Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr III/33/15 Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 15 stycznia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/18/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 r. poz. 2842) wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2) w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

3) w planie przychodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;

4) załącznik nr 3 "Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2015" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu po podjęciu niniejszej uchwały wyniesie 11.818.503 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat Brzeski.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Kowalczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/33/15
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie dochodów budżetu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/33/15
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w planie wydatków budżetu


Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/33/15
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 15 stycznia 2015 r.

Zmiany w planie przychodów budżetu

w złotych

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

0

195 681

195 681


Załącznik nr 4
do Uchwały Nr III/33/15
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 15 stycznia 2015 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2015
(po zmianach)

w złotych

PRZYCHODY

ROZCHODY

§

Kwota

§

Kwota

1

2

3

4

5

6

931

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

13 000 000

992

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:

1 377 178

Spłaty pożyczek

126 710

950

Wolne środki

195 681

- spłata pożyczki w WFOŚiGW w Opolu (Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu)

126 710

Spłaty kredytów

1 250 468

- spłata kredytu w BGK w Opolu (Przebudowa pomieszczeń i Wykorzystanie energii BCM)

1 047 113

- spłata kredytu w BGK w Opolu (Remont mostu w ciągu drogi Nr 1508 O i remont dróg powiatowych)

203 355

Razem

13 195 681

Razem

1 377 178

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe