| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr LXVII/999/14 Rady Miasta Opola

z dnia 6 listopada 2014 r.

w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Na podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, poz. 1146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.),

2) organizacjach - należy przez to rozumieć prowadzące działalność na terenie Miasta Opole organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

3) Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Opola,

4) Radzie - należy przez to rozumieć Opolską Radę Działalności Pożytku Publicznego.

§ 3. Terenem działania Rady jest Miasto Opole.

§ 4. Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym, którego członkowie powoływani są na dwuletnią kadencję.

§ 5. Rada składa się z 18 członków, w tym 6 przedstawicieli Prezydenta, 3 przedstawicieli Rady Miasta Opola oraz 9 przedstawicieli organizacji.

§ 6. Członkowie Rady powoływani są w drodze zarządzenia przez Prezydenta.

§ 7. Członkowie Rady, reprezentujący organizacje, wybrani zostają w drodze głosowania spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje. Zgłoszenia kandydatów mogą dokonać wyłącznie organizacje posiadające aktualne władze uprawnione do reprezentowania organizacji i wybrane zgodnie ze statutem.

§ 8. Prezydent zamieszcza ogłoszenie o rozpoczęciu naboru kandydatów na członków Rady wybieranych przez organizacje na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola i na tablicy ogłoszeń w komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Opola, o której mowa w § 40. Do ogłoszenia załącza się kartę zgłoszeniową.

§ 9. Organizacja ma prawo do zgłoszenia nie więcej niż dwóch kandydatów na członków do Rady. Zgłaszany kandydat nie musi być członkiem organizacji zgłaszającej.

§ 10. Organizacje dokonują zgłoszenia kandydatów na członków Rady poprzez osobiste dostarczenie do komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Opola, o której mowa w § 40, przesłanie pocztą bądź drogą elektroniczną karty zgłoszeniowej będącej załącznikiem do ogłoszenia w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, o którym mowa w § 8. Karta zgłoszeniowa powinna być podpisana przez osoby uprawnione, zgodnie ze sposobem reprezentacji organizacji wynikającym z Krajowego Rejestru Sądowego lub statutu.

§ 11. Karty zgłoszeniowe dostarczone po terminie określonym w § 10, niepodpisane przez uprawnione osoby, niekompletne bądź błędnie wypełnione pozostaną bez rozpatrzenia. O ważności złożenia lub nadesłania w terminie karty zgłoszeniowej decyduje data wpływu do komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Opola, o której mowa w § 40 lub data wpływu na podany w ogłoszeniu adres poczty elektronicznej.

§ 12. Karta zgłoszeniowa, o której mowa w § 8 powinna zawierać co najmniej:

1) dane kandydata: imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail,

2) krótki opis doświadczeń kandydata i uzasadnienie zgłoszenia,

3) podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie,

4) dane organizacji zgłaszającej: nazwa, siedziba, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze/ewidencji, numer telefonu i adres e-mail osoby do kontaktów z ramienia organizacji,

5) podpis osoby lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej.

§ 13. Listę zgłoszonych kandydatur spełniających warunki formalne określone w ogłoszeniu wraz z nazwą organizacji zgłaszającej oraz krótkim opisem doświadczeń kandydata zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Opola, o której mowa w § 40, stronie internetowej Urzędu Miasta Opola oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola.

§ 14. W terminie 7 dni od daty opublikowania listy, o której mowa w § 13 organizacje mogą głosować na maksymalnie trzech kandydatów, poprzez osobiste dostarczenie do komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Opola, o której mowa w § 40, przesłanie pocztą bądź drogą elektroniczną karty do głosowania, według wzoru stanowiącego załącznik do listy. Karta do głosowania powinna wskazywać organizację oddającą głos oraz być podpisana przez osoby uprawnione, zgodnie ze sposobem reprezentacji organizacji wynikającym z Krajowego Rejestru Sądowego lub statutu.

§ 15. Karty do głosowania dostarczone po terminie określonym w § 14, niepodpisane przez uprawnione osoby, niekompletne bądź błędnie wypełnione pozostaną bez rozpatrzenia. O ważności złożenia lub nadesłania w terminie karty do głosowania decyduje data wpływu do komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Opola, o której mowa w § 40 lub data wpływu na podany w ogłoszeniu adres poczty elektronicznej.

§ 16. Do Rady z ramienia organizacji wejdzie 9 osób, które w głosowaniu uzyskają największą ilość głosów. W przypadku równej liczby głosów wśród kandydatów do zajęcia odpowiednio ostatnich miejsc uprawniających do członkostwa w Radzie decyduje losowanie, które przeprowadzi dwuosobowa komisja złożona z pracowników komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Opola, o której mowa w § 40. Z losowania sporządza się protokół podpisany przez członków komisji.

§ 17. W przypadku wystąpienia wakatu dotyczącego członka Rady wybieranego przez organizacje do Rady wchodzi osoba, która w głosowaniu uzyskała kolejny najwyższy wynik uprawniający do powołania w skład Rady. Stosuje się odpowiednio § 16 zdanie drugie i trzecie.

§ 18. Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów zamieszczone zostaną w ciągu 7 dni od zakończenia głosowania na tablicy ogłoszeń w komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Opola, o której mowa w § 40, stronie internetowej Urzędu Miasta Opola oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola.

§ 19. Za organizację i przeprowadzenie wyborów odpowiada komórka organizacyjna Urzędu Miasta Opola, o której mowa w § 40.

§ 20. 1. Wszelkie uwagi dotyczące przebiegu głosowania należy zgłaszać w ciągu 7 dni od zakończenia głosowania za pośrednictwem komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Opola, o której mowa w § 40, do Prezydenta.

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 zostaną rozpatrzone przez Prezydenta niezwłocznie po uzyskaniu stanowiska komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Opola, o której mowa w § 40.

3. Odpowiedź Prezydenta w sprawie zgłoszonych uwag zostanie przesłana do zgłaszającego drogą pocztową.

4. W przypadku stwierdzenia poważnego naruszenia przepisów niniejszej uchwały tj. takiego, które mogło mieć wpływ na wynik wyborów, wybory zostaną unieważnione i przeprowadzone ponownie.

§ 21. Rada Miasta Opola wskazuje kandydatów na członków Rady spośród radnych Rady Miasta Opola w drodze uchwały.

§ 22. Członków Rady, reprezentujących Prezydenta wskazuje Prezydent.

§ 23. W przypadku śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka Rady, Prezydent na okres do końca kadencji, powołuje w jego miejsce inną osobę, przy czym jeżeli wakat dotyczy członka Rady będącego:

1) przedstawicielem organizacji, w skład Rady wchodzi osoba wskazana zgodnie z § 17,

2) przedstawicielem Rady Miasta Opola, w skład Rady wchodzi osoba wskazana zgodnie z § 21,

3) przedstawicielem Prezydenta, w skład Rady wchodzi osoba wskazana zgodnie z § 22.

§ 24. Rada obraduje na posiedzeniach.

§ 25. Posiedzenia Rady odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.

§ 26. Posiedzenia Rady zwoływane są z własnej inicjatywy przez Przewodniczącego Rady, Prezydenta lub na wniosek co najmniej trzech członków Rady.

§ 27. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady, w tym minimum 5 członków wybranych przez organizacje, Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady oraz Sekretarza Rady.

§ 28. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, a w czasie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. W przypadku nieobecności na posiedzeniu zarówno Przewodniczącego Rady, jak i Wiceprzewodniczącego Rady, członkowie Rady wybierają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady, w tym minimum 5 członków wybranych przez organizacje, przewodniczącego obrad na czas danego posiedzenia Rady.

§ 29. Odwołanie Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady oraz Sekretarza Rady następuje w takim samym trybie jak ich wybór.

§ 30. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Prezydent, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej powołania, a prowadzi je do czasu wyboru Przewodniczącego Rady wskazany przez Prezydenta członek Rady.

§ 31. Rada wyraża swoje opinie i stanowiska po przegłosowaniu zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków, w tym minimum 5 członków wybranych przez organizacje. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos osoby przewodniczącej posiedzeniu.

§ 32. Głosowania, poza przypadkami określonymi w zdaniu drugim, odbywają się sposób jawny. Na wniosek członka Rady można, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady, w tym minimum 5 członków wybranych przez organizacje, podjąć decyzję o głosowaniu w sposób tajny. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady oraz Sekretarza Rady.

§ 33. Na posiedzenia Rady mogą być zapraszane, z głosem doradczym, osoby nie będące członkami Rady.

§ 34. 1. W sprawach pilnych Rada może, z inicjatywy Przewodniczącego Rady lub co najmniej 3 członków Rady, wyrazić opinię lub stanowisko poza posiedzeniami, w trybie obiegowym.

2. W trybie obiegowym Przewodniczący Rady, bądź Wiceprzewodniczący Rady przesyła członkom Rady drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy, projekt dokumentu, który podlegać będzie zaopiniowaniu przez Radę.

3. W trybie obiegowym członkowie Rady przesyłają swoje opinie i stanowiska Przewodniczącemu Rady w formie elektronicznej.

4. Do wyrażenia opinii lub stanowiska w trybie obiegowym stosuje się odpowiednio § 31.

5. Z posiedzenia odbytego w trybie obiegowym sporządza się protokół, do którego załącza się przesłane przez członków Rady opinie i stanowiska. Do protokołu z posiedzenia odbytego w trybie obiegowym stosuje się odpowiednio § 35 ust. 2.

§ 35. 1. Z posiedzenia Rady Sekretarz Rady, bądź w przypadku jego nieobecności osoba wyznaczona przez Przewodniczącego posiedzenia sporządza protokół, do którego załącznik stanowi lista obecności.

2. Protokół z posiedzenia, podpisany przez prowadzącego posiedzenie oraz osobę sporządzającą protokół, umieszcza się na tablicy ogłoszeń w komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Opola, o której mowa w § 40, stronie internetowej Urzędu Miasta Opola oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola.

§ 36. 1. Członkowie Rady powiadamiani są o terminach posiedzeń oraz porządku obrad Rady drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy, bądź telefonicznie co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.

2. Porządek obrad może zostać zmieniony na wniosek członka Rady, przyjęty bezwzględną większością głosów członków.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, określony w ust. 1 może ulec skróceniu.

§ 37. Projekty dokumentów, które podlegać będą opiniowaniu na danym posiedzeniu, przekazywane są członkom Rady drogą elektroniczną, wraz z powiadomieniem, o którym mowa w § 36 ust. 1.

§ 38. Rada może powoływać zespoły robocze w celu usprawnienia swoich prac. Do zespołów mogą być zapraszane osoby spoza Rady.

§ 39. Szczegółowy sposób konsultowania z Radą projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy określa odrębna uchwała.

§ 40. Obsługę administracyjno - biurową Rady zapewnia komórka organizacyjna Urzędu Miasta Opola wskazana przez Prezydenta.

§ 41. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi.

§ 42. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Roman Ciasnocha

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Exact Software

Exact Software Poland Sp. z o.o. dostarcza dynamiczne oprogramowanie dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »