reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/64/15 Rady Miasta Opola

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz na podstawie art. 4 ust.1 oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 232, poz. 1378) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonej na terenie Miasta Opola wg załączników
do niniejszej uchwały:

1) Załącznik nr 1 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli jednej nieruchomości położonej na terenie Miasta Opola, na której zamieszkują mieszkańcy - DOGO - 2,

2) Załącznik nr 2 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli jednej nieruchomości położonej na terenie Miasta Opola, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - DOGO - 3,

3) Załącznik nr 3 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli jednej nieruchomości położonej na terenie Miasta Opola, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - DOGO - 4,

4) Załącznik nr 4 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli więcej niż jednej nieruchomości położonej na terenie Miasta Opola - DOGO - 5,

5) Załącznik nr 5 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe jedynie przez część roku- DOGO- 6,

6) Załącznik nr 6 - załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli więcej niż jednej nieruchomości położonej na terenie Miasta Opola - ZOGO - 2

§ 2. Deklaracje, o których mowa w §1 niniejszej uchwały, właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta Opola obowiązani są złożyć Prezydentowi Miasta Opola w Urzędzie Miasta Opola w terminie 14 dni od dnia, o którym mowa w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593,
z 2015 r., poz. 87).

§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o których mowa w uchwale, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

1. Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).

2. Deklarację w formie elektronicznej właściciel nieruchomości może przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy e-Usług Publicznych (PEUP) dla Urzędu Miasta Opola.

3. Deklarację w formie elektronicznej składa się poprzez wysłanie odpowiednio podpisanej e-paczki, której elementem jest dołączony jako załącznik do formularza pisma ogólnego, wypełniony komputerowo właściwy druk deklaracji w formacie .XLS albo .XLSX, określony niniejszą uchwałą.

4. Układ informacji i powiązań złożonych deklaracji określają załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 5. Traci moc uchwała nr LXV/987/14 Rady Miasta Opola z dnia 23 października 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązywania od 1 lutego 2015 r.

Przewodniczący Rady


Marcin Ociepa


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/64/15
Rady Miasta Opola
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1
do uchwały nr VI/64/15
Rady Miasta Opola
z dnia 29 stycznia 2015 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/64/15
Rady Miasta Opola
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2
do uchwały nr VI/64/15
Rady Miasta Opola
z dnia 29 stycznia 2015 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/64/15
Rady Miasta Opola
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3
do uchwały nr VI/64/15
Rady Miasta Opola
z dnia 29 stycznia 2015 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/64/15
Rady Miasta Opola
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4
do uchwały nr VI/64/15
Rady Miasta Opola
z dnia 29 stycznia 2015 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/64/15
Rady Miasta Opola
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5
do uchwały nr VI/64/15
Rady Miasta Opola
z dnia 29 stycznia 2015 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/64/15
Rady Miasta Opola
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6
do uchwały nr VI/64/15
Rady Miasta Opola
z dnia 29 stycznia 2015 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama