| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr III-18/14 Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2015

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt.9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz.379, poz.1072) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258, 264 ust.3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 885, zm. poz.938, poz.1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146) Rada Miejska w Baborowie uchwalaco następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej wysokości 15.557.000 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 15.204.000 zł;

2) dochody majątkowe: 353.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej wysokości 15.421.100 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 15.144.925,31 zł;

2) wydatki majątkowe: 276.174,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Nadwyżka budżetowa w wysokości 135.900 zł, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się:

1) przychody budżetu w wysokości 414.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;

2) rozchody budżetu w wysokości 550.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 60.000 zł;

2) celową w wysokości 40.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

§ 7. Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 84.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 84.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 1.214.100 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Gminy jako Organu Wykonawczego do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 800.000 zł;

b) spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości 414.100zł;

2) dokonywania zmian w ramach działu w planie:

a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia;

b) wydatków majątkowych;

3) przekazania swoich uprawnień dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w ramach grupy paragrafów tego samego rozdziału z wyłączeniem zmian powodujących zmianę planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Baborowie


Krzysztof Tokarz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III-18/14
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III-18/14
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III-18/14
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III-18/14
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III-18/14
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III-18/14
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III-18/14
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III-18/14
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III-18/14
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »