Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Łambinowice

z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 25 maja 2013 r. poz. 594, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r., poz. 379,911, 1146) - Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Dokonać zmian budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet wynosi:

1. Dochody w

23 415 681,05

w tym:

- dochody bieżące

22 925 205,86

- dochody majątkowe

490 475,19

2. Przychody w

205 208,44

3. Wydatki w

23 383 409,49

w tym:

- wydatki bieżące

22 661 411,99

- wydatki majątkowe

721 997,50

4. Rozchody w

237 480,00

§ 3. Załącznik Nr 2 i 2a do Uchwały Nr XXXV/252/13 Rady Gminy Łambinowice z dnia 19 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie , jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XXXV/252/13 Rady Gminy Łambinowice z dnia 19 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie , jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Gawlik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe