Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594, ze zm. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, ze zm. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 189.607,00 złotych w:

DZ. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 50.000,00 złotych,

R. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 50.000,00 złotych,

,, § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 50.000,00 złotych,"

DZ. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 139.607,00 złotych,

R. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 39.607,00 złotych,

,, § 0310 - Podatek od nieruchomości o kwotę 39.607,00 złotych,"

R. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 100.000,00 złotych,

,, § 0320 - Podatek rolny o kwotę 100.000,00 złotych,"

§ 2.

Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 189.607,00 złotych w:

DZ. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 68.000,00 złotych,

R. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 68.000,00 złotych,

,, § 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 68.000,00 złotych,"

DZ. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 34.600,00 złotych,

R. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłata lokalnych od osób fizycznych o kwotę 34.600,00 złotych,

,, § 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 34.600,00 złotych,"

DZ. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 26.907,00 złotych,

R. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 26.907,00 złotych,

,, § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 26.907,00 złotych."

DZ. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 50.400,00 złotych,

R. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 15.000,00 złotych,

,, § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 15.000,00 złotych,"

R. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 35.400,00 złotych,

,, § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 35.400,00 złotych,"

DZ. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 9.700,00 złotych,

R. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 9.700,00 złotych,

,, § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 9.700,00 złotych."

§ 3.

Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 82.270,00 złotych w:

DZ. 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 50.500,00 złotych,

R. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 50.500,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 50.500,00 złotych, z tego:

obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 50.500,00 złotych,

DZ. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 4.770,00 złotych,

R. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 4.770,00 złotych,

Wydatki majątkowe o kwotę 4.770,00 złotych, z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 4.770,00 złotych,

DZ. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 27.000,00 złotych,

R. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 17.000,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 17.000,00 złotych, z tego:

dotacje na zadania bieżące o kwotę 17.000,00 złotych,

R. 92116 - Biblioteki o kwotę 10.000,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 złotych, z tego:

dotacje na zadania bieżące o kwotę 10.000,00 złotych.

§ 4.

Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 82.270,00 złotych w:

DZ. 750 - Administracja publiczna o kwotę 17.500,00 złotych,

R. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 14.500,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 14.500,00 złotych, z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 14.500,00 złotych, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.500,00 złotych,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 7.000,00 złotych,

R. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 3.000,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 złotych, z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000,00 złotych,

DZ. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 16.000,00 złotych,

R. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 16.000,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 16.000,00 złotych, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 7.000,00 złotych, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 7.000,00 złotych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 9.000,00 złotych,

DZ. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 8.770,00 złotych,

R. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 6.770,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 6.770,00 złotych, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.770,00 złotych, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 4.770,00 złotych,

- dotacje na zadania bieżące o kwotę 2.000,00 złotych,

R. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 2.000,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 złotych, z tego:

dotacje na zadania bieżące o kwotę 2.000,00 złotych,

DZ. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 3.000,00 złotych,

R. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 3.000,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 złotych, z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.000,00 złotych, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 3.000,00 złotych,

DZ. 926 - Kultura fizyczna o kwotę 37.000,00 złotych,

R. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 37.000,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 37.000,00 złotych, z tego:

dotacje na zadania bieżące o kwotę 37.000,00 złotych.

§ 5.

W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XLI/305/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok - "Wykaz zadań w zakresie inwestycji w 2014 roku z podziałem na: kontynuowane i nowe" wprowadza się zmiany:

Zadania kontynuowane

LP. 3,

kolumna 5,6, kwotę 417.227,88 złotych zastępuje się kwotą 417.227,83 złotych,

kolumna 8, kwotę 57.227,88 złotych zastępuje się kwotą 57.227,83 złotych,

Zadania nowe

LP. 27,

kolumna 5, 6, 7, kwotę 50.000,00 złotych zastępuje się kwotą 45.230,00 złotych.

§ 6.

W załączniku Nr 7 do Uchwały Nr XLI/305/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok - "Dotacje udzielone w 2014 roku" wprowadza się zmiany:

Jednostki sektora finansów publicznych:

DZ. 921 R. 92109 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie

kwotę dotacji podmiotowej zmniejsza się o 17.000,00 złotych,

DZ. 921 R. 92116 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie

kwotę dotacji podmiotowej zmniejsza się o 10.000,00 złotych,

DZ. 926 R. 92605 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie

kwotę dotacji podmiotowej zwiększa się o 37.000,00 złotych.

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych:

DZ. 801 R. 80101 Stowarzyszenie EDUKATOR - Szkoła niepubliczna we Włodarach

kwotę dotacji podmiotowej zwiększa się o 2.000,00 złotych,

DZ. 801 R. 80103 Stowarzyszenie EDUKATOR - Szkoła niepubliczna we Włodarach

kwotę dotacji podmiotowej zwiększa się o 2.000,00 złotych.

§ 7.

Po wprowadzonych zmianach:

1) dochody bieżące wynoszą:24.900.198,65 złotych,

2) dochody majątkowe wynoszą:3.562.747,61 złotych,

3) wydatki bieżące wynoszą:22.963.376,82 złotych,

4) wydatki majątkowe wynoszą:4.016.941,39 złotych."

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący


Ryszard Duś

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe