Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr 11/III/2014 Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Praszka na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art 211 i 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala,
co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 310/XXXVI/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetowych

Dział

Rozdział

§

Treść

Zmniejszenie zł

Zwiększenie zł

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

199.464

60016

Drogi publiczne gminne

199.464

II. dochody majątkowe

199.464

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

199.464

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

21.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

21.000

II. dochody majątkowe

21.000

0770

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

21.000

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

21.000

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

I. dochody bieżące

21.000

0310

Podatek od nieruchomości

21.000

Razem

220.464

21.000

2. Dokonuje zmniejszenia w planie wydatków budżetowych

Dział

Rozdział

Treść

Zmniejszenie zł

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

352.459

60016

Drogi publiczne gminne

352.459

II. wydatki majątkowe

352.459

1) inwestycje i wydatki inwestycyjne

352.459

Razem

352.459

3. Dokonuje przeniesień między działami

Dział

Rozdz

Treść

Zmniejszenie zł

Zwiększenie zł

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

81.653

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

81.653

I. wydatki bieżące
2) dotacje na zadania bieżące

81.653
81.653

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

81.653

80101

Szkoły podstawowe

8.900

I. wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8.900
8.900

80102

Szkoły podstawowe specjalne

2.600

I. wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2.600
2.600

80103

Oddziały przedszkolne

13.870

I. wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2) dotacje na zadania bieżące

13.870
2.500


11.370

80104

Przedszkola

21.990

I. wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2) dotacje na zadania bieżące

10.200
10.200
10.200

11.790

80110

Gimnazja

29.293

I. wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2) dotacje na zadania bieżące

29.293
25.283
25.283

4.010

80111

Gimnazja specjalne

3.900

I. wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.900
3.900
3.900

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

1.100

I. wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1.100
1.100
1.100

Razem

81.653

81.653

4. Zmniejsza plan przychodów o kwotę 152.995 zł

§

Treść

Zmniejszenie zł

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

152.995

5. Dokonuje zmian w załączniku "Wydatki majątkowe",w zadaniu zgodnie z poniższym wykazem:

Dział

Rozdz

Nazwa zadania inwestycyjnego,
źródła finansowania

Plan przed zmianą

Zmiana

Plan po zmianie

600

60016

Przebudowa odcinka ul. Powstańców Śląskich, ul. Kilińskiego i odcinka ul. Styczniowej w Praszce
źródła finansowania:
1. kredyt
2. dotacja NPPDL

1.475.780


727.390
748.390

-352.459


-152.995
-199.464

1.123.321


574.395
548.926

§ 2.

Zmniejsza kwotę deficytu do 912.718 zł.

§ 3.

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi:

1. Dochody 36.891.675,36 zł, w tym: dochody bieżące 32.735.785,04 zł,
dochody majątkowe 4.155.890,32 zł.

2. Wydatki 37.804.393,36 zł, w tym: wydatki bieżące 31.568.036,67 zł,
wydatki majątkowe 6.236.356,69 zł.

3. Przychody 3.961.878 zł.

4. Rozchody 3.049.160 zł.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


mgr Bogusław Łazik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe