Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr III/25/2014 Rady Powiatu Krapkowickiego

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu Krapkowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIX/265/2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok:

1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.989.460 zł, w tym:

a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.989.460 zł,

b) dochody majątkowe pozostają bez zmian;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2.003.971 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.930.971 zł,

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 73.000 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 14.511 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4) wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 "Wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2014 roku". Zmieniony załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

5) wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 "Zestawienie dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2014 roku". Zmieniony załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

6) deficyt budżetu powiatu w wysokości 81.714 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego


Józef Bukowiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/25/2014
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/25/2014
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2014
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr III/25/2014
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/25/2014
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/25/2014
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/25/2014
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr III/25/2014
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/25/2014
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr III/25/2014
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe