| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr III/26/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 595, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet powiatu na rok budżetowy 2015.

§ 2. Dochody budżetu powiatu ustala się w łącznej wysokości 44.166.254 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 41.313.665 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.852.589 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wydatki budżetu powiatu ustala się w łącznej wysokości 43.945.457 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 40.905.279 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.040.178 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Nadwyżkę budżetu w wysokości 220.797 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

§ 5. 1. Przychody budżetu ustala się na kwotę w wysokości 841.803 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Rozchody budżetu ustala się na kwotę w wysokości 1.062.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Rezerwę ogólną ustala się w kwocie 154.107 zł.

§ 7. Rezerwy celowe ustala się w łącznej kwocie 703.000 zł, z tego:

1) rezerwa celowa na wydatki bieżące w kwocie 620.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą, a w szczególności: odprawy pracownicze, emerytalne, nagrody jubileuszowe, regulację płac, zasiłki na zagospodarowanie, fundusz zdrowotny, nagrody na DEN, awanse nauczycieli w placówkach oświatowych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dotyczące wakatów oraz inne nieprzewidziane wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych.

2) rezerwa celowa na wydatki bieżące w kwocie 83.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. 1. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach, przez oświatowe jednostki budżetowe i wydatki nimi finansowane, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz innych niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych ustala się na kwotę 1.882.680 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska ustala się w kwocie 110.000 zł, które przeznacza się na wydatki na ochronę środowiska w kwocie 110.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określa załącznik nr 7.

2. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej określa załącznik nr 8.

3. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 9.

§ 10. 1. Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie 384.013 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie 4.335.621 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów ustala się do wysokości 1.000.000zł.

2. Limit pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu Namysłowskiego w ciągu roku budżetowego ustala się do wysokości 400.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Namysłowskiego do:

1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 1.000.000 zł,

2) udzielenia w roku budżetowym pożyczek do wysokości 400.000 zł,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,

4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu,

6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego.

§ 14. Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego www.bip.namyslow.pl . i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego


Sławomir Gradzik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/26/2015
Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/26/2015
Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/26/2015
Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/26/2015
Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane w 2015 roku


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/26/2015
Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH W 2015 ROKU


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/26/2015
Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska w 2015 roku


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/26/2015
Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/26/2015
Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/26/2015
Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/26/2015
Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane z budżetu powiatu w 2015 roku


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/26/2015
Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielane z budżetu powiatu w 2015 roku


Załącznik do Uchwały Nr III/26/2015
Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 28 stycznia 2015 r.
uzasadnienie.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »