reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IV.25.2015 Rady Gminy Chrząstowice

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 9 lit i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) Rada Gminy Chrząstowice uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się budżet gminy i plan po stronie dochodów bieżących o kwotę 5.242,00 zł.

2. Dochody bieżące na zadania zlecone:

1) dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 5.242,00 zł:

a) rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 5.242,00 zł:

- § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 5.242,00 zł.

§ 2.

W budżecie gminy na 2015 r. dokonuje się następujących zmian po stronie planu przychodów:

1. Zwiększa się przychody o kwotę 10.000,00 zł:

- § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 10.000,00 zł.

§ 3.

W budżecie gminy na 2015 r. dokonuje się następujących zmian po stronie planu wydatków:

1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 47.442,00 zł:

1) dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 200,00 zł:

a) rozdział 75095 - Pozostała działalność o kwotę 200,00 zł:

- wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące o kwotę 200,00 zł;

2) dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 5.242,00 zł:

a) rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 5.242,00 zł:

- wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.655,00 zł;

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 769,00 zł;

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 818,00 zł;

3) dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 13.000,00 zł:

a) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 10.000,00 zł:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł;

b) rozdział 80195 - Pozostała działalność o kwotę 3.000,00 zł:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.000,00 zł;

4) dział 926 - Kultura fizyczna o kwotę 29.000,00 zł:

a) rozdział 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 25.000,00 zł:

- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 25.000,00 zł.

b) rozdział 92695 - Pozostała działalność o kwotę 4.000,00 zł:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 32.200,00 zł:

1) dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 200,00 zł:

a) rozdział 75095 - Pozostała działalność o kwotę 200,00 zł:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 200,00 zł;

2) dział 758 - Różne rozliczenia o kwotę 25.000,00 zł:

a) rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 25.00,00 zł:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 25.000,00 zł;

3) dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 3.000,00 zł:

a) rozdział 80110 - Gimnazja o kwotę 3.000,00 zł:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.000,00 zł;

4) dział 926 - Kultura fizyczna o kwotę 4.000,00 zł:

a) rozdział 92695 - Pozostała działalność o kwotę 4.000,00 zł:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4.000,00 zł.

3. Zmienia się jednolity tekst załącznika nr 7 do uchwały nr III.15.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na rok 2015, który otrzymuje brzmienie jak poniżej:

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział

Rozdział

Treść

Kwota w złotych

400

40002

Budowa zbiorników magazynowych wody na SUW w Dańcu oraz przebudowa zbiorników magazynowych wody na SUW w Dębskiej Kuźni - projekt techniczny

15.000,00

400

40002

Wykup sieci wodociągowej przy ulicy Kolonia w Dębskiej Kuźni

59.409,00

700

70004

Przebudowa mieszkania komunalnego z podziałem na dwa lokale w Dębskiej Kuźni przy ulicy Krasickiego 5

133.400,00

700

70023

Przebudowa archiwum w Urzędzie Gminy Chrząstowice - projekt techniczny

5.000,00

754

75412

Przebudowa wjazdu i placu przy remizie OSP w Dębskiej Kuźni - etap II (wydatek z Funduszu Sołeckiego)

10.000,00

754

75412

Wykonanie ocieplenia i elewacji remizy OSP w Dębskiej Kuźni (wydatek z Funduszu Sołeckiego)

8.500,00

754

75495

Wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z oświetleniem okolic terenu rekreacyjno-sportowego, strażnicy OSP, świetlicy wiejskiej, cmentarza i przedszkola w Suchym Borze (wydatek z Funduszu Sołeckiego)

25.156,90

900

90001

Wykup sieci kanalizacyjnej przy ulicy Kolonia w Dębskiej Kuźni

21.181,00

900

90001

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Daniec, Dąbrowice, Dębie i Falmirowice - projekt techniczny

500.000,00

900

90015

Budowa oświetlenia przy ulicy Kopernika i Słonecznej w Lędzinach - etap II (wydatek z Funduszu Sołeckiego)

17.811,09

900

90015

Budowa oświetlenia przy ulicy Dębowej w Niwkach (wydatek z Funduszu Sołeckiego)

10.314,33

921

92109

Odnowienie elewacji i ocieplenie dwóch ścian budynku klubu wiejskiego w Falmirowicach (wydatek z Funduszu Sołeckiego)

14.892,88

926

92601

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dębiu

504.156,00

926

92601

Przebudowa boiska sportowego w Chrząstowicach

17.000,00

926

92601

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dańcu - projekt techniczny

8.000,00

926

92695

Modernizacja i poszerzenie oferty rekreacyjnej ścieżek rowerowych w gminie Chrząstowice

410.000,00

926

92695

Zakup urządzeń do ćwiczeń na plac rekreacyjny przy ulicy Dębskiej Kuźni w Dańcu (wydatek z Funduszu Sołeckiego)

13.156,90

Ogółem

1.772.978,10

".

§ 4.

Zmienia się załącznik nr 4, który otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu gminy na zadania zlecone w 2015 roku

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Kwota

750

Administracja publiczna

46.225,00

75011

Urzędy wojewódzkie

46.225,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

46.225,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

6.424,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1.182,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1.182,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

5.242,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

5.242,00

752

Obrona narodowa

600,00

75212

Pozostałe wydatki obronne

600,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

600,00

852

Pomoc społeczna

752.000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

739.000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

739.000,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

8.000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

8.000,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

5.000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

5.000,00

Ogółem dochody na zadania zlecone

805.249,00

".

§ 5.

Zmienia się załącznik nr 5, który otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu gminy na zadania zlecone w 2015 r.

Dział

Rozdział

Treść

Plan na 2015 r. w złotych

750

Administracja publiczna

46.225,00

75011

Urzędy wojewódzkie

46.225,00

w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

46.225,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

6.424,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1.182,00

w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1.182,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

5.242,00

w tym: wydatki bieżące-świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.655,00

w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych

1.587,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

769,00

z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań

818,00

752

Obrona narodowa

600,00

75212

Pozostałe wydatki obronne

600,00

w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych-związane z realizacją ich statutowych zadań

600,00

852

Pomoc społeczna

752.000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

739.000,00

w tym: wydatki bieżące-świadczenia na rzecz osób fizycznych

716.830,00

w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych

22.170,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

16.627,00

z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań

5.543,00

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

8.000,00

w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych-związane z realizacją ich statutowych zadań

8.000,00

85228

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

5.000,00

w tym: wydatki bieżące-świadczenia na rzecz osób fizycznych

5.000,00

Ogółem wydatki na zadania zlecone

805.249,00

".

§ 6.

Po zmianach budżet Gminy Chrząstowice na 2015 rok wynosi:

Dochody:

19.208.526,46 zł

Przychody:

1.100.562,00 zł

Razem:

20.309.088,46 zł

Wydatki:

18.582.839,46 zł

Rozchody:

1.726.249,00 zł

Razem:

20.309.088,46 zł

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrząstowice.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chrząstowice i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chrząstowice.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Warzecha

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Echaust-Przybytniak

Deputy Legal Director, RK RODO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama