Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Murów

z dnia 20 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/41/2007 Rady Gminy Murów z dnia 13 września 2007 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, użyczenia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz określenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7 i 7 lit "a" ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 906, poz. 822) Rada Gminy Murów uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/41/2007 Rady Gminy Murów z dnia 13 września 2007 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, użyczenia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz określenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, zmienionej uchwałami Nr XXIII/165/09 Rady Gminy Murów z dnia 15 czerwca 2009 roku oraz Nr XXXIV/208/2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) Dotychczasowy § 3 otrzymuje brzmienie: "Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego podejmuje Wójt za zgodą Rady Gminy."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Onyszkiewicz


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe