| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. tj. z 2013 r., poz. 594, 2013 r. poz. 645, 2013 r. poz. 1318, 2014 poz. 379, 2014 poz. 1072), oraz art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. tj. z 2013, poz. 885, 2013 poz. 938, 2013 poz. 1646, 2014 poz. 379, 2014 poz. 911, 2014 poz. 1146) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXV/273/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów budżetu stanowiącymi załączniki 1, 2 i 3 do uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych wg zadań stanowiącym załącznik nr 7 do uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Klaudia Lakwa


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 18 grudnia 2014 r.

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE PRZYCHODÓW o kwotę 100.000,00 zł

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 100.000,00 zł

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 434.490,00 zł

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 434.490,00 zł

Rozdział 60016Drogi publiczne gminne -o kwotę 434.490,00 zł

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin) o kwotę 434.490,00 zł

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 544.490,00 zł

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 434.490,00 zł

Rozdział 60016Drogi publiczne gminne -o kwotę 434.490,00 zł

Wydatki majątkowe o kwotę 434.490,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 110.000,00 zł

Rozdział 90001Gospodarka ściekowa i ochrona wód -o kwotę 110.000,00 zł

§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych o kwotę 110.000,00 zł

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 2.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 2.000,00 zł

Rozdział 80114Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół -o kwotę 2.000,00 zł

Wydatki majątkowe o kwotę 2.000,00 zł

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 2.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 2.000,00 zł

Rozdział 80114Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół -o kwotę 2.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.000,00 zł

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 10.000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 10.000,00 zł

Rozdział 60004Lokalny transport zbiorowy -o kwotę 10.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł


PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki majątkowe PLAN

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

zakup i objęcie akcji i udziałów

010

Rolnictwo i łowiectwo

785 000

785 000

01095

Pozostała działalność

785 000

785 000

600

Transport i łączność

2 521 010

2 521 010

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

70 000

70 000

60016

Drogi publiczne gminne

2 397 010

2 397 010

60017

Drogi wewnętrzne

54 000

54 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

318 300

318 300

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

318 300

318 300

710

Działalność usługowa

50 000

50 000

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

50 000

50 000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

12 500

12 500

75412

Ochotnicze straże pożarne

12 500

12 500

801

Oświata i wychowanie

227 400

227 400

80101

Szkoły podstawowe

9 500

9 500

80104

Przedszkola

124 600

124 600

80110

Gimnazja

70 000

70 000

80114

Zakup i montaż klimatyzatorów

17 000

17 000

80148

Stołówki szkolne

6 300

6 300

851

Ochrona zdrowia

11 000

11 000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

11 000

11 000

852

Pomoc społeczna

7 000

7 000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

7 000

7 000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

432 500

42 500

390 000

90001

Gospodarka ścieków i ochrona wód

395 500

5 500

390 000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

25 000

25 000

90095

Pozostała działalność

12 000

12 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

100 000

100 000

92195

Pozostała działalność

100 000

100 000

926

Kultura fizyczna

9 500

9 500

92601

Obiekty sportowe

9 500

9 500

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM

4 474 210

4 084 210

390 000


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 18 grudnia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ

na 2014 rok

Lp.

Nazwa zadania - lokalizacja

Koszt zadania pozostały do realizacji

Nakłady w 2014 roku

Uwagi

1

2

3

4

5

I.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

785 000,00

785 000,00

Dział 010 rozdz. 01095

785 000,00

785 000,00

1

Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną przewidzianych pod zabudowę mieszkalną terenów w rejonie ulic Krasickiego i Stawowej w Prószkowie

785 000,00

785 000,00

II.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2 521 010,00

2 521 010,00

Dział 600 rozdz. 60013

70 000,00

70 000,00

1

Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 w m. Prószków

70 000,00

70 000,00

dotacja celowa dla samorządu województwa

Dział 600 rozdz. 60016

2 397 010,00

2 397 010,00

1

Przebudowa drogi gminnej ul. Ligudy w miejscowości Winów

1 348 510,00

1 348 510,00

2

Projekt techniczny budowy drogi ulicy Dębowej w Ligocie Prószkowskiej

28 598,00

28 598,00

kontynuacja zadania

3

Budowa drogi gminnej- ulicy Dębowej w miejscowości Ligota Prószkowska

752 002,00

752 002,00

4

Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Prószkowie - projekt techniczny

27 900,00

27 900,00

5

Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Górkach ( nabycie gruntów )

240 000,00

240 000,00

kontynuacja zadania

Dział 600 rozdz. 60017

54 000,00

54 000,00

1

Budowa parkingu w Przysieczy

50 000,00

50 000,00

2

Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza w Zimnicach Wielkich - projekt techniczny

4 000,00

4 000,00

III.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

318 300,00

318 300,00

Dział 700 rozdz. 70005

318 300,00

318 300,00

1

Remont dachu budynku gminnego w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 2 ( tym dokumentacja projektowa )

95 000,00

95 000,00

kontynuacja zadania

2

Zakup lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Pomologia 9 w Prószkowie wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działki

60 000,00

60 000,00

3

Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku gminnego ul. Opolska 10 Prószków

15 000,00

15 000,00

4

Zakup nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki Nr 454/5 z ark.m.4 obrębu Prószków

1 300,00

1 300,00

5

Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem stodoły dz. Nr 562 i 566 o łącznej pow. 0,4340 w miejscowości Zimnice Małe, zakup nieruchomości zabudowanej starym domem mieszkalno-gospodarczym dz. Nr 596/2 o pow. 0,0189 ha w miejscowości Zimnice Małe"

147 000,00

147 000,00

IV.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

50 000,00

50 000,00

Dział 710 rozdz.71004

50 000,00

50 000,00

1

Zakup programu komputerowego dla potrzeb gospodarki przestrzennej

50 000,00

50 000,00

V.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

12 500,00

12 500,00

Dział 754 rozdz.75412

12 500,00

12 500,00

1

Zakup motopompy szlamowej dla OSP

5 500,00

5 500,00

2

Zakup pieców akumulacyjnych dla OSP

7 000,00

7 000,00

VI.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

227 400,00

227 400,00

dział 801 rozdz. 80101

9 500,00

9 500,00

1

Zakup transportera schodowego

9 500,00

9 500,00

dział 801 rozdz. 80104

124 600,00

124 600,00

1

Parking dla samochodów osobowych

49 100,00

49 100,00

2

Budowa parkingu przy Przedszkolu Publicznym w Prószkowie - projekt techniczny

5 500,00

5 500,00

3

Zakup i montaż wyposażenia do kuchni w Przedszkolu Publicznym w Prószkowie

70 000,00

70 000,00

dział 801 rozdz. 80110

70 000,00

70 000,00

1

Zakup i montaż pieców centalnego ogrzewania w budynku szkoły w Zimnicach Wielkich

70 000,00

70 000,00

dział 801 rozdz. 80114

17 000,00

17 000,00

1

Zakup i montaż klimatyzatorów , ul. Opolska 10 / 1 Prószków

17 000,00

17 000,00

dział 801 rozdz. 80148

6 300,00

6 300,00

1

Zakup zmywarki z wyparzarką

6 300,00

6 300,00

VII.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

11 000,00

11 000,00

Dział 851 rozdz. 85154

11 000,00

11 000,00

1

Zakup i montaż siłowni zewnętrznej

11 000,00

11 000,00

VIII.

POMOC SPOŁECZNA

7 000,00

7 000,00

Dział 852 rozdz. 85219

7 000,00

7 000,00

1

Zakup serwera z oprogramowaniem

7 000,00

7 000,00

IX.

GOSPODARKA KOMUNALNA

2 432 500,00

432 500,00

Dział 900 rozdz. 90001

2 395 500,00

395 500,00

1

Objęcie udziałów WIK Opole sp.zo.o

2 390 000,00

390 000,00

2

Zakup programu SAN-KAN

5 500,00

5 500,00

Dział 900 rozdz. 90015

25 000,00

25 000,00

1

Budowa oświetlenia siłowni zewnętrznej w Złotnikach

20 000,00

20 000,00

2

Budowa oświetlenia ul. Leśna Przysiecz - projekt techniczny

5 000,00

5 000,00

Dział 900 rozdz. 90095

12 000,00

12 000,00

1

Zakup wiaty przystankowej

6 000,00

6 000,00

2

Zakup i montaż wiaty przystankowej Prószków

6 000,00

6 000,00

X

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

100 000,00

100 000,00

Dział 921 rozdz. 92195

100 000,00

100 000,00

1

Zakup urządzeń siłowych i zabawowych na gminne place

62 000,00

62 000,00

2

Utworzenie siłowni na wolnym powietrzu w Złotnikach

23 000,00

23 000,00

3

Zakup pieca olejowego do świetlicy w Folwarku

15 000,00

15 000,00

XI

KULTURA FIZYCZNA

9 500,00

9 500,00

Dział 926 rozdz. 92601

9 500,00

9 500,00

1

"Przebudowa bieżni okólnej oraz skoczni do skoków na dal na boisku w Prószkowie dz. Nr 1336 k. m.11" - projekt techniczny

9 500,00

9 500,00

RAZEM

6 474 210,00

4 474 210,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bibby Financial Services Sp. z o.o.

Ekspresowe finansowanie należności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »