| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 19/IV/2015 Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 5 lutego 2015 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Praszka

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Praszka w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Bogusław Łazik


Załącznik do Uchwały Nr 19/IV/2015
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 5 lutego 2015 r.

Zasady i tryb przeprowadzania
konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Praszka

§ 1. 1. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Praszka przeprowadza się w celu poznania opinii, uwag i propozycji mieszkańców o sprawie poddanej konsultacjom.

2. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Praszka przeprowadza się w sprawach :

1) w których przepisy prawa nakazują przeprowadzenie konsultacji nie określając zasad i trybu ich

przeprowadzania;

2) w innych istotnych dla Gminy Praszka i jej mieszkańców.

§ 2. 1. Konsultacje społeczne w sprawach, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 przeprowadza się z inicjatywy:

1) Rady Miejskiej;

2) Burmistrza Praszki;

3) grupy mieszkańców gminy w liczbie co najmniej 100 osób;

4) organizacji pozarządowych.

2. Rada Miejska występuje z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji w formie uchwały opisując przedmiot konsultacji oraz uzasadnienie ich przeprowadzenia.

3. Grupa mieszkańców występuje do Rady Miejskiej z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji w formie wniosku, który powinien zawierać :

1) przedmiot i cel konsultacji;

2) zasięg terytorialny;

3) uzasadnienie wraz podpisami liczby niezbędnej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 3;

4) wskazanie osób upoważnionych do kontaktów z podaniem niezbędnych danych teleadresowych.

4. Wniosek niekompletny nie jest rozpatrywany.

5. O przeprowadzeniu lub odmowie przeprowadzenia konsultacji wszczętej z inicjatywy Burmistrza, grupy mieszkańców lub organizacji pozarządowej decyduje Rada Miejska na najbliższym posiedzeniu sesji po dniu złożenia wniosku , która informuje wnioskodawcę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia wniosku.

§ 3. Konsultacje społeczne mogą mieć zasięg terytorialny :

1) ogólno-gminny;

2) lokalny - dotyczący części gminy.

§ 4. Konsultacje społeczne mogą polegać na :

1) wyrażeniu opinii lub złożeniu uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji;

2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie;

3) wskazaniu jednego z kilku zaproponowanych rozwiązań;

4) wskazaniu innego rozwiązania od zaproponowanego.

§ 5. 1. Konsultacje społeczne mogą mieć formę :

1) bezpośrednich spotkań;

2) zbierania opinii, uwag poprzez składanie ich przez obywateli w formie pisemnej lub przez system elektroniczny;

3) przekazanie do zaopiniowania projektu dokumentu.

2. W przypadku konsultacji społecznych w formie bezpośrednich spotkań, spotkaniu przewodniczy Burmistrz Praszki lub wyznaczona przez niego osoba. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający wynik konsultacji.

3. Opinie i uwagi zgłoszone pisemnie lub w formie elektronicznej kierowane są do wyznaczonej przez Burmistrza Praszki komórki organizacyjnej urzędu lub wyznaczonej osoby. Wyznaczona przez burmistrza komórka organizacyjna albo wyznaczona osoba rozpatruje opinie i uwagi przekazując propozycje stanowiska w tej sprawie do zatwierdzenia Burmistrzowi Praszki.

§ 6. 1. Procedurę każdych konsultacji wszczyna Burmistrz Praszki decydując o formie ich przeprowadzenia.

2. Konsultacje nie mogą trwać krócej niż 7 dni.

3. Informacje o przeprowadzeniu konsultacji Burmistrz Praszki zamieszcza na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Praszce www.bip.praszka.pl i na tablicy ogłoszeń urzędu.

4. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych może być zamieszczona w dzienniku lub tygodniku o zasięgu lokalnym, w telewizji lokalnej.

5. Burmistrz Praszki jest zobowiązany do wskazania komórki organizacyjnej urzędu lub osoby odpowiedzialnej za przygotowanie i monitorowanie konsultacji.

6. Burmistrz Praszki niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni podaje do wiadomości publicznej wyniki konsultacji, zamieszczając w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

7. Burmistrz Praszki zawiadamia o wynikach konsultacji Radę Miejską.

§ 7. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »