Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Łambinowice

z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d", pkt. 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 23 maja 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity; Dz. U. z 2013 r. , poz. 885, 938, 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626)Rada Gminy w Łambinowicach uchwala, co następuje :

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie

21 242 170,50

1) dochody bieżące

20 912 170,50

2) dochody majątkowe

330 000,00

- jak w załączniku Nr 1

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie

21 084 690,50

1) wydatki bieżące

20 852 191,65

2) wydatki majątkowe

232 498,85

- jak w załączniku Nr 2 i 2 a

§ 3.

Ustala się planowaną kwotę nadwyżki w kwocie,

157 480,00

która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

§ 4. Ustala się:

1) plan rozchodów budżetu w łącznej kwocie

157 480,00

zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości

1 000 000,00

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości

1 000 000,00

2) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

4) przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie przenoszenia planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału, w planach finansowych tych jednostek z wyłączeniem zmian na wydatki bieżące na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy.

§ 7.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie

22 000,00

2. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie

53 000,00

w tym:

a) na zarządzanie kryzysowe w wysokości

53 000,00

§ 8.

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości

80 000,00

przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości

77 000,00

oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości

3 000,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 9.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości

1 884 870,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 10.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości

1 884 870,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 11.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości

60 000,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 12.

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015

- jak w załączniku Nr 8 i 8a

§ 13.

Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę

318 000,33

w tym ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz.301) na łączną kwotę- zgodnie z załącznikiem Nr 9

253 000,33

§ 14.

Ustala się plan wydatków na inwestycje w wysokości

232 498,85

- zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 15. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - jak w załączniku Nr 11

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Gawlik


Uzasadnienie

do projektu budżetu Gminy Łambinowice na 2015 rok

Podstawą do opracowania projektu budżetu Gminy Łambinowice na 2015 rok przyjęto dane z wykonania dochodów i wydatków z roku 2013 oraz za okres dziewięciu miesięcy 2014 roku biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie do końca roku bieżącego i w oparciu o otrzymane wskaźniki z Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Opolskiego z zakresu zadań zleconych.

Plan projektu budżetu na 2015 rok został przygotowany w następujących kwotach:

Plan dochodów -

21 242 170,50

Plan wydatków -

21 084 690,50

Plan rozchodów -

157 480,00

Zaplanowana nadwyżka budżetowa w wysokości 157 480,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

DOCHODY

Ogółem plan dochodów na 2015 r. został ustalony na łączną kwotę: 21 242 170,50 zł.
w tym:
1. dochody bieżące - 20 912 170,50
2. dochody majątkowe - 330 000,00

Opracowując budżet na 2015 rok dokonano całej analizy dochodów bieżących w celu wypełnienia zapisów art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) tzn. aby wydatki bieżące pokryte zostały z dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 w/w ustawy.

Dochody bieżące
Wysokość subwencji ogólnej przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 20 października 2014r. w kwocie 7 932 245,00 zł , która to stanowi 37,32 % ogółu dochodów . Należy podkreślić iż subwencja wyrównawcza została pomniejszona w stosunku do roku 2014 o kwotę 943 212,00 zł, co jest wynikiem opodatkowania się Gminy podatkiem od własnych nieruchomości, powodujących tym samym fikcyjny wzrost dochodu na jednego mieszkańca.

Dochody z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2015 rok przyjęto zgodnie z ww. pismem Ministra Finansów tj. w wysokości 2 722 688,00 zł co stanowi 12,81% ogółu dochodów Gminy i są one wyższe o kwotę 197 240,00 zł w stosunku do planu roku 2014, co daje wzrost o 7,81 %.

Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przyjęto w wysokości 2 445 537,00 zł ustalonej przez Wojewodę Opolskiego.

W projekcie budżetu na 2015r. zaplanowano dochód w wysokości 439 018,00 zł z tytułu opłaty planistycznej. Na początku grudnia 2014r. odbędzie się przetarg na działki położone na byłym poligonie w Łambinowicach. Na podstawie wstępnej wyceny wartość opłaty planistycznej może wynieść znacznie więcej.

W związku z opracowaniem i analizą wdrożenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi, wynikającą ze zmiany Ustawy o utrzymaniu, czystości i porządku w Gminie, w projekcie budżetu zaplanowano kwotę 776 832,00 zł jako dochody Gminy z tego tytułu. Kwotę tę przyjęto na podstawie analiz, wyliczeń i dotychczasowych wpłat z tyt. funkcjonowania tego systemu.

Podatki i opłaty lokalne
Podatek rolny został zaplanowany na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2014r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 w wysokości 61,37 zł za 1 dt. Jest on niższy w stosunku do roku 2014 o kwotę 150 468,00 zł.
Zmniejszenie subwencji wyrównawczej o kwotę 943 212,00 zł oraz dochodów z podatku rolnego o kwotę 150 468,00 zł zmusza do podjęcia do ograniczenia wydatków bieżących oraz zmiany stawek podatkowych.

W planie podatku od nieruchomości przyjęto zwiększone stawki w stosunku do roku 2014 tj.
- podatek od budynków z działalnością gospodarczą - zwiększenie stawki o kwotę - 1,12 zł za 1m 2,
- budynki związane z działalnością gospodarczą a nie wykorzystane na działalność gospodarczą - 2,50 zł za 1m 2,
- podatek od pozostałych budynków - zwiększenie stawki o kwotę 0,17 zł za 1m 2,
- podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - zwiększenie stawki o kwotę 2,36 zł za 1m 2,
- podatek od gruntów związanych z działalnością gospodarczą zwiększenie o kwotę stawki 0,10 zł za 1m 2,
- podatek od gruntów pozostałych, zwiększenie stawki o kwotę 0,03 zł za 1m 2
- podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - zwiększenie stawki o kwotę 0,22 zł za 1m 2.
Stawki od budynków mieszkalnych ustalono na poziomie roku 2014r.
Łącznie przyjęto podatek od nieruchomości w wysokości 3 390 863,00 zł. Proponowane stawki podatkowe są na poziomie w sąsiednich gminach.Stawka podatku od środków transportowych została utrzymana na poziomie roku 2014r. Do projektu budżetu na 2015r. przyjęto kwotę 74 979,00 zł.

Pozostałe kwoty dochodów Gminy w projekcie budżetu na 2015 r. są kwotami przewidywanymi do osiągnięcia i wyliczone zostały na podstawie wcześniej podpisanych umów oraz zawartych aktów notarialnych i wydanych decyzji (umowy dzierżawy, najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów).

Dochody majątkowe
Na dochody majątkowe składają:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym: działki rolne, leśne, pod zabudowę i lokale mieszkalne - 330 000,00
WYDATKI
Ogółem plan wydatków na 2015r. został ustalony na łączną kwotę: 21 084 690,50
w tym:
1. wydatki bieżące - 20 852 191,65
2. wydatki majątkowe - 232 498,85
Ograniczone środki nie pozwoliły uwzględnić wszystkich zgłoszonych potrzeb do projektu budżetu na 2015 rok.
Przy projekcie budżetu w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie szkół, przedszkoli, Urzędu, instytucji kultury, opieki społecznej, ochotniczych straży pożarnych i oświetlenia ulic. Pozostałe środki przeznaczono na niezbędne do wykonania remonty i inwestycje zgodnie z załączonymi do Projektu budżetu na 2015 r. tabelami.

Wydatki na wynagrodzenia
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zaplanowano w ogólnej kwocie 10 264 329,00 , w tym w rozdziale:
Rozdział 70005"Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - kwotę 1 150,00 na wynagrodzenie związane z obsługą pieca olejowego w budynku komunalnym Gminy na poziomie roku 2014r.
Rozdział 75011 "Urzędy wojewódzkie" - kwotę 72 737,00 na wynagrodzenia związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom prowadzonych na podstawie porozumień w wysokości podanej przez Wojewodę - zadanie zlecone.
Rozdział 75023"Urzędy gmin" - kwotę 1 751 820,00 na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracji publicznej. W tej kwocie uwzględniono środki na nagrody jubileuszowe przypadające do wypłaty w 2015 roku i odprawy emerytalne dla pracowników odchodzących na emeryturę.
Rozdział 75095 "Pozostała działalność" - kwotę 217 442,00 na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi. W rozdziale tym zaplanowano środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. W rozdziale tym zaplanowano również wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne wypłacane dla sołtysów i umowy zlecenia zawarte na roznoszenie nakazów i upomnień.
Rozdział 75101 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" - kwota 1 333,00 na wynagrodzenie dla pracownika na prowadzenie rejestru wyborców - zadanie zlecone zgodnie z decyzją Wojewody.
Rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne" - kwota 57 040,00 na wynagrodzenia dla kierowców obsługujących pojazdy pożarnicze została zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013.
Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 3 146110,00
Rozdział 80104 "Przedszkola" - kwota 1 318 200,00
Rozdział 80110 "Gimnazja" - kwota 1 747 320,00
Rozdział 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" - kwota 111 557,00
Rozdział 80114 "Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej Szkół" - kwota 483 318,00
Rozdział 80130 "Szkoły zawodowe" - kwota 82 509,00
Rozdział 80148 "Stołówki szkolne" - kwota 350 127,00
Rozdział 80195 - "Pozostała działalność" - kwota 500,00 na wynagrodzenia z tyt. Umów zlecenie za udział w komisji dot. awansu zawodowego nauczycieli. Plan finansowy oświaty obejmuje jedynie środki niezbędne do funkcjonowania placówek oświatowych. Zabezpiecza wynagrodzenia nauczycieli z uwzględnieniem potrzeb wynikających ze skutków finansowych awansu zawodowego nauczycieli i nagród jubileuszowych. Plan uwzględnia skutki wzrostu płac minimalnych pracowników obsługi.
Rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" - kwota 44 370,00 na wypłatę wynagrodzenia dla Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za sporządzanie wywiadów środowiskowych i prowadzenie zajęć w świetlicach terapeutycznych w gminie. Wydatki zaplanowano na poziomie planowanego wykonania 2014 roku.
Rozdział 85206 "Wspieranie rodziny" - kwota 36 800,00 na wynagrodzenia dla pracowników sprawujących opiekę nad rodzinami z problemami alkoholowymi i przemocą.
Rozdział 85212,, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne" - kwota 90 390,00 na wypłatę zasiłków rodzinnych oraz wynagrodzeń i pochodnych - zadanie zlecone.
Rozdział 85219 "Ośrodek Pomocy Społecznej" - kwota 474 450,00 na wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS w tym odprawę emerytalną.
Rozdział 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" - kwota 102 100,00 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania w zakresie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienia kontaktów z otoczeniem.
Rozdział 85295 "Pozostała działalność" - kwota 40 000,00 na wynagrodzenia i pochodne osób wykonujących zadanie pn."Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2014".
Rozdział 85401 "Świetlice szkolne" - kwota 312 705,00 na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących świetlice szkolne.
Rozdział 90002 "Gospodarka odpadami" - kwota 14 351,00 na wynagrodzenie pracownika zajmującego się sprawami gospodarki odpadami.
Rozdział 92605 "Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu" - kwota 7 000,00 na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w zakresie prowadzenia sportu szkolnego zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2014r. W projekcie budżetu Gminy Łambinowice na 2015r. wyodrębniono środki na fundusz sołecki w wysokości 253 000,33 oraz Odnowę wsi w wysokości 65 000,00 .

ROZCHODY
Zaplanowane w projekcie budżetu na 2015 rok, rozchody związane ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią kwotę 157 480,00 zł, zaś po uwzględnieniu przypadających do spłaty od nich odsetek oraz poręczeń i gwarancji łączna kwota zadłużenia Gminy z tego tytułu wyniesie 372 480,00 zł, co stanowi 1,75 %. dochodów.
Kwota ta wynika z harmonogramu spłat dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Gmina nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prawnym


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/2014
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/2014
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr III/13/2014
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik nr 2a


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/2014
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/13/2014
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/13/2014
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/13/2014
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/13/2014
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/13/2014
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 8


Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr III/13/2014
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik8a.pdf

Załącznik nr 8a


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/13/2014
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 9


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/13/2014
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 10


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/13/2014
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik nr 11

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe