| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IV.16.2015 Rady Gminy Komprachcice

z dnia 10 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593, 2015r, poz. 87) Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/137/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013r., poz. 1327, poz. 2244) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 10 dodaje się §10a w brzmieniu: "10a Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych - dalej zwanym przedsiębiorcą, w następujący sposób:

1) przypadki niewłaściwego świadczenia usług należy zgłaszać niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu, nie później jednak niż do 3 dni od dnia, w których usługa została niewłaściwie wykonana;

2) zgłoszenia należy kierować do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach, przy ul. Rolniczej 6 - dalej zwanym Zakładem, osobiście, telefonicznie na nr 77 46 46 234 lub 77 46 46 258, pisemnie, pocztą lub elektronicznie na adres zgkim.go@op.pl.;

3) Zakład niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni, zgłasza przedsiębiorcy odbierającemu odpady lub prowadzącemu punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych reklamacje wskazując nienależyte wykonanie usługi na danej nieruchomości i termin należytego wykonania usługi;

4) Przedsiębiorca dokonuje odbioru reklamacyjnego lub niezwłocznie kontaktuje się zezgłaszającym ustalając z nim dogodny termin odbioru;

5) w przypadku braku odbioru reklamacyjnego lub braku kontaktu z przedsiębiorcą, istnieje możliwość tzw. wykonania zastępczego odbioru odpadów. "

2) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Łukasz Dydzik


Załącznik do Uchwały Nr IV.16.2015
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 10 lutego 2015 r.
Zalacznik.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »