Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie Nr 2/2015 Starosty Prudnickiego

z dnia 14 stycznia 2015 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 60 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2015 roku w Domu Pomocy Społecznej w Prudniku w kwocie 2.622,75 zł (słownie: dwa tysiące sześćset dwadzieścia dwa zł 75/100).

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie w miesiącu następnym po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

Starosta Prudnicki


mgr Radosław Roszkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe