Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr 13/III/2014 Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", pkt 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 33.726.763 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 32.929.063 zł,

2) dochody majątkowe: 797.700 zł,

- jak w Załączniku nr 1.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 35.459.368 zł,

1) wydatki bieżące w wysokości 31.482.864 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.976.504 zł,

- jak w Załączniku nr 2 i 3.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 1.732.605 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 1.732.605 zł.

§ 4.

Ustala się:

1) przychody budżetu w łącznej kwocie 2.998.759 zł,

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.266.154 zł,

- jak w Załączniku nr 4.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 85.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na zarządzanie kryzysowe w kwocie 75.000 zł.

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 3.500.000 zł.

§ 7.

Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 233.000 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 200.000 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 23.000 zł.

§ 8.

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015 roku. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 9.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 196.900,10 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 10.

Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 11.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Praszki do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1.500.000 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.266.154 zł.

2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych,

4) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 14.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady


Bogusław Łazik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 13/III/2014
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 13/III/2014
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 13/III/2014
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 13/III/2014
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 13/III/2014
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 13/III/2014
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 13/III/2014
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 13/III/2014
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe