reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr III/4/2014 Rady Gminy Lubsza

z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.594, zm. poz.645, poz.1318, Dz. U. z 2014r. poz.379, poz. 1072) oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.885, zm. poz.938, poz.1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), Rada Gminy Lubsza uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 57.960,00 zł z tego:

1) dział 758 Różne rozliczenia: 57.960,00 zł:

a) rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: 57.960,00 zł:

- dochody bieżące: 57.960,00 zł: § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa: 57.960,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 40.400,00 zł z tego:

1) dział 852 Pomoc społeczna: 40.400,00 zł:

a) rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: 700,00 zł:

- dochody bieżące: 700,00 zł: § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): 700,00 zł,

b) rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 38.000,00 zł:

- dochody bieżące: 38.000,00 zł: § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): 38.000,00 zł,

c) rozdział 85216 Zasiłki stałe: 1.700,00 zł:

- dochody bieżące: 1.700,00 zł: § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): 1.700,00 zł.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 68.278,44 zł z tego:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 5.000,00 zł:

a) rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: 5.000,00 zł:

- wydatki majątkowe: 5.000,00 zł, w tym dotacja: 5.000,00 zł;

2) dział 801 Oświata i wychowanie: 57.969,07 zł:

a) rozdział 80101 Szkoły podstawowe: 57.960,00 zł:

- wydatki bieżące: 57.960,00 zł, w tym: dotacje: 20.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 37.960,00 zł,

b) rozdział 80195 Pozostała działalność: 9,07 zł:

- wydatki bieżące: 9,07 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 9,07 zł;

3) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 5.309,37 zł:

a) rozdział 90015 Oświetleni ulic, placów i dróg: 5.309,37 zł:

- wydatki bieżące: 5.309,37 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 5.309,37 zł.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 493.400,00 zł z tego:

1) dział 757 Obsługa długu publicznego: 448.000,00 zł:

a) rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: 70.000,00 zł:

- wydatki bieżące: 70.000,00 zł, w tym wydatki na obsługę długu: 70.000,00 zł,

b) rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego: 378.000,00 zł:

- wydatki bieżące: 378.000,00 zł, w tym wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji: 378.000,00 zł;

2) dział 852 Pomoc społeczna: 40.400,00 zł:

a) rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: 700,00 zł:

- wydatki bieżące: 700,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 700,00 zł,

b) rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 38.000,00 zł:

- wydatki bieżące: 38.000,00 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych: 38.000,00 zł,

c) rozdział 85216 Zasiłki stałe: 1.700,00 zł:

- wydatki bieżące: 1.700,00 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.700,00 zł;

3) dział 926 Kultura fizyczna: 5.000,00 zł:

a) rozdział 92601 Obiekty sportowe: 5.000,00 zł:

- wydatki bieżące: 5.000,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 5.000,00 zł.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 3 do budżetu w sprawie rozchodów budżetu w 2014 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały: Zmienia się rozchody budżetu:

1) § 962 pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ustala się w kwocie: 43.514,88 zł;

2) § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zwiększa się o kwotę: 399.166,68 zł.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 5 do budżetu w sprawie dotacji udzielonych w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały:

1) Zwiększa się dotację dla dotacja dla PSPSPSK w Michałowicach o kwotę: 20.000,00 zł;

2) Ustala się dotacje dla ZGK W Lubszy na zadanie pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej" w kwocie: 5.000,00 zł.

§ 7. Zmienia się załącznik nr 6 do budżetu w sprawie zadań inwestycyjnych w 2014 r., który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały:

1) ustala się plan na zadanie pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej" w kwocie: 5.000,00 zł.

§ 8. Zmienia się załącznik nr 8 do budżetu w sprawie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza


mgr Jan Minosora


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/4/2014
Rady Gminy Lubsza
z dnia 9 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/4/2014
Rady Gminy Lubsza
z dnia 9 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/4/2014
Rady Gminy Lubsza
z dnia 9 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/4/2014
Rady Gminy Lubsza
z dnia 9 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Frydrych

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama