Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr IV/11/14 Rady Miasta Opola

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę 685.925 zł, w tym:

Dochody gminy o kwotę 664.675 zł, w tym:

Dochody bieżące:

+ 664.675 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

+ 554.415 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

+ 554.415 zł

§ 2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

+ 554.415 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

+ 89.260 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

+ 73.960 zł

§ 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

+ 73.960 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

+ 15.300 zł

§ 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

+ 15.300 zł

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody

+ 21.000 zł

Rozdział 92503 - Rezerwaty i pomniki przyrody

+ 21.000 zł

§ 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

+ 21.000 zł

Dochody powiatu o kwotę 21.250 zł, w tym:

Dochody bieżące:

+ 21.250 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 11.105 zł

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

+ 11.105 zł

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

+ 11.105 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

+ 10.145 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

+ 10.145 zł

§ 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

+ 10.145 zł

§ 2. Zmniejsza się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę 120.405 zł, w tym:

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym


- 120.405 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę 565.520 zł, w tym:

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

- 126.800 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- 126.800 zł

- Wydatki bieżące

- 126.800 zł

w tym:

- obsługa długu

- 126.800 zł

§ 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

- 126.800 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

+ 554.415 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

-

w tym:

- Przedszkole Publiczne Nr 33

- 6.150 zł

Wydatki bieżące

- 6.150 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 6.150 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

- 6.150 zł

- PP Nr 33 - wydatki na zakupy inwestycyjne

+ 6.150 zł

Wydatki majątkowe

+ 6.150 zł

w tym:

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 6.150 zł

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

- 24.065 zł

w tym:

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

- 18.000 zł

Wydatki bieżące

-18.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 18.000 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 14.000 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

- 3.000 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

- 1.000 zł

- Zespół Szkół Ekonomicznych

- 6.065 zł

Wydatki bieżące

- 6.065 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 6.065 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 6.065 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

+ 578.480 zł

w tym:

- Realizacja projektów Erasmus +

+ 554.415 zł

Wydatki bieżące

+ 554.415 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 554.415 zł

§ 4301 - Zakup usług pozostałych

+ 554.415 zł

- Realizacja projektu pn. "Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola"

+ 24.065 zł

Wydatki bieżące

+ 24.065 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 24.065 zł

§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 20.249 zł

§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 3.481 zł

§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy

+ 335

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 11.105 zł

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

+ 11.105 zł

w tym:

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna

+ 2.787 zł

Wydatki bieżące

+ 2.787 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 2.787 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 5.623 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 966

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

+ 138

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

- 3.940 zł

- Wydatki bieżące

+ 8.318 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 8.001 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 6.687 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 1.150 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

+ 164

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 317

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

+ 317

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

-

- Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"

-

Wydatki bieżące

-

w tym:

- środki pozostałe

+ 73.960 zł

- środki własne

- 73.960 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

-

- Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju

-

Wydatki bieżące

-

w tym:

- środki pozostałe

+ 25.445 zł

- środki własne

- 25.445 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

+ 126.800 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

+ 141.800 zł

- Narodowe Centrum Polskiej Piosenki

+ 141.800 zł

Wydatki bieżące

+ 141.800 zł

w tym:

- dotacje na zadania bieżące

+ 141.800 zł

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

+ 141.800 zł

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

- 15.000 zł

- Wydatki bieżące

- 15.000 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 15.000 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

- 15.000 zł

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody

-

Rozdział 92503 - Rezerwaty i pomniki przyrody

-

- Wydatki bieżące

-

w tym:

- środki pozostałe

+ 21.000 zł

- środki własne

- 21.000 zł

§ 4. W załączniku nr 2 i 9 do uchwały Nr LII/775/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2014 rok dokonuje się zmiany w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) zapisu "Przebudowa skrzyżowania ulic Krapkowicka-Prószkowska-Chmielowicka w Opolu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej" na "Rozbudowa skrzyżowania ulic Krapkowicka-Prószkowska-Chmielowicka w Opolu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej".

§ 5. W uchwale Nr LII/775/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu miasta Opola w 2014 roku w wysokości 38.367.221 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji papierów wartościowych w wysokości 24.400.000 zł;

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1.432.048 zł.

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 12.535.173 zł.";

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 25.832.048 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 28.697.692 zł.".

§ 6. W załączniku nr 13 do uchwały LII/775/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2014 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 roku, w następujących pozycjach:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

1

2

3

4

5

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101

Szkoły podstawowe, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29

120 500

120 500

80104

Przedszkola, w tym:

Przedszkole Publiczne 22

131 500

131 500

Przedszkole Publiczne Nr 43

120 000

120 000

80110

Gimnazja, w tym:

Publiczne Gimnazjum Nr 4, w tym:

53 000

53 000

wydatki inwestycyjne

10 400

80120

Licea ogólnokształcące, w tym:

Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia
- Publiczne Liceum Ogólnokształcące
Nr V

29 000

29 000

80130

Szkoły zawodowe, w tym:

Zespół Szkół Elektrycznych

149 500

149 500

80140

Centrum Kształcenia Praktycznego,
w tym:

Zespół Placówek Oświatowych
- Centrum Kształcenia Praktycznego

223 200

223 200

80142

Ośrodki szkolenia, dokształcania
i doskonalenia kadr, w tym:

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

382 000

380 300

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85417

Szkolne schronisko młodzieżowe,
w tym:

Zespół Placówek Oświatowych
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe

280 000

280 000

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Szymon Ogłaza

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe