| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr V/22/15 Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 23 lutego 2015 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i?odpłatności za usługi opiekuńcze i?specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z?tych opłat i?trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) w związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163) Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Niniejsza uchwała określa szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególne warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także tryb ich pobierania.

§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, przyznawane są z uwzględnieniem rozpoznanej sytuacji życiowej i potrzeb osoby, na rzecz której ma być przyznawane świadczenie.

§ 3. Zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zakres i miejsce ich świadczenia ustala się w oparciu o:

1) ocenę sytuacji życiowej, w tym potrzeb wnioskodawcy, przeprowadzoną na podstawie wywiadu środowiskowego;

2) ocenę możliwości zapewnienia opieki przez rodzinę;

3) dokumentację potwierdzającą stan zdrowia, wydaną przez lekarza.

§ 4. Wysokość opłaty za jedną godzinę usług ustala się w kwocie:

1) 13,50 zł – za usługi opiekuńcze;

2) 23,00 zł – za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 5. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, których dochód nie przekracza kwoty ustalonej zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163).

2. Świadczeniobiorcy, których dochód przekracza kwotę, o której mowa w ust. 2, ponoszą opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na zasadach określonych w tabeli:


Dochód na osobę w rodzinie w porównaniu do kryterium dochodowego określonego na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w %


Wysokość odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych liczona od ceny 1
godziny usług (w procentach):do 100 %
101 % - 150 %
151 % - 200 %
201 % - 250 %
251 % - 300 %
pow. 300 %


Osoba samotna
nieodpłatnie
10 %
30 %
50 %
70 %
100 %


Osoba w rodzinie
nieodpłatnie
30 %
50 %
70 %
90 %
100 %

§ 6. Opłata za świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze winna być wnoszona bezpośrednio na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

§ 7. Kwoty określające dochód na osobę są waloryzowane na zasadach i w trybie określonym w art. 9 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy, może w przypadku odpłatnego świadczenia usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, dokonać częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w następujących sytuacjach:

1) konieczności sprawowania opieki w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w gospodarstwie domowym na rzecz więcej niż jednej osoby, w tym co najmniej jednej przewlekle chorej;

2) konieczności ponoszenia wysokich opłat związanych:

a) z potrzebami mieszkaniowymi,

b) z procesem leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, artykułów higienicznych lub pielęgnacyjnych;

3) innego zdarzenia losowego powodującego niemożność lub znaczne utrudnienie ponoszenia odpłatności za usługi.

§ 9. Wykonanie  uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 10. Tracą moc:

- uchwała Nr XXX/156/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania,

- uchwała Nr XXXVIII/220/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 stycznia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania.

- uchwała Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Leśnicy


Ryszard Froń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Emil Kowalski

www.asib.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »