reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 15/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 75 811 776 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 71 299 858 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 4 511 918 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 73 985 583 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 67 721 411 ;

2) wydatki majątkowe w wysokości 6 264 172 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 1 826 193 zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

§ 4. Ustala się:

1) przychody budżetu w łącznej kwocie 1 375 611 zł;

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 201 804

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 560 000 , które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 512 928 oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 47 072 - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 389 184 na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 5 674 172 - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 11.

§ 13. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 41 200 na wydatki realizowane w ramach funduszu Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego - zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 3 128 228 .

§ 15. Tworzy się rezerwę budżetu:

1) ogólną w wysokości 400 000 zł;

2) celową w wysokości 2 106 724 zł, z czego:

a) rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 1 906 724 planuje się:

- przeznaczyć na: odprawy emerytalne, nagrody, zasiłki na zagospodarowanie, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, zwiększenie zatrudnienia z powodu objęcia dzieci w wieku 6 lat obowiązkiem szkolnym, zastępstwa z tytułu urlopów dla podratowania zdrowia, awanse zawodowe dla pracowników jednostek budżetowych, inicjatywy zgłoszone przez: Młodzieżową Radę Gminy, Gminną Radę Seniorów i sołectwa Gminy Namysłów oraz na fundusz obywatelski w kwocie 1 756 724 zł,

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150 000 zł,

b) rezerwę celową na wydatki majątkowe w kwocie 200 000 planuje się przeznaczyć na różnice wynikłe z zastosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych przy realizacji planowanych inwestycji.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania pożyczek lub kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 2 000 000 zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem przeniesień między działami;

3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady


Sylwester Zabielny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/VII/15
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetowych na 2015 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 15/VII/15
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 15/VII/15
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan przychodów i rozchodów na 2015 rok


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 15/VII/15
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dochodów budżetowych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 15/VII/15
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 15/VII/15
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2015 rok


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 15/VII/15
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 15/VII/15
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 15/VII/15
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 15/VII/15
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2015 rok


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 15/VII/15
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Plan dochodów realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 15/VII/15
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Plan wydatków funduszu w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na 2015 rok

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Chmielniak Adwokaci Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych

Kancelaria prawna specjalizująca się w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama