Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr 43/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie przez Gminę Namysłów odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w ust. 2 lub ust. 3.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, w wysokości 10,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość położoną na terenie miejskim oraz 6,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość położoną na terenie wiejskim.

3. W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

§ 2. 1 Opłata za gospodarowanie przez Gminę Namysłów odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowi iloczyn liczby pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w ust. 2 lub ust. 3.

2. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się stawkę za każdy odbiór odpadów z pojemnika:

1) o pojemności 120 l - 12,99 zł;

2) o pojemności 240 l - 24,75 zł;

3) o pojemności 1100 l - 97,07 zł;

4) o pojemności 7000 l - 466,95 zł.

3. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, na których odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się wyższą stawkę za każdy odbiór odpadów z pojemnika:

1) o pojemności 120 l - 19,49 zł;

2) o pojemności 240 l - 37,13 zł;

3) o pojemności 1100 l - 145,61 zł;

4) o pojemności 7000 l - 700,43 zł.

4. Od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku a powstają odpady komunalne, ustala się stawkę w wysokości 24,75 zł za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

5. Od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku a powstają odpady komunalne, na których odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się wyższą stawkę w wysokości 37,13 zł za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

6. Stawka opłaty o której mowa w ust. 4 i 5 ustalona została jako iloczyn średniej ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wyrażonej w liczbie jednego pojemnika o pojemności 240 l oraz stawki opłaty za ten pojemnik.

§ 3. Opłata za gospodarowanie przez Gminę Namysłów odpadami komunalnymi dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowi sumę stawki opłaty ustalonej w § 1 oraz stawki określonej w § 2 ust. 1-3.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XX/248/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Sylwester Zabielny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe