Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594, ze zm. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, ze zm. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 39.500,00 złotych w:

DZ. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 39.500,00 złotych,

R. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 39.500,00 złotych,

,, § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 39.500,00 złotych."

§ 2.

Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 39.500,00 złotych w:

DZ. 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 39.500,00 złotych,

R. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 39.500,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 39.500,00 złotych, z tego:

obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 39.500,00 złotych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący


Ryszard Duś

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe