reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr V/47/2015 Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie powołania Prudnickiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu

Na podstawie art. 5c ust 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Prudnicką Radę Seniorów.

§ 2. Prudnickiej Radzie Seniorów nadaje się Statut określający tryb wyboru członków Rady i zasady jej działania stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Kosiński


Załącznik do Uchwały Nr V/47/2015
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Statut Prudnickiej Rady Seniorów

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Statut Prudnickiej Rady Seniorów, zwanej dalej "Radą", określa tryb wyboru członków Rady oraz zasady jej działania.

§ 2. Siedzibą Rady jest miasto Prudnik.

§ 3. Zgodnie z art. 5c ust 3 ustawy o samorządzie gminnym Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

§ 4. Celem działania Rady jest zapewnienie reprezentacji interesów i potrzeb osób starszych wobec władz samorządowych Gminy Prudnik.

Rozdział 2.
TRYB WYBORU CZŁONKÓW RADY ORAZ ZASADY JEJ DZIAŁANIA

§ 5. 1. Kadencja Rady trwa cztery lata, licząc od dnia wyboru jej członków.

2. Członkowie Rady wybierani są na okres wspólnej kadencji.

§ 6. Wybory do Rady zarządza Burmistrz Prudnika na co najmniej 2 miesiące przed upływem kadencji, powołując komisję wyborczą w składzie od 3 do 5 osób oraz określając szczegółowy tryb jej pracy
i wzory dokumentów związanych z wyborami.

§ 7. 1 Kandydatów na członków Rady zgłaszają podmioty działające na rzecz osób starszych
w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku.

2. Każdy z podmiotów wskazanych w ust. 1 ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata.

3. Zgłoszenie kandydata powinno być podpisane przez osoby posiadające prawo do reprezentowania danego podmiotu oraz posiadać uzasadnienie zgłoszonej kandydatury.

4. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie do Rady .

§ 8. Na podstawie prawidłowo dokonanych zgłoszeń Rada Miejska w Prudniku w drodze uchwały określa ilość członków Rady oraz wybiera jej skład osobowy.

§ 9. 1 Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Burmistrz Prudnika .

2. Rada na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy składu Rady wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady.

3. Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady pierwsze posiedzenie otwiera i prowadzi

najstarszy wiekiem członek Rady.

§ 10. 1. Do kompetencji Przewodniczącego Rady należy w szczególności:

1) reprezentowanie Rady na zewnątrz;

2) zwoływanie posiedzeń Rady oraz określenie terminów, miejsca i porządku obrad;

3) przewodniczenie obradom;

4) czuwanie nad terminowością i przebiegiem prac Rady;

5) zapraszanie na posiedzenia Rady - na wniosek Rady bądź z własnej inicjatywy - ekspertów
z zakresu różnych dziedzin;

6) wykonywanie innych obowiązków wynikających z niniejszego Statutu.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

3. Do kompetencji Sekretarza Rady należy w szczególności:

1) sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady;

2) wykonywanie innych obowiązków zleconych przez Przewodniczącego Rady.

§ 11. 1. Członkowie Rady są obowiązani czynnie uczestniczyć w posiedzeniach Rady.

2. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście i nieodpłatnie.

§ 12. Rada pracuje i podejmuje uchwały na posiedzeniach.

§ 13. 1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek 5 członków Rady,

3) na wniosek Burmistrza Prudnika.

2. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na pół roku.

3. Posiedzenia Rady są prawomocne jeśli uczestniczy w nich co najmniej połowa składu członków Rady.

4. Każdy z członków Rady ma prawo wyrazić swoje zdanie w sprawach omawianych na posiedzeniu.

§ 14. 1. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Rady
i Sekretarz.

2. Dokumentacja z posiedzeń Rady przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego.

§ 15. 1. Opinie, stanowiska, wnioski i inne rozstrzygnięcia Rady podejmowane są w drodze uchwał.

2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu członków Rady, w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 9 ust 2 Statutu.

§ 16. Rada może tworzyć komisje tematyczne spośród swoich członków i ekspertów.

§ 17. Rada Miejska w Prudniku odwołuje członka Rady przed upływem kadencji :

1) na wniosek tego członka,

2) na wniosek podmiotu reprezentowanego przez tego członka.

§ 18. W przypadku wystąpienia przesłanek określonych w § 17 Statutu, uzupełnienie składu Rady następuje w trybie § 7 i § 8 Statutu.

Rozdział 3.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19. Obsługę techniczną Rady zapewnia Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego.

§ 20. Zmiany Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Fornalczyk (CEO)

Partner Założyciel, COMPER

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama