reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IV/16/15 Rady Gminy Jemielnica

z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 - z późn. zm.[1]) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 - z późn. zm.[2]) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetowe na 2015 r.

o kwotę

300.000 zł

Dział 750 "Administracja publiczna"

o kwotę

300.000 zł

Rozdział 75095 "Pozostała działalność"

o kwotę

300.000 zł

dochody bieżące:

- § 0970

o kwotę

300.000 zł

§ 2.

Zwiększa się dochody budżetowe na 2015 r.

o kwotę

1.657.700 zł

Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo"

o kwotę

1.657.700 zł

Rozdział 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi"

o kwotę

1.657.700 zł

dochody majątkowe:

- § 6207

o kwotę

1.657.700 zł

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2015 r.

o kwotę

455.000 zł

Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo"

o kwotę

455.000 zł

Rozdział 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi"

o kwotę

455.000 zł

wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- § 6059

o kwotę

455.000 zł

§ 4.

Zwiększa się wydatki budżetowe na 2015 r.

o kwotę

274.870,67 zł

Dział 600 "Transport i łączność"

o kwotę

212.870,67 zł

Rozdział 60016 "Drogi gminne"

o kwotę

197.870,67 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- § 4270

o kwotę

197.870,67 zł

Rozdział 60095 "Pozostała działalność"

o kwotę

15.000 zł

wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- § 6050

o kwotę

15.000 zł

Dział 801 "Oświata i wychowanie"

o kwotę

62.000 zł

Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe"

o kwotę

21.240 zł

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- § 4010

o kwotę

17.800 zł

- § 4110

o kwotę

3.040 zł

- § 4120

o kwotę

400 zł

Rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych"

o kwotę

3.940 zł

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- § 4010

o kwotę

3.300 zł

- § 4110

o kwotę

560 zł

- § 4120

o kwotę

80 zł

Rozdział 80104 "Przedszkola"

o kwotę

11.300 zł

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- § 4010

o kwotę

9.500 zł

- § 4110

o kwotę

1.600 zł

- § 4120

o kwotę

200 zł

Rozdział 80110 "Gimnazja"

o kwotę

25.520 zł

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- § 4010

o kwotę

21.400 zł

- § 4110

o kwotę

3.620 zł

- § 4120

o kwotę

500 zł

§ 5.

Zmniejsza się przychody budżetowe na 2015 r.

o kwotę

525.000 zł

§ 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

o kwotę

525.000 zł

§ 6.

Zwiększa się przychody budżetowe na 2015 r.

o kwotę

325.000 zł

§ 950 - wolne środki

o kwotę

325.000 zł

§ 7.

Zwiększa się rozchody budżetowe na 2015 r.

o kwotę

1.337.829,33 zł

§ 963 - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

o kwotę

1.337.829,33 zł

§ 8. Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej "Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku", któremu nadaje się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej "Wykaz wydatków na finansowanie inwestycji w 2015 roku", któremu nadaje się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

1.

Plan dochodów budżetu ogółem wynosi

20.437.700,00 zł

- dochody bieżące

17.943.500,00 zł

- dochody majątkowe

2.494.200,00 zł

2.

Plan wydatków budżetu ogółem wynosi

18.896.403,67 zł

- wydatki bieżące

17.580.344,67 zł

- wydatki majątkowe

1.316.059,00 zł

3.

Plan przychodów ogółem wynosi

975.000,00 zł

- wolne środki

325.000,00 zł

- pożyczki i kredyty

600.000,00 zł

- spłata pożyczek

50.000,00 zł

4.

Plan rozchodów ogółem wynosi

2.516.296,33 zł

- spłaty pożyczek i kredytów

2.516.296,33 zł

- udzielone pożyczki i kredyty

0,00 zł


§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Drzyzga


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/15
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 27 stycznia 2015 r.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr III/14/14

Rady Gminy Jemielnica

z dnia 19 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.

§

Treść

Kwota w

Przychody ogółem:

975 000,00

1

903

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

600 000,00

2

950

Wolne środki

325 000,00

3

951

Spłaty udzielonych pożyczek

50 000,00

Rozchody ogółem:

2 516 296,33

1

963

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej

1 838 650,33

2

992

Spłaty kredytów i pożyczek

677 646,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/16/15
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 27 stycznia 2015 r.

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr III/14/14

Rady Gminy Jemielnica

z dnia 19 grudnia 2014 r.

Wykaz wydatków na finansowanie inwestycji w 2015 roku.

Lp.

Dział - Rozdział

Nazwa zadania

Kwota w zł.

1.

010-01010

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
i pompowniami ścieków w Jemielnicy - etap Vc: ulice Św. Wojciecha, Pułaskiego, droga powiatowa Jemielnica - Gąsiorowice

1 200 000

2.

010-01095

Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Centawa - Fundusz sołecki

8 000

3.

600-60095

Wykonanie utwardzenia terenu wraz z zakupem
i montażem pomieszczenia gospodarczego

15 000

4.

700-70005

Nabycie praw własności nieruchomości (w tym. 10.000 Fundusz sołecki Piotrówka)

60 000

5.

900-90002

Budowa wzorcowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - współfinansowanie z gminą Strzelce Opolskie

19 909

6.

921-92109

Przebudowa wiaty gospodarczej w Barucie - Fundusz sołecki Barut

13 150

Razem :

1 316 059


[1]] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072

[2]] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r., poz. 379, poz. 911 i poz. 1146

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama