80101

Wymiana 3 zbutwiałych okien w klasie nr 2. 6 - SP Chocianowice

7.550

7.550

środki własne

7.550

ZGSP Chocianowice

8

801

80101

Wymiana okien szt. 5 w pomieszczeniach gospodarczych - SP Gronowice

5.720

5.720

środki własne

5.720

ZGSP Chocianowice

9

801

80101

Remont sali (klasa III), w tym malowanie, wymiana kaloryferów - SP Jasienie

7.763

7.763

środki własne

7.763

ZGSP Chocianowice

10

801

80104

Wstawienie 2 par drzwi wejściowych - Przed. Chocianowice

6.907

6.907

środki własne

6.907

ZGSP Chocianowice

11

801

80104

Malowanie sali zabaw i szatni - Przed. Gronowice

4.885

4.885

środki własne

4.885

ZGSP Chocianowice

12

801

80101

Wymiana drzwi wewnętrznych na korytarzu i do sali lekcyjnej - SP Lasowice Wielkie

5.500

5.500

środki własne

5.500

ZGSP Lasowice Wielkie

13

801

80101

Wykonanie wylewki betonowej na zbiorniku szamba - SP Laskowice

3.000

3.000

środki własne

3.000

ZGSP Lasowice Wielkie

14

801

80101

Obudowa z siatki pomieszczenia na pojemniki na odpady komunalne - SP Chudoba

3.500

3.500

środki własne

3.500

ZGSP Lasowice Wielkie

15

801

80101

Malowanie sali informatycznej - SP Chudoba

5.000

5.000

środki własne

5.000

ZGSP Lasowice Wielkie

16

801

80104

Wymiana okien - Przed. Lasowice Wielkie

15.000

15.000

środki własne

15.000

ZGSP Lasowice Wielkie

17

801

80104

Wymiana części okien - Przed. Laskowice

3.000

3.000

środki własne

3.000

ZGSP Lasowice Wielkie

18

801

80104

Remont elewacji na tarasie budynku przedszkolnego - Przed. Laskowice

10.000

10.000

środki własne

10.000

ZGSP Lasowice Wielkie

19

801

80104

Malowanie dużej sali i korytarza - Przed. Chudoba

5.000

5.000

środki własne

5.000

ZGSP Lasowice Wielkie

20

801

80110

Obudowa z siatki pomieszczenia na pojemniki na odpady komunalne - Gim. Lasowice Wielkie

3.500

3.500

środki własne

3.500

ZGSP Lasowice Wielkie

21

801

80110

Malowania szatni uczniów i korytarza w piwnicy - Gim. Lasowice Wielkie

6.000

6.000

środki własne

6.000

ZGSP Lasowice Wielkie

22

700

70004

Remont dachu na budynku gospodarczym w Chocianowicach nr 337

14.000

14.000

środki własne

14.000

Urząd Gminy

23

921

92109

Remont sali w miejscowości Ciarka

4.900

4.900

środki własne

4.900

Urząd Gminy

24

700

70005

Remont okien i drzwi budynku komunalnego w Lasowicach Małych

8.000

8.000

środki własne

8.000

Urząd Gminy

25

926

92601

Remont wnętrza części szatniowej pawilonu sportowo-świetlicowego w Chocianowicach

70.000

70.000

środki własne

70.000

Urząd Gminy

26

700

70005

Remont elewacji budynku remizy strażackiej w Laskowicach

18.000

18.000

środki własne

18.000

Urząd Gminy/fundusz sołecki/

RAZEM

237.911

237.911

środki własne

237.911

-

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »