reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr III/10/15 Rady Gminy Branice

z dnia 19 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy Branice uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się budżet Gminy Branice na rok budżetowy 2015 obejmujący:

1) Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie:

18 780 157,00 zł,

z tego:

Dochody bieżące w wysokości

17 564 688,00 zł

Dochody majątkowe w wysokości

1 215 469,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie:

20 513 791,00 zł,

z tego:

Wydatki bieżące w wysokości, w tym

16 965 645,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości

3 548 146,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Deficyt budżetu w kwocie:

1 733 634,00 zł,

zostanie pokryty z zaciągniętych :

- kredytów i pożyczek w wysokości:

1 733 634,00 zł.

§ 3

Ustala się:

Przychody budżetu w łącznej kwocie:

2 699 803,00 zł

Rozchody budżetu w łącznej kwocie:

966 169,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwotach:

Dochody

1 305 610,00 zł

Wydatki

1 305 610,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się przychody i koszty Samorządowego Zakładu Budżetowego, oraz dochody własne jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Ustala się:

dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych w kwocie:

85 000,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie:

85 000,00 zł

§ 5

Ustala się roczny plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się kwoty dotacji przekazywanych z budżetu gminy w 2015 roku w łącznej wysokości:

w podziale:

dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości:

1 009 764,00 zł

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości:

1 321 700,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości:

51 694,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie:

167 213,00 zł

- w tym z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości:

46 000,00 zł.

§ 8

Ustala się roczny limit dla :

1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty:

600 000,00 zł;

2) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w ciągu roku do wysokości:

2 095 300,00 zł.

§ 9

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do maksymalnej wysokości określonej w § 8 pkt 1 niniejszej uchwały;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 8 pkt 2 niniejszej uchwały;

3) lokowania w trakcie roku budżetowego wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Branice


Marek Szyhyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/15
Rady Gminy Branice
z dnia 19 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/15
Rady Gminy Branice
z dnia 19 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/15
Rady Gminy Branice
z dnia 19 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/10/15
Rady Gminy Branice
z dnia 19 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/10/15
Rady Gminy Branice
z dnia 19 stycznia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/10/15
Rady Gminy Branice
z dnia 19 stycznia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/10/15
Rady Gminy Branice
z dnia 19 stycznia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/10/15
Rady Gminy Branice
z dnia 19 stycznia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama