| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr V.33.2015 Rady Gminy Chrząstowice

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 9 lit i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146), Rada Gminy Chrząstowice uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr III.15.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2015 rok zmienia się § 4, który otrzymuje brzmienie: "Nadwyżka budżetu Gminy w wysokości 635.687,00 zł zostaje przeznaczona na spłatę pożyczek zaciągniętych przez Gminę".

§ 2.

1. Zwiększa się budżet gminy i plan po stronie dochodów bieżących o kwotę 2.140,97 zł.

2. Dochody bieżące na zadania zlecone:

1) dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 140,97 zł:

a) rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 140,97 zł:

- § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 140,97 zł.

3. Dochody bieżące na zadania własne:

1) dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 2.000,00 zł:

a) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 2.000,00 zł:

- § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 2.000,00 zł.

§ 3.

W budżecie gminy na 2015 r. dokonuje się następujących zmian po stronie planu przychodów:

1. Zwiększa się przychody o kwotę 110.000,00 zł:

- § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 110.000,00 zł.

§ 4.

W budżecie gminy na 2015 r. dokonuje się następujących zmian po stronie planu wydatków:

1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 188.697,87 zł:

1) dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 63.400,00 zł:

a) rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 63.400,00 zł:

- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 63.400,00 zł;

2) dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 2.140,97 zł:

a) rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 140,97 zł:

- wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 140,97 zł;

b) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 2.000,00 zł:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.000,00 zł;

3) dział 926 - Kultura fizyczna o kwotę 123.156,90 zł:

a) rozdział 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 110.000,00 zł:

- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 110.000,00 zł;

b) rozdział 92695 - Pozostała działalność o kwotę 13.156,90 zł:

- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 13.156,90 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 76.556,90 zł:

1) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 63.400,00 zł:

a) rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów o dróg o kwotę 63.400,00 zł:

- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 63.400,00 zł;

2) dział 926 - Kultura fizyczna o kwotę 13.156,90 zł:

a) rozdział 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 13.156,90 zł:

- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 13.156,90 zł.

3. Zmienia się jednolity tekst załącznika nr 7 do uchwały nr III.15.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na rok 2015, który otrzymuje brzmienie jak poniżej:

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział

Rozdział

Treść

Kwota w złotych

400

40002

Budowa zbiorników magazynowych wody na SUW w Dańcu oraz przebudowa zbiorników magazynowych wody na SUW w Dębskiej Kuźni - projekt techniczny

15.000,00

400

40002

Wykup sieci wodociągowej przy ulicy Kolonia w Dębskiej Kuźni

59.409,00

700

70004

Przebudowa mieszkania komunalnego z podziałem na dwa lokale w Dębskiej Kuźni przy ulicy Krasickiego 5

133.400,00

700

70023

Przebudowa archiwum w Urzędzie Gminy Chrząstowice - projekt techniczny

5.000,00

754

75412

Przebudowa wjazdu i placu przy remizie OSP w Dębskiej Kuźni - etap II (wydatek z Funduszu Sołeckiego)

10.000,00

754

75412

Wykonanie ocieplenia i elewacji remizy OSP w Dębskiej Kuźni (wydatek z Funduszu Sołeckiego)

8.500,00

754

75495

Wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z oświetleniem okolic terenu rekreacyjno-sportowego, strażnicy OSP, świetlicy wiejskiej, cmentarza i przedszkola w Suchym Borze (wydatek z Funduszu Sołeckiego)

25.156,90

801

80104

Termomodernizacja budynku przedszkola w Suchym Borze

1.296,00

900

90001

Wykup sieci kanalizacyjnej przy ulicy Kolonia w Dębskiej Kuźni

21.181,00

900

90001

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Daniec, Dąbrowice, Dębie i Falmirowice - projekt techniczny

500.000,00

900

90015

Budowa oświetlenia przy ulicy Kopernika i Słonecznej w Lędzinach - etap II (wydatek z Funduszu Sołeckiego)

17.811,09

900

90015

Budowa oświetlenia przy ulicy Dębowej w Niwkach (wydatek z Funduszu Sołeckiego)

10.314,33

921

92109

Odnowienie elewacji i ocieplenie dwóch ścian budynku klubu wiejskiego w Falmirowicach (wydatek z Funduszu Sołeckiego)

14.892,88

926

92601

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dębiu

504.156,00

926

92601

Przebudowa boiska LZS w Chrząstowicach - I etap

127.000,00

926

92601

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dańcu - projekt techniczny

8.000,00

926

92695

Modernizacja i poszerzenie oferty rekreacyjnej ścieżek rowerowych w gminie Chrząstowice

410.000,00

926

92695

Zakup urządzeń do ćwiczeń na plac rekreacyjny przy ulicy Dębskiej Kuźni w Dańcu (wydatek z Funduszu Sołeckiego)

13.156,90

Ogółem

1.884.274,10

"
".

§ 5.

Po zmianach budżet Gminy Chrząstowice na 2015 rok wynosi:

Dochody:

19.210.667,43 zł

Przychody:

1.210.562,00 zł

Razem:

20.421.229,43 zł

Wydatki:

18.694.980,43 zł

Rozchody:

1.726.249,00 zł

Razem:

20.421.229,43 zł

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrząstowice.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chrząstowice i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chrząstowice.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Warzecha

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria JKP Adwokaci we Wrocławiu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »