Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr 1/1/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 14 stycznia 2015 r.

w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr III/12/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

orzeka nieważność

uchwały nr III/12/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości z powodu naruszenia art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 ze zm.).

Uzasadnienie

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono w dniu 29 grudnia 2014 r. uchwałę nr III/12/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, w której treści powołując w podstawie prawnej przepisy art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zawarto w § 1 pkt 4 regulację w brzmieniu " Zwalnia się z podatku od nieruchomości składowiska odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia 17 kwietnia 2001 r., rozstrzygając nadto w § 2 ust. 1 cyt. uchwały, że powołane zwolnienie stanowi pomoc de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352, z dnia 24.12.2013 r.)".

Jak wynika z ustalonego przez Kolegium stanu faktycznego:

- projekt powoływanej uchwały nr III/12/2014 został wysłany do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 11 grudnia 2014 r. i doręczony adresatowi w dniu 15 grudnia 2014 r.,

- w dniu 29 grudnia 2014 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (pismem sygn. DDO-530-1277(2)14/Ksi) przedstawił zastrzeżenia do przedłożonego projektu uchwały Rady Gminy Łambinowice określając zakres zmian niezbędny do zapewnienia zgodności projektu z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis.

Na posiedzenie Kolegium nie stawił się przedstawiciel prawidłowo zawiadomionej Gminy.


W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje:

Stosownie do brzmienia art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru naruszenia prawa w uchwale stanowiącej przedmiot postępowania nadzorczego może implikować orzeczeniem w całości lub w części jej nieważności bądź też wskazaniem nieistotnego naruszenia prawa, przy czym za ukształtowaną linią orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjąć należy, iż do rodzajów naruszeń przepisów skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczyć należy naruszenia przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z 3 grudnia 1996 r. sygn. SA/Wr 949/96; wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. IISA/Wr 1459/97).

Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych uprawniające radę gminy do wprowadzenia innych niż ustawowe zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości (art. 7 ust. 3 ustawy) stanowią jednocześnie w art. 20b ustawy, że w przypadkach, w których uchwała rady gminy przewiduje udzielanie pomocy publicznej, uchwała ta powinna być podjęta z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej. Przepisy dotyczące pomocy publicznej zawarte są w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 3 cyt. ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy. W omawianej sprawie Prezes UOKiK w ustawowym terminie sporządził uwagi i zastrzeżenia do przekazanego projektu omawianej uchwały.

Jak wynika z ustalonego stanu faktycznego uchwała III/12/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości przewidującej udzielenie pomocy de minimis, nie uwzględnia uwag i zastrzeżeń Prezesa UOKiK wniesionych do projektu badanej uchwały. Kolegium wskazuje, że celem regulacji zawartej w art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej jest zapewnienie możliwości przedstawienia przez Prezesa UOKiK zastrzeżeń do przedłożonego projektu, które winny być przez organ stanowiący uwzględnione. Zatem organ stanowiący gminy przy podejmowaniu uchwały w przedmiocie zwolnień w podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis winien tak ustalić procedurę jej podejmowania, aby to umożliwić. Tym samym, podjęcie przedmiotowej uchwały przewidującej expressis verbis udzielenie pomocy de minimis bez uwzględnienia uwag i zastrzeżeń Prezesa UOKiK, implikuje stwierdzeniem istotnego naruszenia art. 20b ustawy w sprawie podatków i opłat lokalnych w związku z art. 7 ust. 3 ustawy art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, co uzasadnia orzeczenie nieważności przedmiotowej uchwały w całości.


Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje - na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

Przewodniczący Kolegium


Prezes Janusz Gałkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe