| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/19/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar położony na części gruntów w obrębie ewidencyjnym wsi Michałówek i Grodziec

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594[1])), art.20 ust.1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz.647[2])) w związku z uchwałą Nr LIII/321/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Michałówek i Grodziec uchwalonego uchwałą nr XXXI/247/05 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 września 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 72, poz.2229), po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemodlin, Rada Miejska w Niemodlinie uchwala, co następuje:

Rozdział 1.

Ustalenia ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr XXXI/247/05 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar położony na części gruntów w obrębie ewidencyjnym wsi Michałówek i Grodziec (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 72, poz. 2229), obejmującego teren położony w Michałówku i Grodźcu zabudowany obiektami ferm drobiu.

2. Integralną częścią uchwały są:

1) rysunki planu, stanowiące załącznik nr 1 i 2;

2) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy, stanowiące załącznik nr 3;

3) rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 4.

§ 2. Ilekroć jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określony niniejszą uchwałą;

2) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1:1000;

3) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;

4) terenie - należy przez to rozumieć teren, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem, w obszarze którego obowiązują odpowiednie ustalenia;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, ograniczającą teren, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu, elementy nie będące częścią konstrukcji budynku, takie jak gzymsy, okapy lub schody zewnętrzne mogą przekraczać wyznaczoną w planie linię zabudowy na odcinku nie większym niż 0,80m;

6) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj użytkowania terenu, który dominuje w terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi;

7) przeznaczenie uzupełniające należy przez to rozumieć rodzaj użytkowania terenu, który towarzyszy zapisanemu w planie przeznaczeniu podstawowemu lub dopuszczalnemu, lecz nie może występować jako samodzielne przeznaczenie w granicach działki;

8) urządzeniach i obiektach towarzyszących należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia technicznego wyposażenia i infrastruktury technicznej (stacje transformatorowe, przepompownie ścieków, sieci itp.) drogi wewnętrzne oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego;

9) powierzchni zabudowy należy przez to rozumieć powierzchnię zabudowy obiektów budowlanych z wyłączeniem powierzchni utwardzonych dojazdów, placów, miejsc postojowych na samochody oraz dojść pieszych;

10) powierzchni całkowitej zabudowy należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji budynku;

11) nowego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, należy przez to rozumieć zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, obejmującego rodzaj przedsięwzięcia określony w przepisach odrębnych niezależnie od jego kwalifikacji, który nie występuje na terenie objętym zmianą planu.

2. Niezdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgodnie z:

1) ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

3) przepisami wykonawczymi do wyżej wymienionych ustaw oraz ustaw związanych z planowaniem przestrzennym i przepisami wykonawczymi do nich.

§ 3. 1. Zakres ustaleń planu obejmuje:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych;

7) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

10) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

11) granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej.

2. W planie nie określa się :

1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, gdyż na obszarze opracowania planu nie występują przestrzenie publiczne;

2) minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji, gdyż na obszarze opracowania planu nie wyznacza się ogólnodostępnych miejsc parkingowych;

3) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym, gdyż obszar planu obejmuje jedną nieruchomość w rozumieniu przepisów odrębnych.

§ 4. Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami są:

1) oznaczenia regulacyjne;

2) oznaczenia funkcjonalne zawierające symbol przeznaczenia terenu oraz numer terenu spośród innych terenów o tym samym przeznaczeniu;

3) oznaczenia infrastruktury technicznej ze strefami ochronnymi;

4) oznaczenia elementów ochrony środowiska przyrody i krajobrazu.

§ 5. Przedmiotem ustaleń planu są tereny oznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolem RU - tereny obsługi produkcji w gospodarstwach hodowlanych.

§ 6. Ustala się następujące wymagania dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

1) prowadzona działalność produkcyjna w gospodarstwach hodowlanych nie może powodować ponadnormatywnego obciążenia środowiska naturalnego poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;

2) zakazuje się:

a) realizacji nowych przedsięwzięć zaliczonych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć polegających na realizacji celu publicznego w rozumieniu przepisów odrębnych,

b) magazynowania na wolnym powietrzu materiałów sypkich oraz innych środków powodujących emisję, w tym odchodów zwierzęcych,

c) lokalizacji instalacji do przetwarzania odpadów,

d) odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód: powierzchniowych, podziemnych i gruntów,

e) wykonywania działań, które mogą znacząco oddziaływać na spójność i integralność obszaru Natura 2000 Bory Niemodlińskie PLH 160005;

3) ustala się zasadę odbioru odpadów komunalnych w systemie zorganizowanym przez Gminę Niemodlin lub na zasadzie indywidualnych umów z odbiorcą odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach oraz o utrzymaniu porządku i czystości w gminach;

4) zwierzęta padłe do czasu odbioru przez specjalistyczny podmiot należy przechowywać w szczelnych, zamkniętych pojemnikach w pomieszczeniu o temperaturze nie przekraczającej 2o C;

5) dopuszcza się wykorzystanie powstałych odchodów zwierzęcych z hodowli drobiu zmieszanych ze ściółką naturalną, jako nawozu naturalnego pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących składowania oraz nawożenia zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) na terenach na których istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód i powierzchni ziemi, nakazuje się:

a) budowę urządzeń zabezpieczających przed przedostaniem się substancji zagrażających środowisku naturalnemu wód i powierzchni ziemi,

b) uszczelnienie nawierzchni i zabezpieczenie przed spływem zanieczyszczonych wód na tereny przyległe,

7) obszar objęty planem znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych "GZWP 338" subzbiornik Paczków Niemodlin oraz "GZWP 335" Krapkowice - Strzelce Opolskie wymagający wysokiej ochrony zasobów wodnych;

8) dla obszaru planu obowiązują zakazy określone w przepisach dotyczących obszaru chronionego Krajobrazu "Grodziec";

9) obszar planu położony jest w granicach jednolitej części wód powierzchniowych Młynówka i Wytoka, dla której obowiązują wymagania określone w planie gospodarowania wodami w dorzeczu Odry;

10) w przypadku dokonania odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt należy powiadomić organ właściwy do spraw przyrody;

11) nakazuje się:

a) stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych zapobiegających powstawaniu emisji poza teren objęty planem w zakresie emisji substancji złowonnych, hałasu oraz zanieczyszczeniu wody, gleby i ziemi,

b) konserwację i utrzymanie istniejącego drzewostanu,

c) nakazuje się na granicy ferm drobiu wprowadzenie nasadzeń zieleni oraz jej uzupełnienie i wzbogacenie w szczególności drzew wysokich rodzimych gatunków zgodnych z siedliskiem, z wyłączeniem terenów pod liniami elektroenergetycznymi wysokich napięć zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego wartości kulturowych i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: w przypadku ujawnienia podczas robót ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem wykonawca zobowiązany jest wstrzymać wszelkie roboty mogące go uszkodzić lub zniszczyć, zabezpieczyć odkryty przedmiot przy użyciu dostępnych środków i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Burmistrza Niemodlina.

§ 8. Ustala się następujące zasady ogólne w zakresie kształtowania ładu przestrzennego:

1) o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej zakazuje się:

a) lokalizacji od strony dróg publicznych ogrodzeń o przęsłach wykonanych z prefabrykowanych płyt betonowych,

b) stosowania okładzin elewacyjnych oblicówki z paneli winylowych, PVC, lub podobnych imitujących deskowanie;

2) dopuszcza się:

a) lokalizację wolno stojących tablic reklamowych o wymiarach nie większych niż 6m2 oraz wielkoformatowych reklam na budynkach, z wyłączeniem telebimów LED,

b) lokalizację znaków oraz planów informacyjnych.

§ 9. Ustala się granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym tereny górnicze, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

1) na terenie objętym planem nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, tereny górnicze oraz obszary szczególnego zagrożenia powodzią;

2) na terenie objętym planem występuje teren podlegający ochronie prawnej na podstawie przepisów o ochronie przyrody tj. Obszar Chronionego Krajobrazu "Grodziec";

3) na części terenu objętego planem występuje specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Bory Niemodlińskie o symbolu PLH 160005.

§ 10. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji:

1) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego;

2) odprowadzenie ścieków komunalnych oraz pochodzących z mycia i dezynfekcji kurników do zbiorników wybieralnych i wywóz do oczyszczalni ścieków w Gościejowicach;

3) zakazuje się lokalizacji oczyszczalni ścieków z systemem rozsączającym oraz odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych, gruntowych oraz gruntu;

4) w przypadku produkowania ścieków o składzie przekraczającym dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, nakazuje się instalowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających ścieki, przed wprowadzeniem do zbiorników wybieralnych, a następnie do systemu komunalnego;

5) odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z połaci dachowych oraz terenów utwardzonych do rowu melioracyjnego, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w przepisach odrębnych;

6) w strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 PN4,0MPa relacji Zdzieszowice - Wrocław obowiązuje zakaz lokalizacji nowych obiektów terenowych zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) ustala się indywidualny sposób zaopatrzenia w ciepło obiektów, z koniecznością wykorzystania ekologicznych nośników energii jak gaz, energia elektryczna, lekki olej opałowy lub wykorzystania paliw stałych, pod warunkiem stosowania wysokosprawnych urządzeń energetycznych;

8) utrzymuje się istniejącą sieć wysokiego napięcia 220 kV relacji Groszowice - Ząbkowice z dopuszczeniem jej przebudowy do napięcia 400 kV na terenie oznaczonym symbolem 1RU zgodnie z trasą sieci określoną na rysunku planu;

9) w pasie terenu obejmującym obszar 35m od osi linii 400 kV oraz 25 m od osi 220 kV zakazuje się lokalizacji budynków mieszkalnych oraz innych budynków dostępnych dla ludzi;

10) system zasilania elektroenergetycznego oparty o istniejące linie elektroenergetyczne średniego napięcia i niskiego napięcia oraz stację transformatorową poza opracowaniem planu;

11) dopuszcza się lokalizację sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia w systemie napowietrznym i kablowym zgodnie z przepisami odrębnymi;

12) dopuszcza się lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej oraz inwestycje z zakresu łączności publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

13) obsługa komunikacyjna terenów oparta o drogę publiczną powiatową relacji Gościejowice- Skarbiszowice oraz drogę wewnętrzną.

§ 11. Ustala się następujące zasady w zakresie sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej teren może być tymczasowo użytkowany w sposób dotychczasowy, do czasu jego zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu pod warunkiem, że użytkowanie dotychczasowe:

1) nie będzie stwarzać uciążliwości dla użytkowania zgodnego z ustaleniami planu;

2) umożliwi udostępnienie części gruntów do strefy kontrolowanej gazociągu.

§ 12. Ustala się następujące szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: obowiązują ograniczenia w zabudowie od osi napowietrznych linii elektroenergetycznych 220 kV, 400 kV oraz sieci gazowej DN200 MPa, DN 4,0 zgodnie z § 10 uchwały.

§ 13. Ustala się następujące granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej:

1) tereny lokalizacji linii elektroenergetycznych wysokich napięć: 220 kV, 400 kV;

2) tereny lokalizacji sieci gazowej wysokiego ciśnienia;

3) granice wyżej wymienionych terenów pokrywają się z granicami stref kontrolowanych.

Rozdział 2.

Ustalenia szczegółowe

§ 14. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami: 1RU, 2RU ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny obsługi produkcji w gospodarstwie hodowlanym;

2) przeznaczenie uzupełniające - budynki gospodarcze i warsztatowe, magazynowo - składowe, budynki garażowe, wiaty gospodarcze, budynki administracyjne i socjalne, place składowe, urządzenia i obiekty do obsługi hodowli jak silosy, mieszalnie pasz, itp.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się:

a) przebudowę i rozbudowę obiektów oraz uzupełnianie zabudowy o obiekty i urządzenia zgodnie z przeznaczeniem terenu,

b) chów drobiu w systemie ściołowym o obsadzie: do 674 DJP w przypadku chowu brojlerów, lub do 210 DJP w przypadku chowu kur wylęgowych, na każdej fermie,

c) urządzenia towarzyszące;

2) utrzymuje się:

a) istniejącą zabudowę w zakresie wielkotowarowego chowu i hodowli drobiu, wyłącznie w obiektach zamkniętych,

b) istniejące przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko;

3) zakazuje się:

a) chowu i hodowli zwierząt innych niż drób,

b) magazynowania na wolnym powietrzu materiałów sypkich oraz innych środków i substancji powodujących emisję;

4) ustala się:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu,

b) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu max. 0,35,

c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej min. 0,20,

d) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,3 do 0,5,

e) wskaźnik miejsc postojowych, co najmniej 1 miejsce postojowe na każdego zatrudnionego oraz miejsca postojowe na samochody związane z obsługą terenu i procesem technologicznym w zależności od potrzeb.

3. Zasady kształtowania nowej zabudowy, w tym gabaryty projektowanych obiektów:

1) wysokość budynków max. 10 m;

2) wysokość obiektów i urządzeń nie będących budynkami licząc od średniego poziomu terenu do najwyżej usytuowanego elementu max. 20 m;

3) geometria dachów oraz kierunek kalenicy dowolny.

4. Stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości 30%.

Rozdział 3.

Ustalenia końcowe

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina

§ 16. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z §116 Statutu Gminy Niemodlin.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Palak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/19 /15
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/19 /15
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/ 19 /15
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 27 stycznia 2015 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Niemodlinie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) art.7 ust.1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), Rada Miejska w Niemodlinie, biorąc pod uwagę ustalenia projektu planu w zakresie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiących zadania własne Gmin, stwierdza, iż dla celów realizacji niniejszego projektu planu nie jest konieczne wykonanie infrastruktury technicznej, zatem budżet Gminy nie będą obciążać wydatki z tym związane.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/19 /15
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 27 stycznia 2015 r.

Rozstrzygniecie o rozpatrzeniu uwag do projektu planu, o których mowa w art.18 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz.647) wniesionych przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Niemodlinie

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późn. zm.) Rada Miejska w Niemodlinie, po zapoznaniu się z rozstrzygnięciem Burmistrza Niemodlina, w którym oświadcza, że do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu nie wpłynęły żadne uwagi, uznaje za bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz.645, poz.1318; Dz. U. z 2013 r. poz.379, poz.1072

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz.951, poz.1445; Dz. U. z 2013 r. poz.21, poz.405, poz.1238, poz.1446; Dz. U. z 2014 r. poz.379, poz.768, poz.1133

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »