reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/34/15 Rady Miasta Opola

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2015 rok o kwotę 870.901 zł, w tym:

Dochody gminy o kwotę 40.000 zł, w tym:

Dochody bieżące:

+ 40.000 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- 22.500.000 zł

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- 22.500.000 zł

§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

- 22.500.000 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

+ 40.000 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

+ 40.000 zł

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

+ 40.000 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

+ 22.500.000 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

+ 22.500.000 zł

§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

+ 22.500.000 zł

Dochody powiatu o kwotę 830.901 zł, w tym:

Dochody bieżące:

- 33.894 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

- 40.000 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- 40.000 zł

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

- 40.000 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 6.106 zł

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

+ 6.106 zł

§ 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

+ 6.106 zł

Dochody majątkowe:

+ 864.795 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

+ 864.795 zł

Rozdział 92106 - Teatry

+ 864.795 zł

§ 6660 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych

+ 864.795 zł

§ 2. Zwiększa się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2015 rok o kwotę 3.545.379 zł, w tym:

§ 931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

+ 5.000.000 zł

§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

+ 3.545.379 zł

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

- 5.000.000 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2015 rok o kwotę 4.416.280 zł, w tym:

Dział 600 - Transport i łączność

+ 1.049.280 zł

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

+ 399.280 zł

w tym:

- Rozbudowa skrzyżowania ulic Krapkowicka-Prószkowska-Chmielowicka w Opolu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

+ 70.480 zł

Wydatki majątkowe

+ 70.480 zł

w tym:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 70.480 zł

- Budowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

+ 254.921 zł

Wydatki majątkowe

+ 254.921 zł

w tym:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 254.921 zł

- Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko

+ 73.879 zł

Wydatki bieżące

+ 73.879 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 73.879 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

+ 73.879 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

+ 650.000 zł

- Przebudowa odcinka drogi obsługującego tereny działalności usługowo-produkcyjnej 43 AG na ul. Wrocławskiej w Opolu

+ 650.000 zł

Wydatki majątkowe

+ 650.000 zł

w tym:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 650.000 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

+ 119.000 zł

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

+ 119.000 zł

- Budowa mieszkań socjalnych

+ 119.000 zł

Wydatki majątkowe

+ 119.000 zł

w tym:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 119.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

+ 884.009 zł

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

- 42.728 zł

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II

- 42.728 zł

Wydatki bieżące

- 42.728 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 42.728 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 35.715 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

- 6.139 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

- 874

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

+ 926.737 zł

w tym:

- Realizacja projektu pn. "Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola"

+ 21.219 zł

Wydatki bieżące

+ 21.219 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 21.219 zł

§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 17.736 zł

§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 3.049 zł

§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy

+ 434

- Realizacja projektu pn. "Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola - II edycja"

+ 21.509 zł

Wydatki bieżące

+ 21.509 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 21.509 zł

§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 17.979 zł

§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 3.090 zł

§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy

+ 440

- Realizacja projektów Erasmus +

+ 728.174 zł

Wydatki bieżące

+ 728.174 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 728.174 zł

§ 4301 - Zakup usług pozostałych

+ 728.174 zł

- Realizacja programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

+ 100.212 zł

Wydatki bieżące

+ 100.212 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 100.212 zł

§ 4301 - Zakup usług pozostałych

+ 100.212 zł

- Realizacja programu "Leonardo da Vinci"

+ 4.074 zł

Wydatki bieżące

+ 4.074 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 4.074 zł

§ 4301 - Zakup usług pozostałych

+ 4.074 zł

- Realizacja programu "Uczenie się przez całe życie - projekt
pt. Zbieranie nowych doświadczeń zawodowych w luksusowych kurortach śródziemnomorskich"

+ 51.549 zł

Wydatki bieżące

+ 51.549 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 51.549 zł

§ 4301 - Zakup usług pozostałych

+ 51.549 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

+ 860.000 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

+ 860.000 zł

- Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu

+ 860.000 zł

Wydatki majątkowe

+ 860.000 zł

w tym:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 860.000 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 51.491 zł

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

+ 51.491 zł

- Realizacja projektu pn. "Praca łączy pokolenia"

+ 51.491 zł

Wydatki bieżące

+ 51.491 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 51.491 zł

§ 3257 - Stypendia różne

+ 35.542 zł

§ 3259 - Stypendia różne

+ 4.369 zł

§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 9.843 zł

§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 1.737 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

+ 525.000 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

+ 75.000 zł

- Przebudowa Placu Jana Pawła II

+ 75.000 zł

Wydatki majątkowe

+ 75.000 zł

w tym:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 75.000 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

+ 450.000 zł

w tym:

- Likwidacja kolizji dotyczącej odcinka napowietrznej linii 15 kV relacji "Zakrzów-Niemodlin" z odgałęzieniem do stacji SN/nN "Sławice Ferma"

+ 300.000 zł

Wydatki majątkowe

+ 300.000 zł

w tym:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 300.000 zł

- Zakup i montaż małej architektury na Małym Rynku

+ 150.000 zł

Wydatki majątkowe

+ 150.000 zł

w tym:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 150.000 zł

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody

+ 527.500 zł

Rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne

+ 527.500 zł

- Odbudowa budynku odchowalni dla zwierząt wraz z projektem
- ekspozycja płazów (żab)

+ 527.500 zł

Wydatki majątkowe

+ 527.500 zł

w tym:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 527.500 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

+ 400.000 zł

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

+ 400.000 zł

w tym:

- 5. Maraton Opolski

+ 60.000 zł

Wydatki bieżące

+ 60.000 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 60.000 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

+ 60.000 zł

- 46. Rajd Festiwalowy

+ 40.000 zł

Wydatki bieżące

+ 40.000 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 40.000 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

+ 40.000 zł

- Wydatki bieżące

+ 300.000 zł

w tym:

- dotacje na zadania bieżące

+ 300.000 zł

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

+ 300.000 zł

§ 4. W załączniku nr 1 do uchwały Nr IV/9/14 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) paragraf "0680 - Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych" otrzymuje brzmienie:

0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej";

2) paragraf "2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich" otrzymuje brzmienie:

2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205";

3) paragraf "2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich" otrzymuje brzmienie:

2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205";

4) paragraf "6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich" otrzymuje brzmienie:

6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625";

5) paragraf "6209 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich" otrzymuje brzmienie:

6209 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625".

§ 5. W załączniku nr 2 i 9 do uchwały Nr IV/9/14 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2015 rok dokonuje się zmiany w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) zapisu "Budowa miejsc parkingowych przy ul. Wincentego Witosa 22 i 2 na placu przylegającym do Alei Witosa" na "Budowa miejsc parkingowych przy Alei Wincentego Witosa 22 i 24".

§ 6. W uchwale Nr IV/9/14 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu miasta Opola w 2015 roku w wysokości 51.048.915 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji papierów wartościowych w wysokości 15.000.000 zł;

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 27.503.536 zł.

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 8.545.379 zł.";

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 42.503.536 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 15.632.391 zł.".

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Marcin Ociepa

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

GKR Legal

Przejrzyste Zasady, Adekwatne Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama