Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr II/18/14 Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 77.171.104 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) bieżące w wysokości 74.767.104 zł;

2) majątkowe w wysokości 2.404.000 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 88.793.926 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) bieżące wysokości 74.413.536 zł;

2) majątkowe wysokości 14.380.390 zł.

§ 3. W ramach kwoty dochodów budżetu wyodrębnia się, zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami;

2) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;

3) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

§ 4. W ramach kwoty wydatków wyodrębnia się, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami;

2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;

3) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 305.406 zł;

2) celową w wysokości 1.064.594 zł z przeznaczeniem na:

a) potrzeby oświatowe w kwocie 757.394 zł,

b) realizację zadań własnych powiatu wykonywanych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 80.000 zł,

c) wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 145.000 zł,

d) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 82.200 zł.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 11.622.822 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat Brzeski w wysokości 11.622.822 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 13.000.000 zł oraz łączna kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.377.178 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 16.000.000 zł.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

1) dochody 130.000 zł;

2) wydatki 130.000 zł.

§ 10. Ustala się:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 823.354 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2) dotacje dla jednostek spoza jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.290.026 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7, w tym:

1) dochody 53.410 zł;

2) wydatki 53.410 zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Brzeskiego do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł;

2) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Kowalczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/18/14
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu na rok 2015


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/18/14
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu na rok 2015


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/18/14
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2015


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/18/14
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dochodów i wydatków budżetu na rok 2015 związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/18/14
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/18/14
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 roku


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/18/14
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych na 2015 rok (art. 223 u.f.p.)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe