Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr III/13/14 Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie miany Uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz.938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 911, poz. 1146) Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 62.000,00 zł z tego:

Dział 020

LEŚNICTWO

4 500,00

Rozdział 02001

Gospodarka leśna

4 500,00

dochody bieżące:

§ 0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

4 500,00

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

11 500,00

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

11 500,00

dochody bieżące:

§ 0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

8 000,00

§ 0920

Pozostałe odsetki

1 500,00

dochody majątkowe:

§ 0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

2 000,00

Dział 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

7 000,00

Rozdział 75023

Urzędy gmin

7 000,00

dochody bieżące:

§ 0970

Wpływy z różnych dochodów

7 000,00

Dział 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

39 000,00

Rozdział 75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

2 500,00

dochody bieżące:

§ 0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

2 500,00

Rozdział 75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

33 500,00

dochody bieżące:

§ 0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

33 500,00

Rozdział 75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

3 000,00

dochody bieżące:

§ 0690

Wpływy z różnych opłat

3 000,00

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 113.500,00 zł z tego:

Dział 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

6 000,00

Rozdział 01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

6 000,00

wydatki bieżące, w tym:

zadania związane z realizacją zadań statutowych

6 000,00

Dział 630

TURYSTYKA

9 000,00

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

9 000,00

wydatki majątkowe, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst

9 000,00

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

11 500,00

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

11 500,00

wydatki bieżące, w tym:

zadania związane z realizacją zadań statutowych

10 000,00

wydatki majątkowe, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 500,00

Dział 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2 000,00

Rozdział 75023

Urzędy gmin

2 000,00

wydatki majątkowe, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

2 000,00

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

10 000,00

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne

10 000,00

wydatki bieżące, w tym:

zadania związane z realizacją zadań statutowych

10 000,00

Dział 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

10 000,00

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

10 000,00

wydatki bieżące, w tym:

obsługa długu jst

10 000,00

Dział 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

20 000,00

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

20 000,00

wydatki bieżące, w tym:

zadania związane z realizacją zadań statutowych

10 000,00

wydatki majątkowe, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

10 000,00

Dział 852

POMOC SPOŁECZNA

22 500,00

Rozdział 85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

7 400,00

wydatki bieżące, w tym:

zadania związane z realizacją zadań statutowych

7 400,00

Rozdział 85204

Rodziny zastępcze

1 000,00

wydatki bieżące, w tym:

zadania związane z realizacją zadań statutowych

1 000,00

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 000,00

wydatki bieżące, w tym:

zadania związane z realizacją zadań statutowych

1 000,00

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

7 700,00

wydatki bieżące, w tym:

zadania związane z realizacją zadań statutowych

700,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

7 000,00

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

500,00

wydatki bieżące, w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

500,00

Rozdział 85295

Pozostała działalność

4 900,00

wydatki bieżące, w tym:

zadania związane z realizacją zadań statutowych

4 900,00

Dział 853

POZOSTAŁE DZIAŁANIA w ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

7 500,00

Rozdział 85307

Dzienni opiekunowie

7 500,00

wydatki bieżące, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7 500,00

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

10 000,00

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

10 000,00

wydatki bieżące, w tym:

zadania związane z realizacją zadań statutowych

10 000,00

Dział 926

KULTURA FIZYCZNA

5 000,00

Rozdział 92601

Obiekty sportowe

5 000,00

wydatki bieżące, w tym:

zadania związane z realizacją zadań statutowych

5 000,00

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 175.500,00 zł z tego:

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

5 000,00

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

5 000,00

wydatki bieżące, w tym:

zadania związane z realizacją zadań statutowych

5 000,00

Dział 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

2 500,00

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

2 500,00

wydatki bieżące, w tym:

zadania związane z realizacją zadań statutowych

2 500,00

Dział 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

120 000,00

Rozdział 75023

Urzędy gmin

120 000,00

wydatki bieżące, w tym:

zadania związane z realizacją zadań statutowych

120 000,00

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

43 000,00

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami

35 000,00

wydatki bieżące, w tym:

zadania związane z realizacją zadań statutowych

35 000,00

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

8 000,00

wydatki majątkowe, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

8 000,00

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

5 000,00

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

5 000,00

wydatki bieżące, w tym:

zadania związane z realizacją zadań statutowych

5 000,00

§ 4. Załącznik Nr 6 do uchwały nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Załącznik Nr 8 do uchwały nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Po wprowadzeniu zmian budżet gminy wynosi:

Dochody

25 954 049,82

Przychody

5 313 974,11

RAZEM

31 268 023,93

Wydatki

30 688 880,93

Rozchody

579 143,00

RAZEM

31 268 023,93

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w BIP Gminy Dąbrowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Wieczorek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/14
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Plan wydatków majątkowych na 2014 r.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Plan w

Jednostka realizująca

1

2

3

4

5

010

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

4 140 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

4 140 000,00

Uzbrojenie terenów budowlanych

140 000,00

Gmina Dąbrowa

Budowa kanalizacji sanitarnej w Żelaznej wraz z siecią tranzytową do przepompowni ścieków przy ul. Ceglanej w Sławicach

4 000 000,00

Gmina Dąbrowa + PROW

600

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

522 198,84

60016

Drogi publiczne gminne

337 800,00

Budowa ulicy Św. Józefa wraz z odwodnieniem na osiedlu budownictwa jednorodzinnego w Chróścinie

290 000,00

Gmina Dąbrowa

Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Polnej w Niewodnikach

7 800,00

Gmina Dąbrowa

Zakup materiałów do budowy parkingu przy ul. Szkolnej we Wrzoskach

40 000,00

Gmina Dąbrowa

60014

Drogi publiczne powiatowe

20 500,00

Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej w m. Karczów ul. Dąbrowska na odcinku od DK do końca zabudowy (działki nr 578)

13 500,00

Gmina Dąbrowa

Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1720 O w m. Dąbrowa ul. Sokolnicka (na odcinku pomiędzy Pl. Powstańców Śląskich a ul. Lipową)

7 000,00

Gmina Dąbrowa

60017

Drogi wewnętrzne

159 000,00

Modernizacja (remont) ulic: Lipowej, Nowej w Dąbrowie - etap I

4 500,00

Gmina Dąbrowa

Modernizacja (remont) ulicy Działkowej w Dąbrowie

154 500,00

Gmina Dąbrowa

60095

Pozostała działalność

4 898,84

Ogrodzenie i wykonanie wejścia na działkę gminną nr 97 (FS Nowa Jamka)

4 898,84

Gmina Dąbrowa

630

TURYSTYKA

111 000,00

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

111 000,00

Realizacja projektu "Rowerem po szlaku Dąbrowskim"

111 000,00

Gmina Dąbrowa + Euroregion PRADZIAD

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

10 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

10 000,00

Zakup nieruchomości gruntowych

10 000,00

Gmina Dąbrowa

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

3 101,30

71095

Pozostała działalność

3 101,30

Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej

3 101,30

Gmina Dąbrowa + Miasto Opole

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

60 500,00

75023

Urzędy gmin

60 500,00

Zakup kserokopiarki

14 000,00

Gmina Dąbrowa

Zakup samochodu

40 000,00

Gmina Dąbrowa

Zakup oprogramowania statlook

6 500,00

Gmina Dąbrowa

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

187 500,00

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

5 000,00

Dofinansowanie wykonania konstrukcji stalowej zabezpieczającej przed upadkiem z wieży oraz podkonstrukcji dla suszenia węży pożarniczych dla jednostki JRG nr 3 z siedzibą w Niemodlinie

5 000,00

Gmina Dąbrowa

75412

Ochotnicze straże pożarne

182 500,00

Rozbudowa strażnicy OSP Żelazna

160 000,00

Gmina Dąbrowa

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dąbrowa

12 000,00

Gmina Dąbrowa

Wykonanie bramy wjazdowej do garażu OSP w Naroku

10 500,00

Gmina Dąbrowa

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

331 278,00

80101

Szkoły podstawowe

331 278,00

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy PSP w Sławicach

120 000,00

Gmina Dąbrowa + UW

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy ZS w Dąbrowie

211 278,00

Gmina Dąbrowa + UW

900

GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

729 600,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

645 600,00

Zakup traktorka - kosiarki (FS Ciepielowice)

8 500,00

Gmina Dąbrowa

Zakup traktorka - kosiarki (FS Wrzoski)

12 000,00

Gmina Dąbrowa

Zakup traktorka - kosiarki (FS Żelazna)

8 500,00

Gmina Dąbrowa

Zagospodarowanie parku i stawów w Chróścinie

616 600,00

Gmina Dąbrowa + PROW

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

84 000,00

Budowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie - ul. Lipowa, Nowa, Działkowa, Zielona i Akacjowa

46 000,00

Gmina Dąbrowa

Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Chróścina, Ciepielowice, Karczów, Narok, Niewodniki, Sławice - etap I

30 000,00

Gmina Dąbrowa

Rozbudowa linii energetycznej wraz z montażem słupów oświetlenia drogowego w Sławicach

8 000,00

Gmina Dąbrowa

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

478 066,76

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

445 066,76

Wykonanie kominka w świetlicy wiejskiej (FS Wrzoski)

6 066,76

Gmina Dąbrowa

Modernizacja świetlicy wiejskiej w zabytkowym budynku wyszynku w Naroku

166 000,00

Gmina Dąbrowa + PROW

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we Wrzoskach na cele rekreacyjno-sportowe

273 000,00

Gmina Dąbrowa + PROW

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

15 000,00

Rewitalizacja zabytkowego parku w Skarbiszowie

15 000,00

Gmina Dąbrowa

92195

Pozostała działalność

18 000,00

Modernizacja przestrzeni publicznej - etap III (FS Dąbrowa)

18 000,00

Gmina Dąbrowa

926

KULTURA FIZYCZNA

102 890,70

92601

Obiekty sportowe

62 480,70

Wykonanie płotu i zagospodarowanie terenu wokół boiska LZS Sławice (FS Sławice)

21 480,70

Gmina Dąbrowa

Zakup traktorka - kosiarki (boisko LZS Mechnice)

13 000,00

Gmina Dąbrowa

Trybuna dla kibiców-gości na boisku LZS Mechnice

24 000,00

Gmina Dąbrowa

Ogrodzenie boiska w Karczowie

4 000,00

Gmina Dąbrowa

92695

Pozostała działalność

40 410,00

Położenie kostki brukowej na placu zabaw (FS Chróścina)

6 100,00

Gmina Dąbrowa

Altana wiejska (FS Lipowa)

5 000,00

Gmina Dąbrowa

Plac zabaw (FS Narok)

14 500,00

Gmina Dąbrowa

Wyposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego (FS Prądy)

10 810,00

Gmina Dąbrowa

Wybrukowanie kostką powierzchni wokół stołu do tenisa stołowego na placu zabaw (FS Skarbiszów)

4 000,00

Gmina Dąbrowa

OGÓŁEM:

6 676 135,60

w tym zadania z funduszu sołeckiego:

123 856,30

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Wieczorek


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/14
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2014 r.

Dział

Rozdział

Podmiot

Rodzaj zadań finansowanych / dofinansowanych ze środków dotacji

Rodzaj dotacji

Plan w

1

2

3

4

5

6

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

115 696,00

60004

Drogi publiczne wojewódzkie

115 696,00

Miasto Opole

Na przewóz osób autobusami komunikacji miejskiej pomiędzy granicą Miasta Opola a miejscowościami Gminy Dąbrowa

celowa

115 696,00

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

3 101,30

71095

Pozostała działalność

3 101,30

Miasto Opole

Na wkład własny do projektu "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

celowa

3 101,30

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

300,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

300,00

Miasto Opole

Na pokrycie kosztów wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską

celowa

300,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

14 892,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

14 892,00

Gmina Opole - Beneficjent końcowy

Na realizację inwestycji ekologicznej pn. "Poprawa jakości wody w Opolu" - koszty utrzymania Biura Projektu Funduszu Spójności

celowa

14 892,00

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

745 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

565 000,00

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie

Na zadania w zakresie upowszechniania kultury

podmiotowa

565 000,00

92116

Biblioteki

180 000,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie oraz filie w Żelaznej, Chróścinie i Karczowie

Na zadania w zakresie upowszechniania kultury

podmiotowa

180 000,00

926

KULTURA FIZYCZNA

65 000,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

65 000,00

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie

Na zadania w zakresie kultury fizycznej

podmiotowa

65 000,00

Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

943 989,30

dotacje celowe:

133 989,30

dotacje podmiotowe:

810 000,00

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Wieczorek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe