Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr IV/9/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2])) Rada Miejska w Niemodlinie uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Niemodlin uchwalonym uchwałą Nr LI/308/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2924 z późn. zm.[3])) zmienionym uchwałami Rady Miejskiej w Niemodlinie Nr LIII/319/14 z dnia 30 stycznia 2014 r., Nr LIV/324/14 z dnia 27 lutego 2014 r., Nr LVI/362/14 z dnia 10 kwietnia 2014 r. Nr LVII/364/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r. Nr LIX/369/14 z dnia 29 maja 2014 r.,Nr LX/375/14 z dnia 26 czerwca 2014 r.,Nr LXI/385/14 z dnia 07 sierpnia 2014 r.,Nr LXII/386/14 z dnia 25 września 2014 r. Nr LXIII/395/14 z dnia 30 października 2014 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Niemodlina: Nr III/387/14 z dnia 21 stycznia 2014 r.,Nr III/388/14 z dnia 29 stycznia 2014 r., Nr III/411/14 z dnia 26 marca 2014 r., Nr III/413/14 z dnia 31 marca 2014 r., Nr III/425/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r., Nr III/440/14 z dnia 22 maja 2014 r., Nr III/453/14 z dnia 11 czerwca 2014 r., Nr III/455/14 z dnia 30 czerwca 2014 r., Nr III/472/14 z dnia 23 lipca 2014 r., Nr III/481/14 z dnia 25 sierpnia 2014 r.,Nr III/498/14 z dnia 10 października 2014 r. Nr III/501/14 z dnia 20 października 2014 r., Nr III/502/14 z dnia 28 października 2014 r. Nr IV/2/14 z dnia 3 grudnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 111 616,00 zł. z tego:

- Dział 020 - Leśnictwo

- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł.

- Dział 600 - Transport i łączność

- § 0690 - wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł.

- Dział 750 - Administracja publiczna

- § 2707 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wprowadza się kwotę
10 616,00 zł.

- Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającychosobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- § 0340 - podatek od środków transportowych zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł.

- § 0360 - podatek od spadków i darowizn zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł.

- Dział 758- Różne rozliczenia

- § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł. w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł.

- Dział 801 - Oświata i wychowanie

- § 0690 - wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 26 000,00 zł.

2) Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 673 067,52 zł. z tego:

- Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- § 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zmniejsza się o kwotę 55 656,00 zł.

- Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zwiększa się o kwotę 34 000,00 zł.

- § 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejsza się o kwotę 669 714,52 zł.

- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- § 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zwiększa się o kwotę 18 303,00 zł.

3) Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 193 578,26 zł. z tego:

- Dział 758- Różne rozliczenia

- Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe

- wydatki jednostki budżetowej wprowadza się kwotę 124 278,26 zł. w tym:

związane z realizacją zadań statutowych wprowadza się kwotę 124 278,26 zł.

- Dział 801 - Oświata i wychowanie

- Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł. w tym:

związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł.

- Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty zwiększa się o kwotę 18 000,00 zł.

- Rozdział 80104- Przedszkola

- dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejsza się o kwotę 18 000,00 zł.

- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 65 000,00 zł. w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 3 000,00 zł.

związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 68 000,00 zł.

- Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł.

- Dział 926 - Kultura fizyczna

- Rozdział 92604 - Instytucje kultury

- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 4 300,00 zł. w tym:

związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 4 300,00 zł.

4) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 367 873,26 zł. z tego:

- Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- Rozdział 01008 - Melioracje wodne

wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 120 824,00 zł.

- Dział 600 - Transport i łączność

- Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 18 500,00 zł.

- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł.

- Dział 801 - Oświata i wychowanie

- Rozdział 80104 - Przedszkola

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 22 000,00 zł.

- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 249 249,26 zł.

- Dział 926 - Kultura fizyczna

- Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 64 500,00 zł.

- Rozdział 92604 - Instytucje kultury

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 60 200,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z § 116 Statutu Gminy Niemodlin.

3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Palak


Załącznik do Uchwały Nr IV/ 9 /14
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Wykaz inwestycji gminnych planowanych w roku budżetowym 2014

Lp.

Nazwa zadania

Kwota zaplanowana w budżecie w

1.

Rekultywacja zbiornika małej retencji - Staw Młyński na Ścinawie Niemodlińskiej

238 000,00

2.

Zakup regulatora ciśnienia dla SUW w Niemodlinie

10.000,00

3.

Przebudowa zjazdu z ul. Opolskiej na Os. Piastów

122.000,00

4.

Dokumentacja projektowa garażu dla OSP Krasna Góra

6.000,00

5.

Budowa zatoki na drodze gminnej do Kolonii Robotniczej w Graczach

60. 000,00

6.

Przebudowa lokalu mieszkalnego na potrzeby PP Nr 1 w Niemodlinie

127.000,00

7.

Dokumentacja budowy przedszkola w Niemodlinie

82.000,00

8.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wydrowicach

1.020.000,00

9.

Dokumentacja projektowa kanalizacji Niemodlina - Etap VII

40.000,00

10.

Zakup traktora wraz z osprzętem dla OSiR

60.200,00

11.

Zakup kosiarki samobieżnej dla Grabina

6.500,00

12.

Dotacja dla Gminy Nysa na rozbudowę schroniska dla zwierząt

135.000,00

13.

Budowy nowych punktów świetlnych Sady, Gościejowice oraz na ul. Słowackiego w Niemodlinie

18.000,00

14.

Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Rogach

30.000,00

15.

Budowa placu zabaw na ul. Reja w Niemodlinie

190.000,00

16.

Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Jakubowicach

7.450,45

17.

Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie rekreacyjnym
w Magnuszowiczkach

5.289,00

18.

Zakup i montaż urządzeń fitness na placu zabaw w Tarnicy

4.200,00

19.

Budowa ogrodzenia placu rekreacyjnego w Rutkach

7.000,00

20.

Rewitalizację Niemodlina - przebudowa stadionu miejskiego w Niemodlinie

2.157.300,00

21.

Budowa i wyposażenie obiektów małej architektury we wsi Sarny Wielkie - dokończenie

2.800,00

22.

Zakup sieci wodociągowej w Sadach

9.200,00

23.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościejowicach

113.000,00

24.

Dotacja dla OSP Gracze na zakup zestawu hydraulicznego

11.000,00

25.

Zakup sieci kanalizacyjnej w Sadach

50.000,00

26.

Utwardzenie nawierzchni pod wiatą biesiadną w Jaczowicach - kontynuacja zadania

6.000,00

27.

Projektowanie i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa w Niemodlinie

109.000,00

28.

Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej ul. Reymonta w Niemodlinie

93.500,00

29.

Modernizacja przepompowni ścieków na ul Reja w Niemodlinie

55.000,00

30.

Zakup drukarki dla Urzędu Miejskiego

5.400,00

31.

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby oddziału integracyjnego w SP Nr 2 w Niemodlinie- dokumentacja

4.000,00

32.

Zagospodarowanie terenu wokół młyna w Magnuszowicach- budowa wiat biesiadnych

8.000,00

33.

Budowa ciągu pieszo-jezdnego na basenie

40.000,00

34.

Rozbudowa oświetlenia Rynek-Bohaterów Powstań Śl. w Niemodlinie

20.000,00

35.

Przebudowa drogi transportu rolnego Radoszowice-Sarny Wielkie- dokumentacja

6.500,00

36.

Budowa łącznika w remizie OSP Grodziec

3.000,00

Razem

4.862.339,45


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz.379, 1072.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911.poz. 1146

[3]) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Op. z 2014 r. poz. 474 ,poz. 706, poz.1141, poz.1278, poz.1468, poz.1702, poz. 1896, poz.2197.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe